Regulamin

Regulamin usług i korzystania z serwisu Oferteo.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Oferteo.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.oferteo.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających towarów i usług oraz oferujących je Dostawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator, Oferteo – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, wysokość kapitału zakładowego 7.500,00 zł, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl
 2. Oferteo.pl, Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.oferteo.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Oferteo.pl.
 5. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
 6. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
 7. Konto Użytkownika, Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 8. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Oferteo.pl celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.
 9. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik Oferteo.pl.
 10. Dostawca - osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - mogąca dostarczyć usługę lub produkt, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub który publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową lub którego Administrator poleca Użytkownikowi jako dostawcę usługi lub produktu. W przypadku osób fizycznych dostawcą może być wyłącznie osoba, dla której posiadanie statusu Dostawcy zgodnie z Regulaminem związane jest z jej działalnością gospodarczą i posiada ono dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie.
 12. Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
 13. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
 14. Partner – Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Oferteo.pl, a następnie został zaakceptowany przez Administratora.
 15. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:
  • (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,
  • (ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, promocji Dostawcy poprzez możliwość jego udziału w rankingu dostawców (ranking firm) prowadzonym przez Oferteo, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie i dodatkowo - w ramach rankingu dostawców - mogą być one wyświetlane przy danym Dostawcy w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich i współpracujących z Oferteo - w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach umowy Administrator prowadzi także Konto Użytkownika w Serwisie,
  • (ad. c) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usług umożliwiających mu uczestnictwo w Programie Partnerskim Oferteo.pl, albo
  • (ad. d) udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe.
 16. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
 17. Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy.
 18. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
 19. Pakiet usług – wybrany przez Dostawcę zestaw usług świadczonych przez Oferteo.pl.
 20. Warunki indywidualne - indywidualnie przedstawiona Dostawcy przez doradcę biznesowego Oferteo oferta dotycząca nabycia Pakietu usług – w zakresie nieuregulowanym przedstawionymi warunkami zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 21. Odstąpienie od świadczenia usług - zablokowanie Dostawcy przez Oferteo możliwości korzystania z Pakietu usług wybranych w ramach zaakceptowanych Warunków indywidualnych, udokumentowane skorygowaniem faktury sprzedaży.
 22. System płatności - system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą dostępny w Oferteo.pl umożliwiający uiszczenie płatności za usługi dostępne w Serwisie i świadczony przez zewnętrznego operatora. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Dostawcy za pośrednictwem np. serwisu Dotpay.pl lub Paypal.com lub innym wskazanym w Serwisie. W przypadku korzystania z Dotpay.pl lub Paypal.com obsługę płatności elektronicznych lub kartą płatniczą prowadzi:
  • a) Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym.
  • b) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 23. Opinia - subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
 24. Subdomena – część adresu internetowego pod którym będzie dostępna strona internetowa Dostawcy. Format adresu jest następujący http://www.nazwa-subdomeny.oferteo.pl lub http://nazwa-subdomeny.oferteo.pl.
 25. Kategoria wyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Dostawcą.
 26. Kategoria niewyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.
 27. Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program - organizowany przez Administratora program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.
 28. Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy Dostawca spełnia określone wymagania.
 29. Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat - Certyfikat wydawany przez Oferteo, który potwierdza, że Dostawca przeszedł Certyfikację i spełnia wymagania Programu.
 30. Widget lub Baner - zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, korzystających z Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA, ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, który jest w posiadaniu składającego zapytanie.
 4. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa i zakładane jest Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
 6. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.
 7. Administrator przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Oferteo.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).
 8. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia, po uzgodnieniu z Pytającym, informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Złożenie Zapytania przez Pytającego jest bezpłatne.
 10. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 11. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 12. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY, ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl jako Dostawca, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi zarejestrować w Serwisie Konto oraz zalogować się do Serwisu. Zarejestrowany Dostawca może także występować w roli Pytającego w przypadku, gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Oferteo.pl.
 2. Rejestracja Konta Dostawcy odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.
 3. W trakcie rejestracji jako Dostawca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Korzystanie z Serwisu przez Dostawcę jest odpłatne na zasadach zawartych w Regulaminie i Cenniku.
 6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. WYSZUKIWANIE ZAPYTAŃ

 1. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się w Serwisie.
 2. Dostęp do danych kontaktowych Pytającego (tzw. Odkrycie danych Pytającego) wymaga wcześniejszej rejestracji Dostawcy.
 3. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zapytań nie mają dostępu do danych kontaktowych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

