Polityka ochrony prywatności

I. Definicje

Aby ułatwić Ci zrozumienie i poruszanie się po tym dokumencie, poniżej objaśniliśmy kilka pojęć, którymi najczęściej się posługujemy:

 1. Administrator - podmiot, który wyznacza cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Akt O Usługach Cyfrowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 3. Aplikacja - Aplikacja Dla Wykonawców oraz Aplikacja Dla Zlecających.
 4. Aplikacja Dla Wykonawców - oprogramowanie udostępnione przez Oferteo dla Wykonawców, które jest przeznaczone do instalowania na urządzeniach przenośnych.
 5. Aplikacja Dla Zlecających - oprogramowanie udostępniane przez Oferteo dla Zlecających, które jest przeznaczone do instalowania na urządzeniach przenośnych.
 6. Dane osobowe - wszelkie informacje, które umożliwiają nam Ciebie zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres poczty e-mail.
 7. Oferteo, my - Oferteo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A, 50-559 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8992693475, REGON 021182878, KRS 0000913981, kapitał zakładowy 1 470 807, 80 zł wpłacony w całości.
 8. Polityka ochrony prywatności - ten dokument.
 9. Przetwarzanie - wykonywanie jakichkolwiek czynności na Danych osobowych (np. kopiowanie, przechowywanie).
 10. Regulamin - REGULAMIN SERWISU OFERTEO.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 12. Serwis - Serwis Dla Wykonawców oraz Serwis Dla Zlecających.
 13. Serwis Dla Wykonawców - udostępniony dla Wykonawców przez Oferteo serwis internetowy w domenie oferteo.pl oraz Aplikacja dla Wykonawców.
 14. Serwis Dla Zlecających - udostępniony dla Zlecających przez Oferteo serwis internetowy w domenie oferteo.pl oraz Aplikacja dla Zlecających.
 15. Ty - osoba, której Dane osobowe przetwarzamy jako ich Administrator.

Pojęcia niezdefiniowane w tej Polityce ochrony prywatności, a pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.

II. Kto jest Administratorem Twoich Danych osobowych? Jak możesz się z nami skontaktować?

 1. Administratorem Twoich Danych osobowych Przetwarzanych w Serwisie jest Oferteo.
 2. W zakresie w jakim Wykonawca samodzielnie wyznacza cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika (np. w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą) jest ich odrębnym (niezależnym od nas) Administratorem. Wtedy w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Oferteo a Użytkownikiem oraz Oferteo a Wykonawcą możemy przekazać Wykonawcy Dane osobowe Użytkownika, na podstawie naszego oraz Wykonawcy prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeżeli chcesz zrealizować jedno z przysługujących Tobie uprawnień z RODO napisz wiadomość na adres: biuro@oferteo.pl.

III. Na jakiej podstawie, w jakim celu, przez jaki okres, oraz komu możemy przekazywać Twoje Dane osobowe? 

Użytkownik korzystający z Serwisu

 1. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały zapisane w wybranych przez Ciebie plikach cookies, a także które pozostawiłeś w naszym Serwisie (np. w formularzu kontaktowym lub formularzu do zgłaszania nielegalnych treści) lub kontaktując się z nami telefonicznie.
 2. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu (w tym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • umożliwienia Tobie komunikacji z Oferteo (np. przez formularze kontaktowe, drogą mailową lub telefoniczną), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wywiązania się z obowiązku prawnego polegającego na umożliwieniu zgłaszania Nielegalnych Treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 16 Aktu O Usługach Cyfrowych);
  • rozpatrzenia odwołań osób, dokonujących zgłoszenia Nielegalnych Treści lub osób, których dotyczy zgłoszenie Nielegalnych Treści od decyzji Oferteo w sprawie tych zgłoszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 Aktu O Usługach Cyfrowych);
  • marketingowym, w tym profilowania, które polega na dopasowaniu reklam Oferteo, Wykonawców lub naszych zaufanych partnerów do Twoich preferencji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przeprowadzania badań i analiz (w tym statystycznych) Serwisu m.in. pod kątem jego funkcjonowania, poprawy działania dostępnych Usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 3. Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies Przetwarzamy w celach określonych w pkt. II.2.a., e., f. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Niezbędne pliki cookies konieczne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu zainstalujemy na Twoim urządzeniu automatycznie zgodnie z art. 173 ust.3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego. Natomiast inne pliki cookies niż niezbędne (np. pliki cookies marketingowe) zainstalujemy na Twoim urządzeniu pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody. Więcej o plikach cookies znajdziesz w sekcji VIII.
 4. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • dostawcom plików cookies (patrz sekcja VIII);
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 5. Twoje Dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies przechowujemy przez okres wskazany w sekcji VIII. Dane osobowe, które przekazałeś Oferteo w związku z zadanym pytaniem lub żądaniem, przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń. Pozostałe Dane osobowe przechowujemy przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 6. Użytkownik składający Zapytanie

