Regulamin

Regulamin usług i korzystania z serwisu Oferteo.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Oferteo.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.oferteo.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających towarów i usług oraz oferujących je Dostawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

  1. Administrator, Oferteo – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl
  2. Oferteo.pl (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.oferteo.pl.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Oferteo.pl.
  4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
  5. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
  6. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  7. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Oferteo.pl celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.
  8. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik Oferteo.pl.
  9. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub który publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową lub którego Administrator poleca Użytkownikowi jako dostawcę usługi lub produktu.
  10. Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie.
  11. Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  12. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
  13. Partner - Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Oferteo.pl, a następnie został zaakceptowany przez Administratora.
  14. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:
    • (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,
    • (ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, promocji Dostawcy poprzez możliwość jego udziału w rankingu dostawców (ranking firm) prowadzonym przez Oferteo, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie i dodatkowo - w ramach rankingu dostawców - mogą być one wyświetlane przy danym Dostawcy w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich i współpracujących z Oferteo - w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach umowy Administrator prowadzi także Konto Użytkownika w Serwisie,
    • (ad. c) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usług umożliwiających mu uczestnictwo w Programie Partnerskim Oferteo.pl, albo
    • (ad. d) udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe.
  15. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
  16. Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy.
  17. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
  18. Pakiet usług – wybrany przez Dostawcę zestaw usług świadczonych przez Oferteo.pl.
  19. Opinia - subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
  20. Subdomena – część adresu internetowego pod którym będzie dostępna strona internetowa Dostawcy. Format adresu jest następujący http://www.nazwa-subdomeny.oferteo.pl lub http://nazwa-subdomeny.oferteo.pl.
  21. Kategoria wyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Dostawcą.
  22. Kategoria niewyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.
  23. Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program - organizowany przez Administratora program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.
  24. Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania.
  25. Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat - Certyfikat wydawany przez Oferteo, który potwierdza, że firma przeszła Certyfikację i spełnia wymagania Programu.
  26. Widget lub Baner - zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
  2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA, ZAŁOŻENIE KONTA

  1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
  3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, który jest w posiadaniu składającego zapytanie.
  4. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa i zakładane jest Konto Użytkownika.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
  6. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.
  7. Administrator przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Oferteo.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).
  8. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia, po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
  10. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
  11. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
  12. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY, ZAŁOŻENIE KONTA

  1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl jako Dostawca, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi zarejestrować w Serwisie Konto oraz zalogować się do Serwisu. Zarejestrowany Dostawca może jednak także występować w roli Pytającego w przypadku, gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Oferteo.pl.
  2. Rejestracja Konta Dostawcy odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.
  3. W trakcie rejestracji jako Dostawca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
  4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
  5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
  6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
  7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
  8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. WYSZUKIWANIE ZAPYTAŃ

  1. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się w Serwisie.
  2. Dostęp do danych kontaktowych Pytającego (tzw. Odkrycie danych Pytającego) wymaga wcześniejszej rejestracji Dostawcy.
  3. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zapytań nie mają dostępu do danych kontaktowych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

VI. ODKRYCIE DANYCH PYTAJĄCEGO

  1. Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem.
  2. Dane Pytającego przekazywane są Dostawcy po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.
  3. Odkrycie następuje gdy:
    • a) Dostawca zdecyduje o dokonaniu Odkrycia danych Pytającego.
    • b) Pytający wyrazi chęć kontaktu z Dostawcą poprzez wyświetlenie jego danych kontaktowych, wysłanie wiadomości przez czat lub złożenie Zapytania Ofertowego temu konkretnemu Dostawcy.
  4. Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich Zapytań, jakie zostaną złożone w danej kategorii branżowej oraz lokalizacji i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Szybki kontakt”). Odkrycia w ramach usługi „Szybki kontakt” wykonywane są automatycznie do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania punktów na koncie Dostawcy w ramach Serwisu.
  5. Dostawca może być polecany Użytkownikom, którzy szukają Dostawcy w danej kategorii branżowej i lokalizacji (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Automatyczne polecanie”). Odkrycie następuje, gdy Pytający wykonał czynność z punktu 3.b i Dostawca posiada odpowiednią liczbę punktów na koncie. Dostawca może wyłączyć usługę Automatycznego polecania w danej kategorii lub lokalizacji, bądź zmienić tygodniowy limit Odkryć.
  6. Odkrycie powoduje pobranie punktów z konta Dostawcy. Cena kontaktu zależy między innymi od gotowości Klienta do zakupu, kategorii, lokalizacji, wielkości i wartości zlecenia.
  7. Wykupione punkty Dostawca powinien wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.
  8. Niewykorzystane punkty przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie:
    • a) po upływie okresu ważności wykupionych punktów
    • b) po rozwiązaniu Umowy.
  9. W przypadkach określonych w ust. 8 Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