VI. ODKRYCIE DANYCH PYTAJĄCEGO

 1. Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 2. Dane Pytającego przekazywane są Dostawcy po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.
 3. Odkrycie następuje gdy:
  • a) Dostawca zdecyduje o dokonaniu Odkrycia danych Pytającego.
  • b) Pytający wyrazi chęć kontaktu z Dostawcą poprzez wyświetlenie jego danych kontaktowych, wysłanie wiadomości przez czat lub złożenie Zapytania Ofertowego temu konkretnemu Dostawcy.
 4. Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich Zapytań, jakie zostaną złożone w danej kategorii branżowej oraz lokalizacji i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Szybki kontakt”). Odkrycia w ramach usługi „Szybki kontakt” wykonywane są automatycznie do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania punktów na koncie Dostawcy w ramach Serwisu.
 5. Dostawca może być polecany Użytkownikom, którzy szukają Dostawcy w danej kategorii branżowej i lokalizacji (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Automatyczne polecanie”). Odkrycie następuje, gdy Pytający wykonał czynność z punktu 3.b i Dostawca posiada odpowiednią liczbę punktów na koncie. Dostawca może wyłączyć usługę Automatycznego polecania w danej kategorii lub lokalizacji, bądź zmienić tygodniowy limit Odkryć.
 6. Odkrycie powoduje pobranie punktów z konta Dostawcy. Cena kontaktu zależy między innymi od gotowości Klienta do zakupu, kategorii, lokalizacji, wielkości i wartości zlecenia.
 7. Wykupione punkty Dostawca powinien wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.
 8. Niewykorzystane przez Dostawcę punkty przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie:
  • a) po upływie okresu ważności wykupionych punktów
  • b) po rozwiązaniu Umowy.
 9. W przypadkach określonych w ust. 8 Dostawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

VII. OFERTY

 1. Użytkownik posiadający Konto może dodawać w Oferteo.pl swoje Oferty.
 2. Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy i/lub na liście Ofert w Serwisie.
 3. Użytkownik może zmieniać treść swoich Ofert, co nie narusza jednak umów zawartych przed ich zmianą.

VIII. OPINIE, RANKING DOSTAWCÓW

 1. Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe. Umowa o korzystanie z systemu opinii jest zawierana z chwilą wypełnienia i wysłania formularza opinii przez Użytkownika.
 2. Administrator w ramach Umowy z Dostawcą na jego zlecenie pozyskuje także opinie od wskazanych przez niego Użytkowników celem ich prezentowania w Serwisie.
 3. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście transakcji kupna-sprzedaży lub innej umowy, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
 4. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Opinia składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
  • a) jakość
  • b) komunikatywność
  • a) dotrzymanie uzgodnień
 5. Opinia dotyczy pojedynczego Dostawcy i jest wystawiona przez Użytkownika Oferteo.pl, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
 6. Dostawca ma możliwość wystawienia opinii zwrotnej i wyrażenia swojej opinii na temat opinii otrzymanej od Użytkownika.
 7. Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę, którego dotyczy opinia Użytkownika.
 8. Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
 9. Pytający, którego dane kontaktowe podane w Zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni Użytkownicy mogą wyrazić za pomocą systemu opinii w Serwisie o Dostawcy jedynie opinię pozytywną.
 10. Po złożeniu Zapytania ofertowego Pytający może wystawić opinię maksymalnie trzem Dostawcom, którzy odkryli jego dane kontaktowe.
 11. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych opiniującego) są widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu Oferteo.pl.
 12. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.
 13. Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
 14. Opinie nie mogą zawierać:
  • a) treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  • b) adresów stron internetowych;
  • c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
  • d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
 15. Niedozwolone są bezprawne działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych ocen.
 16. Administrator ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników w granicach przewidzianych przez przepisy prawa.
 17. Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: adres mailowy i pełne imię oraz przynajmniej inicjał nazwiska (lub pełne nazwisko). W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.
 18. Oferteo prowadzi ranking dostawców (ranking firm) - jest to lista Dostawców, którzy są najbardziej aktywni w Serwisie. Prowadzenie rankingu dostawców ma na celu promocję najbardziej aktywnych Dostawców celem poszukiwania potencjalnych klientów zainteresowanych ich usługami lub produktami.
 19. W ramach rankingu dostawców (ranking firm) najbardziej aktywni Dostawcy są wyświetlani jako pierwsi w wynikach wyszukiwania katalogu firm Oferteo.pl oraz dodatkowo mogą być wyświetlani poza Serwisem - w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich. Wyświetlenie w rankingu danego Dostawcy może obejmować następujące jego dane dostępne w Serwisie: nazwa firmy, avatar (jedno ze zdjęć lub grafik dodanych w Serwisie przez Dostawcę), adres oraz uzyskane opinie, dodane oferty, zdjęcia i inne elementy dostępne na wizytówce Dostawcy w Serwisie.
 20. Zasady prowadzenia rankingu dostawców (rankingu firm) przez Oferteo dostępne są: tutaj