 7. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam składając Zapytanie, tj. imię albo imię i nazwisko (jeżeli złożyłeś Zapytanie w imieniu firmy), numer telefonu (jeżeli podałeś), adres e-mail, nazwę firmy (jeżeli złożyłeś Zapytanie w imieniu firmy), lokalizację realizacji Zapytania oraz podane przez Ciebie inne dane w treści Zapytania.
 8. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • realizacji zawartej z Tobą Umowy o świadczenie przez nas Usług, które polegają na poszukiwaniu na Twoje zlecenie Wykonawców gotowych przedstawić Tobie Oferty; kontaktowaniu Ciebie z Wykonawcami; zarządzaniu złożonym przez Ciebie Zapytaniem; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy). Gdy wyszukiwana przez Ciebie usługa wiąże się z Przetwarzaniem danych dotyczących Twojego zdrowia (np. konsultacja psychologiczna) to Twoje dane dotyczące zdrowia Przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • realizacji zawartej z Wykonawcą Umowy, która obejmuje przekazywanie Zapytań Wykonawcy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozpatrzenia Twoich reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz Twoich odwołań od decyzji Oferteo o odmowie wysłania Zapytania Wykonawcom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 Aktu O Usługach Cyfrowych;
  • marketingowym, w tym profilowania, które polega na dostosowaniu kategorii Zapytań do Twoich preferencji na podstawie Twoich aktywności w Serwisie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie, np. w zakresie składanych Zapytań lub wyszukiwanych słów kluczy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • odpowiadania na Twoje pytania, usunięcia wątpliwości co do Twoich Zapytań, w tym kontaktowania się z Tobą na podane przez Ciebie dane kontaktowe, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 9. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • Wykonawcom, którzy wykonali Odkrycie lub na rzecz których zostało wykonane Odkrycie Zapytania, czyli Wykonawcom, którzy są zainteresowani dostarczeniem Tobie poszukiwanej przez Ciebie usługi lub poszukiwanego przez Ciebie produktu;
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 10. Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 11. Użytkownik udzielający opinii

 12. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam udzielając opinii, tj. adres e-mail lub numer telefonu (w zależności jakim kanałem wystawiasz opinię) oraz podpis.
 13. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy lub realizacji zawartej z Tobą Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
  • rozpatrzenia Twoich odwołań od decyzji Oferteo o nieopublikowaniu, zmoderowaniu lub usunięciu Twojej opinii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 Aktu O Usługach Cyfrowych;
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 14. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • ocenianemu przez Ciebie Wykonawcy (Wykonawca będzie miał dostęp do podanych nam przez Ciebie danych kontaktowych).
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 15. Jeżeli opublikowaliśmy Twoją opinię, Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy. Jeżeli nie opublikowaliśmy Twojej opinii w Serwisie, Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania przez Ciebie decyzji o nieopublikowaniu Twojej opinii.
 16. Użytkownik, który bierze udział w konkursie organizowanym przez Oferteo