VII. OFERTY

  1. Użytkownik posiadający Konto może dodawać w Oferteo.pl swoje oferty sprzedaży.
  2. Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy i/lub na liście Ofert w Serwisie.
  3. Użytkownik może zmieniać treść swoich ofert.

VIII. OPINIE, RANKING DOSTAWCÓW

  1. Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe. Umowa o korzystanie z systemu opinii jest zawierana z chwilą wypełnienia i wysłania formularza opinii przez Użytkownika.
  2. Administrator w ramach Umowy z Dostawcą na jego zlecenie pozyskuje także opinie od wskazanych przez niego klientów celem ich prezentowania w Serwisie.
  3. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
  4. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Opinia składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
    • a) jakość;
    • b) komunikatywność;
    • c) dotrzymanie uzgodnień;
  5. Opinia dotyczy pojedynczego Dostawcy i jest wystawiona przez Użytkownika Oferteo.pl, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
  6. Dostawca ma możliwość wystawienia opinii zwrotnej i wyrażenia swojej opinii na temat opinii otrzymanej od Użytkownika.
  7. Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę, którego dotyczy opinia Użytkownika.
  8. Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
  9. Pytający, którego dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni użytkownicy mogą wyrazić za pomocą systemu opinii w Serwisie o Dostawcy jedynie opinię pozytywną.
  10. Po złożeniu Zapytania ofertowego Pytający może wystawić opinię maksymalnie trzem Dostawcom, którzy odkryli jego dane kontaktowe.
  11. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych opiniującego) są widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu Oferteo.pl.
  12. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.
  13. Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
  14. Opinie nie mogą zawierać:
    • a) treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
    • b) adresów stron internetowych;
    • c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
    • d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
  15. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych ocen.
  16. Administrator w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.
  17. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
    • a) treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
    • b) opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
    • c) opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.
  18. Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.
  19. Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.
  20. Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej – bez wpływu jednak na jej merytoryczne znaczenie.
  21. Oferteo prowadzi ranking dostawców (ranking firm) - jest to lista Dostawców, którzy są najbardziej aktywni w Serwisie. Prowadzenie rankingu dostawców ma na celu promocję najbardziej aktywnych Dostawców celem poszukiwania potencjalnych klientów zainteresowanych ich usługami lub produktami.
  22. W ramach rankingu dostawców (ranking firm) najbardziej aktywni Dostawcy są wyświetlani jako pierwsi w wynikach wyszukiwania katalogu firm Oferteo.pl oraz dodatkowo mogą być wyświetlani poza Serwisem - w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich. Wyświetlenie w rankingu danego Dostawcy może obejmować następujące jego dane dostępne w Serwisie: nazwa firmy, avatar (jedno ze zdjęć lub grafik dodanych w Serwisie przez Dostawcę), adres oraz uzyskane opinie, dodane oferty, zdjęcia i inne elementy dostępne na wizytówce Dostawcy w Serwisie.
  23. Zasady prowadzenia rankingu dostawców (rankingu firm) przez Oferteo dostępne są tutaj: Co to jest ranking dostawców