IX. PROGRAM "POLECAJĄ NAS"

 1. Celem Programu Polecają nas jest wspieranie Dostawców, którzy uczestniczą w Programie przez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie Polecają nas oraz promocja dobrych i etycznych praktyk w obrocie gospodarczym.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać Dostawca, który:
  • a) Pozytywnie przeszedł Certyfikację:
   • 1) otrzymał pozytywne opinie, które zostały opublikowane w Serwisie,
   • 2) Przeszedł procedurę weryfikacji tożsamości w Serwisie.
   • 3) Przeszedł procedurę weryfikacji danych w Serwisie,
   • 4) Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,
  • b) Zaakceptował niniejszy Regulamin,
  • c) Zobowiązał się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz zobowiązał się do załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,
 3. Jeśli Oferteo poweźmie informacje uzasadniające odebranie Dostawcy certyfikatu (utrata wiarygodności, problemy płatnicze, negatywne opinie etc.) Serwis zachowuje prawo do wypowiedzenia Dostawcy uczestnictwa wraz z prawem do usunięcia konta bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku przerwania uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez Oferteo Dostawca traci prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi związanymi z Programem.
 5. Uczestnik Programu może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Serwis może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. Wypowiedzenie umowy lub jak w pkt 4 powyżej – nie daje Dostawcy uprawnienia do rekompensaty za okres niewykorzystany lub koszt certyfikacji.
 8. Po ustaniu stosunku umownego prawa do korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" za świadome korzystanie ze znaku po utracie tego prawa, Oferteo może zażądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 5.000 zł wraz z dochodzeniem odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.
 9. Każde ponowne przystąpienie do Programu Polecają nas wymaga ponownej Certyfikacji.
 10. Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie Dostawców uczestniczących w Programie.
 11. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 12. Oferteo nie ponosi w stosunku do Dostawcy w granicach przewidzianych prawem żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.

X. SUBDOMENY

 1. Subdomeny mają nazwy wybierane przez Dostawców. Nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:
  • nazwa subdomeny nie może być słowami nieprzyzwoitymi, obraźliwymi, wulgaryzmami, znakami zastrzeżonymi,
  • odpowiedzialność za zgodność nazwy subdomeny z obowiązującym prawem ponosi Dostawca,
  • subdomeny mogą być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych Dostawców,
  • jeden Dostawca może mieć wyłącznie jedną subdomenę
 2. W razie niezgodności nazwy subdomeny Dostawcy z regulaminem Administrator ma prawo ją zlikwidować.
 3. Każda nazwa subdomeny Dostawcy będąca zastrzeżoną dla innego podmiotu lub zawierająca treści niezgodne z prawem może zostać usunięta bez ostrzeżenia w trybie natychmiastowym.
 4. Dostawca nie jest właścicielem subdomeny. Nie może zatem jej sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Subdomena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Dostawcy, który ją zarejestrował.
 5. Administrator może zmienić lub wyłączyć subdomenę Dostawcy bez podania przyczyny z trzymiesięcznym uprzedzeniem w postaci listu elektronicznego.

XI. OPŁATY

 1. Ceny dostępnych dla Dostawcy usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). Korzystanie z Serwisu przez Pytającego jest nieodpłatne.
 2. Dostęp Dostawcy do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.
 3. Dostęp Dostawcy do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został określony w Cenniku.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika pod adresem cennik.html.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania Dostawcom dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w Cenniku.
 6. Opłata za usługi jest pobierana od Dostawcy z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Dostawca chce skorzystać z płatnej usługi.
 7. Płatne usługi stają się dostępne dla Dostawcy po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
 8. Zakup przez Dostawcę abonamentu na kolejny okres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia kończącego okres poprzedni, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli jednostek przeznaczonych na odkrywanie danych kontaktowych do nowego okresu oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu, jednak suma okresów ważności aktywnych abonamentów nie będzie dłuższa niż 12 miesięcy.
 9. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika – Dostawcy.
 10. Dane do faktury pobierane są z konta Użytkownika - Dostawcy oraz formularza płatności.
 11. Dostawca upoważnia Administratora do wystawienia faktur oraz faktur korekt VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Dostawca zgadza się na przesyłanie faktur oraz faktur korekt VAT drogą elektroniczną.
 13. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Dostawcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika nie wpływa na usługi zakupione przez Dostawcę przed jego zmianą.
 15. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać Dostawców z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
 16. Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Oferteo telefonicznie, za pośrednictwem swojego doradcy biznesowego Oferteo.
 17. Dostawca może skorzystać z Warunków indywidualnych, udokumentowanych fakturą, zobowiązując się jednocześnie do uiszczenia płatności.
 18. W przypadku współpracy w oparciu o wyżej wymienione Warunki indywidualne oraz nieskorzystania przez Dostawcę z Pakietu usług nabytych w ramach Warunków indywidualnych przez okres 90 dni od momentu nabycia, Administrator ma prawdo do Odstąpienia od świadczenia usług, na co niniejszym Dostawca wyraża zgodę.
 19. Dostawca ma prawo skorzystać z usługi Automatycznego Doładowania Konta po wyczerpaniu punktów przeznaczonych na Odkrywanie danych Pytającego.
  • a) Wyczerpanie oznacza obniżenie salda posiadanych punktów na Odkrywanie danych Pytającego poniżej ceny najdroższego kontaktu wśród kategorii branżowych Użytkownika.
  • b) Jeśli Dostawca godzi się na tę opcję, płatność za każdorazowe doładowanie konta będzie automatycznie pobierana z karty Dostawcy.
  • c) Rabat za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta wynosi 10% względem standardowych cen pakietów.
  • d) Opcję Automatycznego Doładowania konta można wyłączyć każdej chwili w zakładce Płatności / Aktualne Saldo.
  • e) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatu za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta w każdej chwili. Zmiana rabatu nie wpływa na usługi zakupione przez Dostawcę przed jego zmianą.
  • f) Ta metoda jest dostępna jedynie przy płatności kartą dla Dostawców posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie za pośrednictwem Systemu Płatności dostępnego w Serwisie.
  • g) Dostawca zostanie każdorazowo powiadomiony e-mailem o fakcie obciążenia karty i możliwości dalszego Odkrywania danych Pytającego.

XII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
 2. Polityka ochrony prywatności znajduje się pod adresem polityka-ochrony-prywatnosci.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela Dostawcy jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Dostawcę.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Administrator planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora. Administrator informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 6. Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii i Artykułów Eksperta.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez Użytkownika.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
 10. Administrator nie gwarantuje Dostawcy minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Dostawcę, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Dostawców.
 11. Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Oferteo.pl.
 12. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi wobec Dostawcy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania.
 13. Administrator ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta dostarczonych przez Dostawców.
 14. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

XIV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Oferteo.pl zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.
 3. Dostawca korzystający z Oferteo.pl obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych i etycznych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator wskazuje, że treści zamieszczane w Serwisie przez Dostawców, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Dostawców.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez siebie w Serwisie Oferteo.pl, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami etycznymi oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 6. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu Oferteo.pl.
 7. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia Konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
 8. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta w Serwisie.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
  • d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

XV. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej Oferty handlowej.
 2. Pytającemu składającemu Zapytanie, nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
 5. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 6. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 7. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XVI. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu Oferty handlowej.
 4. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu Oferty handlowej nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zapytaniu.
 5. Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XVII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Oferteo.pl może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
 3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
 4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
 5. Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych, w tym ogłoszeń typu "Kupię", "Zlecę".
 7. Zabrania się wysyłania w ramach Zapytań informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
 8. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom, o czym poinformuje Pytającego i umożliwi mu ponowne złożenie Zapytania mając na uwadze zgłoszone zastrzeżenia.
 9. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt. XXI. niniejszego Regulaminu.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie "Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Oferteo.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 12. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
  • a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
  • b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych

XVIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Oferteo.pl jest własnością Administratora.
 2. Nazwa i logo Oferteo.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Oferteo.pl.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
 6. Administrator ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

XIX. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Zapytań ofertowych wykonywane są za pomocą formularza zwrotów znajdującego się w „Moje Oferteo”. Zasady zwrotów kontaktów opisane są na stronie zwrotów https://www.oferteo.pl/zwroty-kontaktow
 2. Reklamacje pozostałych usług bądź nienależytego wykonania/świadczenia usług oraz wszelkie pozostałe reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika, Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym zalecamy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację oraz adres e-mail aktualnie używany w Oferteo.pl – w przypadku jego posiadania.
 4. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 5. Dostawca ma możliwość skorzystania także z nieodpłatnego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg udostępnianego przez Oferteo zgodnie z art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
  • a) System ten umożliwia Dostawcom składanie bezpośrednio do Oferteo skarg dotyczących następujących kwestii: (1) domniemanego niewywiązywania się przez Oferteo z obowiązków ustanowionych w w/w rozporządzeniu, mającego wpływ na sytuację Dostawcy składającego skargę; (2) kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług Oferteo i które wpływają na sytuację Dostawcy; oraz (3) środków stosowanych przez Oferteo lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację Dostawcy.
  • b) W ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Oferteo: (1) należycie analizuje wniesione skargi i ewentualne związane z nimi działania następcze konieczne do odpowiedniego rozwiązania podniesionej kwestii; (2) rozpatruje skargi szybko i skutecznie, uwzględniając wagę i złożoność podniesionej kwestii; (3) informuje Dostawcę o wyniku wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu prostego i przystępnego języka.
  • c) Skargi Dostawców, które dotyczą kwestii wymienionych w/w rozporządzeniu mogą być składane poprzez formularz dostępny na stronie https://www.oferteo.pl/kontakt.html

XX. USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PYTAJĄCEGO, DOSTAWCĘ, PARTNERA LUB UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 2. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 3. Użytkownik może usunąć swoją ofertę z serwisu. W tym celu musi wejść do menu Moje Oferteo / Moje oferty i wykorzystać link Usuń przy odpowiedniej ofercie.
 4. Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 5. W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Pytającego, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, Partnera lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.

XXI. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Zapytań lub Ofert w Serwisie, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, oraz pod następującymi warunkami:
  • a) Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika są:
   • nieuregulowanie przez Dostawcę wymagalnych należności względem Administratora;
   • podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
   • wystawienie Zapytania lub Oferty (w tym jej przedmiot i opis) przez Użytkownika naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich lub z naruszeniem warunków wskazanych w Regulaminie;
   • wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
   • składanie Zapytań i Ofert w celu innym niż wskazuje Regulamin;
   • obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika;
   • skorzystanie przez Administratora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   • wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika;
  • b) Ograniczenie usług polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych usług w Serwisie, w szczególności Administrator może uniemożliwić danemu Użytkownikowi wystawianie nowych Zapytań lub składanie Ofert
  • c) Zawieszenie usług polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych usług w Serwisie - Konta Użytkownika, składania Zapytań, wystawiania Ofert. W czasie zawieszenia nie jest możliwe wystawianie nowych Zapytań i Ofert. Zawieszenie Konta Użytkownika może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Zapytań i Ofert, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych umów, które Użytkownik obowiązany jest realizować – chyba że druga strona skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
  • d) W czasie ograniczenia lub zawieszenia usług Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora.
  • e) Ograniczenie lub zawieszenie usług trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Administrator cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Administratora usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika. Administrator cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Administrator cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
  • f) Administrator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika. Administrator podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Administrator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Administrator może podjąć stosowną decyzję. Administrator w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia usług, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia usług jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. XXI ust. 1 ppkt a. lit. vi-viii Regulaminu.
  • g) W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika Administrator przekazuje temu Użytkownikowi – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;
  • h) W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator:
   • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
   • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   • może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
   W przypadkach gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Administrator przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
  • i) Uzasadnienie decyzji Administratora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług w Serwisie musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Administratora danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Administrator nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Administrator może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
  • j) W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług w Serwisie, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. XIX. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Administratora, bez zbędnej zwłoki przywraca on Użytkownika, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych usług w Serwisie zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu, w tym w ramach Zapytania lub Oferty, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już zawartych umów dotyczących tych treści.
 3. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do usług w Serwisie Użytkownikowi nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez niego umów z innymi Użytkownikami, z zastrzeżeniem, że strony takich umów mogą w pełni korzystać z przysługujących im uprawnień na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zakończeniu dostępu do usług Serwisu Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

