Uchylanie się od wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki

Uchylanie się od wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne

Autor: Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki, publikacja: 2020-11-20

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności orzeczonej w formie nieodpłatnej pracy na cele społeczne, sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Adwokat Bartosz Krycki

Co oznacza uchylanie się?

Uchylanie się to – ogólnie mówiąc – sytuacja, w której skazany wzbrania się przed wykonaniem swoich obowiązków w całości lub w części – w czasie, miejscu i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz wskazanym przez właściwy organ wykonawczy.

Poprzez uchylanie się od odbywania kary należy rozumieć zachowanie skazanego polegające na:

  1. Naruszeniu obowiązków ciążących na skazanym składających się na treść kary ograniczenia wolności (art. 34 § 2 pkt 1 i 3 KK).
  2. Niestawieniu się na wezwanie kuratora zawodowego lub oświadczeniu kuratorowi zawodowemu, iż nie wyraża zgody na podjęcie pracy (art. 57 § 2 KKW).
  3. Niepodjęciu pracy w wyznaczonym terminie (art. 57 § 3 KKW).
  4. Niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu przydzielonej pracy, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, niesumiennym wykonywaniu pracy oraz uporczywym nieprzestrzeganiu ustalonego porządku i dyscypliny pracy (art. 58 § 2 KKW).
  5. Rozwiązaniu bez zgody sądu stosunku pracy (art. 35 § 2 KK).

Uchylanie się od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego:

W takim przypadku sąd jedynie może, ale nie musi zarządzić zastępczej kary pozbawienia wolności.

Postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zastępczej:

Sądem właściwym w przedmiocie zarządzenia wykonania kary jest sąd rejonowy, w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana. Sąd orzeka z urzędu lub na wniosek. Do złożenia wniosku uprawniony jest również sądowy kurator zawodowy.

Czy jest szansa na wstrzymanie przez sąd wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności?

Taką możliwość daje art. 65a kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten stanowi, że sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Warunkiem jest zatem złożenie pisemnego oświadczenia o podjęciu odbywania kary i poddaniu się jej rygorom. Przepis nie formułuje żadnych innych przesłanek odmowy wstrzymania.

Pamiętać należy, że z takiej możliwości co do tej samej kary można skorzystać tylko jeden raz. Niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności

Opracowanie:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki

Adwokat - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 603 Adwokatów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o adwokatach