IX. PROGRAM "POLECAJĄ NAS"

  1. Celem Programu Polecają nas jest wspieranie firm, które uczestniczą w Programie przez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie Polecają nas oraz promocja dobrych i etycznych praktyk w obrocie gospodarczym.
  2. Uczestnikiem Programu może zostać firma, która:
    • a) Pozytywnie przeszła Certyfikację:
      •    1) otrzymała pozytywne opinie, które zostały zaakceptowane przez Administratora i opublikowane w Serwisie,
      •    2) Przeszła procedurę weryfikacji tożsamości w Serwisie.
      •    3) Przeszła procedurę weryfikacji danych w Serwisie,
      •    4) Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,
    • b) Zaakceptowała niniejszy regulamin,
    • c) Zobowiązała się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz zobowiązała się do załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,
  3. Jeśli Oferteo poweźmie informacje uzasadniające odebranie certyfikatu (utrata wiarygodności, problemy płatnicze, negatywne opinie etc.) Serwis zachowuje prawo do wypowiedzenia uczestnictwa wraz z prawem do usunięcia konta bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  4. W przypadku przerwania uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez Oferteo firma traci prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi związanymi z Programem.
  5. Uczestnik Programu może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  6. Serwis może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  7. Wypowiedzenie umowy przez stronę Kupującą lub jak w pkt 4 – nie daje uczestnikowi uprawnienia do rekompensaty za okres niewykorzystany lub koszt certyfikacji.
  8. Po ustaniu stosunku umownego prawa do korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" za świadome korzystanie ze znaku po utracie tego prawa, Oferteo może zażądać kary umownej w wysokości 5.000 zł wraz z dochodzeniem odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.
  9. Każde ponowne przystąpienie do Programu Polecają nas wymaga ponownej Certyfikacji.
  10. Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie firm uczestniczących w Programie.
  11. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
  12. Oferteo nie ponosi w granicach przewidzianych prawem żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.

X. SUBDOMENY

  1. Subdomeny mają nazwy wybierane przez Dostawców. Nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:
    • nazwa subdomeny nie może być słowami nieprzyzwoitymi, obraźliwymi, wulgaryzmami, znakami zastrzeżonymi,
    • odpowiedzialność za zgodność nazwy subdomeny z obowiązującym prawem ponosi Użytkownik,
    • subdomeny mogą być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych Dostawców,
    • jeden Dostawca może mieć wyłącznie jedną subdomenę
  2. W razie niezgodności nazwy subdomeny z regulaminem Administrator ma prawo ją zlikwidować.
  3. Każda nazwa subdomeny będąca zastrzeżoną dla innego podmiotu lub zawierająca treści niezgodne z prawem może zostać usunięta bez ostrzeżenia w trybie natychmiastowym.
  4. Użytkownik nie jest właścicielem subdomeny. Nie może zatem jej sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Subdomena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Dostawcy, który ją zarejestrował.
  5. Administrator może zmienić lub wyłączyć subdomenę bez podania przyczyny z trzymiesięcznym uprzedzeniem w postaci listu elektronicznego.

XI. OPŁATY

  1. Ceny dostępnych dla Użytkownika usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
  2. Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.
  3. Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został określony w cenniku.
  4. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika pod adresem cennik.html.
  5. Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w cenniku.
  6. Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
  7. Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
  8. Zakup przez Użytkownika abonamentu na kolejny okres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia kończącego okres poprzedni, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli jednostek przeznaczonych na odkrywanie danych kontaktowych do nowego okresu oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu, jednak suma okresów ważności aktywnych abonamentów nie będzie dłuższa niż 12 miesięcy.
  9. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.
  10. Dane do faktury pobierane są z konta Użytkownika oraz formularza płatności.
  11. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  12. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
  13. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
  15. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
  16. Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Oferteo telefonicznie, za pośrednictwem swojego Doradcy Biznesowego.
  17. Za zgodą Dostawcy i Doradcy Biznesowego Doradca Biznesowy może wystawić Dostawcy fakturę z odroczoną płatnością lub fakturę płatną w dniu wystawienia.
  18. Dostawca ma prawo skorzystać z usługi Automatycznego Doładowania Konta po wyczerpaniu punktów przeznaczonych na Odkrywanie danych Pytającego.