 17. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam w związku z udziałem w konkursie.
 18. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • umożliwienia Tobie udziału w konkursie, ogłoszenia zwycięzców, przyznania nagród, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • publicznego poinformowania o wynikach konkursu w Serwisie lub w mediach społecznościowych Oferteo, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w przypadku zwycięzcy konkursu - realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c RODO w zw. z przepisami prawa podatkowego);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 19. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
  • w przypadku zwycięzcy konkursu - urzędowi skarbowemu (jeżeli nagroda podlega opodatkowaniu).
 20. Twoje Dane osobowe przechowujemy do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 21. Użytkownik, który kontaktuje się z Wykonawcą

 22. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam, aby skontaktować Ciebie z Wykonawcą, tj., imię albo imię i nazwisko (jeżeli złożyłeś Zapytanie w imieniu firmy), numer telefonu (jeżeli podałeś), adres e-mail, nazwę firmy (jeżeli złożyłeś Zapytanie w imieniu firmy), lokalizację realizacji Zapytania oraz podane przez Ciebie inne dane w treści Zapytania.
 23. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • realizacji zawartej z Tobą Umowy dot. świadczenia Usługi poszukiwania dla Ciebie Wykonawców, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  • zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Oferteo może mieć dostęp do konwersacji na Czacie, jeżeli poweźmie informację dającą podstawę do podejrzenia, że Czat jest wykorzystywany przez Użytkownika do rozpowszechniania treści naruszających Regulamin, w tym zwłaszcza Nielegalnych Treści;
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 24. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • Wykonawcy, z którym chcesz się skontaktować;
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawy poczty elektronicznej, z której korzystamy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 25. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 12 miesięcy od skontaktowania Ciebie z Wykonawcą.
 26. Użytkownik przystępujący do Programu Partnerskiego

 27. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego, w szczególności imię i nazwisko, nazwa prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, NIP.
 28. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • realizacji zawartej z Tobą Umowy, w tym udostępniania Tobie narzędzi służących do pobierania Kreacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  • wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 29. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 30. Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 31. Zlecający, który posiada Konto

 32. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam w zw. z założeniem Konta, tj. imię albo imię i nazwisko (jeżeli założyłeś Konto w imieniu firmy), numer telefonu (jeżeli podałeś), adres e-mail, nazwę firmy (jeżeli założyłeś Konto w imieniu firmy), historię złożonych przez Ciebie Zapytań.
 33. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • realizacji zawartej z Tobą Umowy dot. świadczenia Usługi Konta oraz Usług z nim powiązanych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  • rozpatrzenia Twoich reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz Twoich odwołań od decyzji Oferteo o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu dostępu do Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 Aktu O Usługach Cyfrowych;
  • prowadzenia działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 34. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 35. Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 36. Wykonawca, który posiada Konto

 37. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazałeś nam w związku założeniem Konta, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP (jeżeli posiadasz), adres e-mail, numer telefonu, adres, inne podane przez Ciebie Dane osobowe dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 38. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • realizacji zawartej z Tobą Umowy dot. świadczenia Usługi Konta oraz Usług lub programów z nim powiązanych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  • obsługi Twoich reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego oraz Twoich odwołań od decyzji Oferteo o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu dostępu do Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 Aktu O Usługach Cyfrowych;
  • wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, w przypadku korzystania z odpłatnych Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  • prowadzenia działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przekazania Danych osobowych sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych w przypadku otrzymania zgodnego z prawem wniosku lub istnienia obowiązku prawnego Oferteo do przekazania Danych osobowych ww. podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z art. 18 Aktu O Usługach Cyfrowych.
 39. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • Twoim potencjalnym klientom, którzy są Użytkownikami Oferteo;
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  • sądom, organom ścigania lub innym organom publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przekazać ww. podmiotom Twoje Dane osobowe.
 40. Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 41. Dane osobowe związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą pozyskujemy również z oficjalnych, ogólnodostępnych, internetowych baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego).
 42. Wykonawcy, którzy korzystają z Usług, które umożliwiają zawieranie z Użytkownikiem umów zawieranych na odległość, tj. Usługi Czatu lub Usługi Oferteo Express

 43. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, danych rachunku płatniczego (jeżeli posiadasz), nazwy rejestru handlowego (jeżeli jesteś wpisany do rejestru), numer rejestru (jeżeli posiadasz) oraz Danych osobowych zebranych w ramach wybranego przez Ciebie procesu potwierdzania tożsamości. Jeżeli potwierdzasz swoją tożsamość w ramach zdalnej weryfikacji dokumentu tożsamości, Przetwarzamy Twoje Dane osobowe z dokumentu tożsamości. Jeżeli potwierdzasz swoją tożsamości przez Profil Zaufany Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL. Jeżeli potwierdzasz swoją tożsamość w ramach mObywatela Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia, daty ważności dokumentu tożsamości, organu wydającego, numer dokumentu tożsamości w celu:
  • wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z art. 30 Aktu O Usługach Cyfrowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 44. Twoje Dane osobowe możemy przekazać następującym odbiorcom:
  • Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000436998).
 45. Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez kolejne 6 miesięcy.
 46. Inni specjaliści, którzy ogłaszają swoje usługi w Internecie

 47. Dla naszych Użytkowników oraz na zlecenie Zlecających szukamy specjalistów także w Internecie, poprzez ogólnodostępne wyszukiwarki takie jak Google, Bing oraz oficjalne, ogólnodostępne, internetowe bazy danych (np. Główny Urząd Statystyczny). Informacje, które znajdujemy co do zasady to dane firmowe. Sporadycznie mogą one jednak zawierać Dane osobowe (np. imię i nazwisko w nazwach jednoosobowych działalności gospodarczych lub w adresach e-mail).
 48. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • udzielenia pomocy Użytkownikom oraz Zlecającym w znalezieniu interesujących ich specjalistów usług lub produktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wysyłania tak wyszukanym specjalistom powiadomień o Użytkownikach poszukujących specjalistów za pośrednictwem Serwisu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 49. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • Twoim potencjalnym klientom, którzy są Użytkownikami Oferteo;
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 50. Dane osobowe związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową pozyskujemy z oficjalnych, ogólnodostępnych, internetowych baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego)
 51. Twoje Dane osobowe przechowujemy, dopóki nie zgłosisz skutecznego sprzeciwu na ich Przetwarzanie. Po tym okresie dane przechowywane są maksymalnie przez 12 miesięcy w celu rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów.
 52. Kontrahent, reprezentant i osoba kontaktowa kontrahenta

 53. Otrzymujemy również Twoje Dane osobowe, gdy zawierasz z nami umowę lub jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową naszego kontrahenta (wtedy otrzymujemy Twoje Dane osobowe od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy). Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które przekazano nam w umowie, w szczególności imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz dane kontaktowe oraz które pozyskaliśmy z oficjalnych, ogólnodostępnych, internetowych baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego).
 54. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zawarcia i wykonania umowy, jeżeli jesteś stroną umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenie działań marketingowych oraz utrzymywania kontaktu z Tobą, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);
  • ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami jakie mogą wyniknąć z ww. umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 55. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • dostawcom usług i systemów IT, z którymi współpracujemy w związku z prowadzeniem Serwisu;
  • dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy;
  • dostawcy poczty elektronicznej, z którym współpracujemy;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 56. Twoje dane osobowe przechowujemy przez cały okres wykonywania umowy zawartej bezpośrednio z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz lub dla którego jesteś osobą kontaktową, a po zakończeniu jej wykonywania, dodatkowo przez okres określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości.
 57. Osoba, która śledzi profile Oferteo na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn oraz wchodzi z nimi w interakcje.

 58. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, którzy śledzą nasze profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostawiłeś na naszych portalach społecznościowych, w szczególności Twój nick.
 59. Szczegółowe informacje na temat Przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:
 60. Twoje Dane osobowe Przetwarzamy w celu:
  • informowania o naszych Usługach oraz budowania pozytywnego wizerunku Oferteo, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenie działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielania odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem portali społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 61. Twoje Dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom:
  • operatorom portali społecznościowych; 
  • podmiotom, którym zlecamy prowadzenie naszych profili na portalach społecznościowych
  • dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach społecznościowych;
  • doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Oferteo w stopniu, w jakim ujawnienie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

IV. Czy jesteś zobowiązany podać nam swoje Dane osobowe? I jakie są konsekwencje niepodania Danych osobowych?

 1. W naszym Serwisie informujemy Ciebie, które Dane osobowe jesteś zobowiązany nam przekazać.
 2. Gdy Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu wykonania umowy lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do umożliwienia nam realizacji Umowy lub naszego prawnie uzasadnionego interesu. Gdy Przetwarzamy Twoje Dane osobowe na podstawie Twojej zgody, podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niekiedy niezbędne do wykonania Usługi, o którą prosisz. Gdy Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zrealizowania obowiązku prawnego, podanie przez Ciebie Danych osobowych jest obowiązkowe, zaś niepodanie tych danych będzie prowadzić do niezrealizowania Twojego żądania.

V. Czy Twoje Dane osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie znaczy?

 1. Stosujemy profilowanie w celu prezentowania Tobie reklam, ofert, promocji oraz Zapytań dostosowanych do Twoich preferencji, w tym z wykorzystaniem technologii, które działają w sposób zautomatyzowany. Nasze działania nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych, ani nie wpływają istotnie na podejmowane przez Ciebie decyzje.
 2. Twoje preferencje poznajemy poprzez analizę tego jak często odwiedzasz Serwis, co w nim wyszukujesz oraz zlecasz. Ponadto, aby dostosować treści do Twoich potrzeb wykorzystujemy informacje (które nie mają charakteru Danych osobowych) pozostawione w Serwisie przez naszych Użytkowników.

VI. Czy przekazujemy Twoje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 1. W ramach korzystania przez nas z narzędzi wspierających naszą bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym utrzymywane są narzędzia służące do Przetwarzania Danych osobowych.
 2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych osobowych zapewniamy przez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO, a także przez korzystanie przez nas z podmiotów, które są wpisane na listę Data Privacy Framework. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ich ochrony. Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, kontaktując się z nami na adres: iod@oferteo.pl.

VII. Jakie prawa Tobie przysługują w związku z Przetwarzaniem Twoich Danych osobowych?

 1. W związku z Przetwarzaniem Twoich Danych osobowych przysługują Tobie poniżej wskazane uprawnienia. Staramy się je realizować najszybciej jak to możliwe. Przy czym najpierw musimy potwierdzić Twoją tożsamość. Przepisy RODO zobowiązują nas do realizacji Twoich uprawnień w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. Jednak w przypadkach skomplikowanych może zostać on przedłużony o kolejne dwa miesiące. Aby skorzystać z przysługujących Tobie praw skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do nas na adres biuro@oferteo.pl. Jeżeli jesteś Wykonawcą, możesz samodzielnie sprostować lub usunąć swoje Dane osobowe w Serwisie Dla Wykonawców. Jeżeli jesteś Zlecającym, możesz samodzielnie sprostować lub usunąć swoje Dane osobowe z poziomu Aplikacji Dla Zlecających. Jeżeli nie masz Aplikacji Dla Zlecających i chcesz usunąć lub zmienić swoje Dane osobowe, napisz na adres biuro@oferteo.pl.
 2. Prawo dostępu do Twoich Danych osobowych: masz prawo dostępu do Danych osobowych, które Przetwarzamy jako Administrator. Jeżeli poprosisz nas o zrealizowanie tego prawa poinformujemy Ciebie jakie Twoje Dane osobowe Przetwarzamy oraz na jakich zasadach (zasady są opisane w tej Polityce ochrony prywatności).
 3. Prawo pobrania kopii Danych osobowych: masz prawo zażądania od nas kopii Twoich Danych osobowych. Jeżeli poprosisz nas o zrealizowania tego prawa prześlemy Tobie kopię Twoich Danych osobowych na wskazany przez Ciebie adres, zachowując przy tym adekwatne środki bezpieczeństwa.
 4. Prawo do sprostowania:  masz prawo poprawić swoje Dane osobowe jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne. 
 5. Prawo do usunięcia Danych osobowych: masz prawo usunąć swoje Dane osobowe z naszego Serwisu jeżeli nie ma mamy już podstaw do ich dalszego Przetwarzania. Aby ułatwić Tobie realizację tego prawa umożliwiamy Tobie w dużym zakresie samodzielne usunięcie Danych osobowych. Jeżeli jednak masz problemy napisz na adres biuro@oferteo.pl.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych: masz prawo żądać, abyśmy Przetwarzali Twoje Dane osobowe w ograniczonym zakresie, jeżeli nie mamy podstaw do ich Przetwarzania w pełnym zakresie.
 7. Prawo do przenoszenia danych: w zakresie w jakim Twoje Dane osobowe są Przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas Dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
 8. Prawo do sprzeciwu Przetwarzania Danych osobowych, w tym prawo do sprzeciwu bycia profilowanym: w zakresie w jakim Twoje Dane osobowe Przetwarzamy w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit f RODO). Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec Przetwarzania Twoich Danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania, od razu przestaniemy Przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu marketingowym.
 9. Prawo do wycofania zgody na Przetwarzanie Danych osobowych: jeżeli Przetwarzamy Twoje Dane osobowe na podstawie zgody (np. dane dotyczące zdrowia) to w każdym momencie możesz swoją zgodę wycofać. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność czynności, które podjęliśmy przed jej wycofaniem. Jeżeli pytamy Ciebie o zgody na działania marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną to również w każdym momencie możesz je wycofać. Przy czym pamiętaj, że bardzo często nasz kontakt telefoniczny lub mailowy z Tobą wiąże się z wywiązaniem przez nas z zawartej z Tobą Umowy (np. dokładne ustalenie treści Twojego Zapytania, przekazanie Tobie informacji o przyjęciu Twojego Zapytania przez Wykonawcę).
 10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Jeżeli sądzisz, że Przetwarzamy Twoje Dane osobowe naruszając obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

VIII. Pliki Cookies oraz inne podobne technologie

W Serwisie korzystamy z plików cookies własnych, a także naszych zaufanych partnerów (w tabeli poniżej zwani są dostawcami).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające informacje o aktywnościach Użytkownika w Internecie, a także adres serwisu, datę umieszczenia pliku cookies, datę ważności pliku cookies, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Tabela poniżej opisuje pliki cookies, które wykorzystujemy w Serwisie:

Rodzaj
Dostawca
Nazwa
Czas przechowywania
Niezbędne Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
Oferteo S.A., oferteo.pl
JSESSIONID
na czas trwania sesji
Google, doubleclick.net
test_cookie
1 dzień
Statystyczne Są to pliki cookies używane przez Oferteo, aby stworzyć unikalne identyfikatory dla sesji Użytkownika i umożliwić Oferteo zbieranie danych statystycznych o korzystaniu z Serwisu.
Oferteo S.A., oferteo.pl
_clck
1 rok
Oferteo S.A., oferteo.pl
_clsk
1 dzień
Microsoft, clarity.ms
_cltk
na czas trwania sesji
Oferteo S.A., oferteo.pl
_ga
2 lata 
Oferteo S.A., oferteo.pl
_ga_#
2 lata
Oferteo S.A., oferteo.pl
_gat
1 dzień
Oferteo S.A., oferteo.pl
_gid
1 dzień
Microsoft, c. clarity.ms
c.gif
na czas trwania sesji
Microsoft, clarity.ms
CLID
1 rok
Google, google-analytics.com
collect
na czas trwania sesji
Google, googletagmanager.com
gtmBrowserId
trwałe
Google, googletagmanager.com
td
na czas trwania sesji
Microsoft, c.clarity.ms
MR
7 dni
Oferteo S.A., oferteo.pl
lastVisitedCustomerListCategoryId
trwały
Oferteo S.A., oferteo.pl
lastVisitedCustomerListCategoryName
trwały
Oferteo S.A., oferteo.pl
NotificationPromptRemoved
trwały
Oferteo S.A., oferteo.pl
notificationToken
trwały
Oferteo S.A., oferteo.pl
ofe-cust
30 dni
Oferteo S.A., oferteo.pl
ofe-rfp
68 dni
Marketingowe Służą do publikowania reklam dostosowanych personalnie do preferencji Użytkownika.
Oferteo S.A., oferteo.pl
_fbp
3 miesiące
Oferteo S.A., oferteo.pl
_gcl_au
3 miesiące
Google, google.com
ads/ga-audiences
na czas trwania sesji
Google, google.ie
ads/ga-audiences
na czas trwania sesji
Microsoft, c.clarity.ms
ANONCHK
1 dzień
Google, doubleclick.net
IDE
1 rok
Microsoft, bing.com
MR
7 dni
Microsoft, bing.com
MUID
1 rok
Microsoft, clarity.ms
MUID
1 rok
Microsoft, c.clarity.ms
SM
na czas trwania sesji
Microsoft, bing.com
SRM_B
1 rok
Google, google.com
pagead/1p-user-list/1039760147/
na czas trwania sesji
Google, google.ie
pagead/1p-user-list/1039760147/
na czas trwania sesji
User.com, user.com
_ca_chat
1 rok

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez nas plików cookies. Dokładamy wszelkich starań, aby tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zachęcamy Ciebie do regularnego sprawdzanie aktualnej treści Polityki ochrony prywatności. Co do zasady nowe pliki cookies będziemy wykorzystywać w celach wskazanych ww. tabeli. 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z Serwisem, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Ponadto ustawienia plików cookies możesz zmienić z poziomu wchodząc w zakładkę “Ustawienia plików cookies".

IX. Bezpieczeństwo danych Użytkownika

Wszystkie zbierane przez nas informacje są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Oferteo wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Aby chronić Twoje dane, m.in.: 

 1. umożliwiamy dostęp do Twojego Konta za pośrednictwem hasła oraz loginu. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za zachowanie poufności swojego hasła. Dlatego nie powinieneś w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim, zapisywać hasła w przeglądarce internetowej ani zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych). W przypadku podejrzenia kradzieży hasła powinieneś niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Moje Oferteo / Zmiana hasła.
 2. Oferteo dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. Oferteo wykorzystuje zabezpieczenia w postaci: technik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości; rekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości z domen oferteo.pl; sygnatur DKIM (DomainKeys Identified Mail) zabezpieczających przed podszywaniem się pod nadawcę.

X. Linki do innych stron internetowych

 1. Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych lub aplikacji. Oferteo nie ponosi odpowiedzialności za ww. linki, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności Oferteo nie wiedziała lub nie mogła dowiedzieć się o bezprawnym charakterze tych linków i z tego powodu nie podjęła niezwłocznych działań w celu ich usunięcia z Serwisu.
 2. Jeśli zostaniesz przeniesiony na inną stronę internetową lub do innej aplikacji obowiązują Cię tamtejsze warunki korzystania (w tym polityka prywatności). Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania i polityką prywatności innych stron lub aplikacji zanim przekażesz im swoje Dane osobowe.

XI. Inspektor Ochronny Danych

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres iod@oferteo.pl.

XII. Obowiązywanie i zmiana Polityki ochrony prywatności

 1. Polityka ochrony prywatności obowiązuje od dnia 23.04.2024 r.
 2. Możemy zmienić Politykę ochrony prywatności. Oferteo każdorazowo umieści w Serwisie informację o takiej zmianie oraz dacie wejścia w życie nowej polityki ochrony prywatności. Aktualna wersja polityki ochrony prywatności jest dostępna na stronie www.oferteo.pl/polityka-ochrony-prywatnosci