XXII. PLASOWANIE, USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

 1. Administrator wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Dostawców w Serwisie w odpowiedzi na Zapytanie lub wyszukanie w Serwisie:
  • a) udział w Programie Polecają nas.
  • b) udział w rankingu dostawców (rankingu firm). Oferteo prowadzi ranking dostawców (ranking firm) - jest to lista Dostawców, którzy są najbardziej aktywni w Serwisie. Prowadzenie rankingu dostawców ma na celu promocję najbardziej aktywnych Dostawców celem poszukiwania potencjalnych klientów zainteresowanych ich usługami lub produktami. Algorytm bierze pod uwagę przede wszystkim opinie Użytkowników oraz w jakich branżach i w jakich lokalizacjach Dostawca działa. Administrator wyłania w ten sposób grupę maks. 10 „najlepszych” Dostawców w danej kategorii/powiecie. Każdy Dostawca może dostać taki tytuł tylko w jednej kategorii i lokalizacji. Dostawcy mogą w każdej chwili przesunąć się wyżej jak już są w sekcji „Najlepsi 201X” jeśli tylko pozyskają więcej opinii niż Dostawca, który jest od nich wyżej. Zasady prowadzenia rankingu dostawców (rankingu firm) przez Oferteo dostępne są tutaj: https://www.oferteo.pl/faq.html#Co-to-jest-ranking-dostawcow-
  • c) umiejscowienie w sekcji „Więcej profesjonalistów" - dla każdego Dostawcy wyliczane są przysługujące mu punkty, a następnie na liście 50 Dostawców, Administrator pokazuje te, które mają ich najwięcej (m. in. za opinie, opis na wizytówce, posiadane certyfikaty).
  • d) aktywność w Serwisie i korzystanie z promowania - na pozycję na listach w Serwisie mają wpływ: 1. Gotowość do realizacji zlecenia. 2. Zadowolenie Użytkowników pozyskiwanych przez Serwis (powiązane z rankingiem dostawców). 3. Wygląd wizytówki. Dodatkowo Dostawca może skorzystać z płatnej opcji promowania i pojawić się na pierwszych pozycjach listy Dostawców.
 2. Administrator ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Użytkownikom przy zawieraniu między Użytkownikami umów towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane konsumentowi przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usług pośrednictwa internetowego dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez Dostawcę w ramach usług pośrednictwa internetowego.
 3. Administrator i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu w zakresie i na zasadach zawartych w Polityce ochrony prywatności, w jej pkt. II - Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w Oferteo, opublikowanej na stronie Serwisu.

XXIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XXIII.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Administratorem może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres ul. Świeradowska 51-57/102A, 50-559 Wrocław. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej z Dostawcą należy składać w przypadku przysługiwania takiego prawa konsumentowi bezpośrednio u danego Dostawcy.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku numer 4 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument w przypadku otrzymania rzeczy i odstąpienia umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • c) W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XXIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Dostawca, po uprzednim wyrażeniu przez Oferteo zgody na mediację, ma możliwość skorzystania z mediacji, co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między Oferteo a Dostawcą w związku ze świadczeniem przez Oferteo usług pośrednictwa internetowego, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Oferteo wskazuje, że mediacja może być prowadzona na przykład przez mediatora z Polskiego Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem lub umową dotycząca przeprowadzenia mediacji. Oferteo ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu mediacji dostępne są pod adresem: http://www.centrum-mediacji.com/index.php oraz https://www.mediator.org.pl/lista_mediatorow/3/1%2C26%2C%2CWroclaw__Polskie_Centrum_Mediacji_Oddzial_we_Wroclawiu/index.html

XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt XXV regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Administrator jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Administrator uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 3. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 4. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 5. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora.
 6. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Administratorowi przez takiego Użytkownika opłat za ostatni miesiąc korzystania z Serwisu przed powstaniem roszczenia, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Administratora. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

XXVI. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Oferteo.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).
 4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Oferteo.pl.
 5. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

XXVII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany Cennika, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w Serwisie; dodania nowych usług w Serwisie; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług w Serwisie i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. XXVII ust. 5. Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
 4. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Administratorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  • a) W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
  • b) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika będącego konsumentem lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Administrator może wprowadzić zmiany w Regulaminie bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. XXVII ust. 2. Regulaminu, w przypadku gdy Administrator:
  • a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
  • b) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  W przypadkach, o których mowa wyżej wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XXIX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - Cennik
 2. Załącznik nr 2 - Polityka ochrony prywatności
 3. Załącznik nr 3 - Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl
 4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)
 5. Załącznik nr 5 – Regulamin serwisu Oferteo.pl - 1.04.2021 (PDF)
 6. Załącznik nr 6 – Regulamin serwisu Oferteo.pl - 2.01.2021 (PDF)