    • a) Wyczerpanie oznacza obniżenie salda posiadanych punktów na Odkrywanie danych Pytającego poniżej ceny najdroższego kontaktu wśród kategorii branżowych Użytkownika.
    • b) Jeśli Użytkownik godzi się na tę opcję, płatność za każdorazowe doładowanie konta będzie automatycznie pobierana z karty użytkownika.
    • c) Rabat za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta wynosi 10% względem standardowych cen pakietów.
    • d) Opcję Automatycznego Doładowania konta można wyłączyć każdej chwili w zakładce Płatności / Aktualne Saldo.
    • e) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatu za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta w każdej chwili. Zmiana wysokości rabatu jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
    • f) Ta metoda jest dostępna jedynie przy płatności kartą dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie za pośrednictwem system Dotpay.
    • g) Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony e-mailem o fakcie obciążenia karty i możliwości dalszego Odkrywania danych Pytającego.

XII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

  1. Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
  2. Polityka ochrony prywatności znajduje się pod adresem polityka-ochrony-prywatnosci.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
  2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
  4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii i Artykułów Eksperta.
  7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez Użytkownika.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
  10. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Dostawcę, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Dostawców.
  11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Oferteo.pl.
  12. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.
  13. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu wykupienia spornej usługi.
  14. Administrator ma prawo odrzucić Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta.

XIV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Oferteo.pl zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.
  3. Użytkownik korzystający z Oferteo.pl obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych i etycznych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Dla uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Użytkowników.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez siebie w Serwisie Oferteo.pl, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami etycznymi oraz niniejszym Regulaminem.
  5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
  6. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu Oferteo.pl.
  7. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
  8. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
  9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
    • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
    • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
    • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
    • d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

XV. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

  1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
  2. Pytającemu składającemu Zapytanie, nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
  3. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
  4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
  5. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
  6. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
  7. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
  8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XVI. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

  1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
  2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
  3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.
  4. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zapytaniu.
  5. Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XVII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

  1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
  2. Oferteo.pl może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
  3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
  4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
  5. Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
  6. Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych, w tym ogłoszeń typu "Kupię", "Zlecę".
  7. Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
  8. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
  9. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XX. niniejszego Regulaminu.
  10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie "Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
  11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Oferteo.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
  12. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
    • a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
    • b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych
  13. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XVIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Oferteo.pl jest własnością Administratora.
  2. Nazwa i logo Oferteo.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
  3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
  4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Oferteo.pl.
  5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
  6. Administrator ma prawo odrzucić Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

XIX. REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące zapytań ofertowych wykonywane są za pomocą formularza zwrotów znajdującego się w „Moje Oferteo”. Zasady zwrotów kontaktów opisane są na stronie zwrotów https://www.oferteo.pl/zwroty-kontaktow.
  2. Reklamacje pozostałych usług bądź nienależytego wykonania/świadczenia usług powinny być zgłaszane przez Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@oferteo.pl.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację oraz adres e-mail aktualnie używany w Oferteo.pl.
  4. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

XX. USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
  3. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego
  4. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.
  5. Użytkownik może usunąć swoją ofertę z serwisu. W tym celu musi wejść do menu Moje Oferteo / Moje oferty i wykorzystać link Usuń przy odpowiedniej ofercie.
  6. Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego
  7. W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Pytającego, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, Partnera lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres biuro@oferteo.pl.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta w przypadku, zalegania z płatnością przez Użytkownika wobec Administratora.

XXI. KWESTIE TECHNICZNE

  1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Oferteo.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
  2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
  3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
  4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Oferteo.pl.
  5. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

XXII. ZMIANY REGULAMINU

  1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
  2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.html.
  3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
  4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1 - Cennik
  2. Załącznik nr 2 - Polityka ochrony prywatności
  3. Załącznik nr 3 - Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl