Regulamin usług i korzystania z serwisu Oferteo.pl oraz aplikacji mobilnej Oferteo

Obowiązuje od dnia 14.02.2024
Ten regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z: (A) serwisu internetowego Oferteo, znajdującego się pod adresem internetowym www.oferteo.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających towarów i usług oraz oferujących je Dostawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi, a także (B) aplikacji mobilnej Oferteo, która jest przeznaczona dla Użytkowników szukających towarów i usług oraz (C) aplikacji mobilnej Oferteo, która jest przeznaczona dla Dostawców.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator, Oferteo – Oferteo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000913981, wysokość kapitału zakładowego 1 470 807,80 zł, wpłaconego w całości, telefon: +48 71 889 87 70, e-mail kontakt@oferteo.pl.
 2. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna dla Pytających oraz Aplikacja mobilna dla Dostawców.
 3. Aplikacja mobilna dla Pytających – oprogramowanie jakie jest udostępniane przez Oferteo na rzecz Pytających, które jest przeznaczone do instalowania na urządzeniach przenośnych. Pytający może pobrać powyższe oprogramowanie z lokalizacji zapewnionych przez Oferteo.
 4. Aplikacja mobilna dla Dostawców – oprogramowanie jakie jest udostępniane przez Oferteo na rzecz Dostawców, które jest przeznaczone do instalowania na urządzeniach przenośnych. Dostawca może pobrać powyższe oprogramowanie z lokalizacji zapewnionych przez Oferteo.
 5. Oferteo.pl, Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Oferteo pod adresem internetowym https://www.oferteo.pl.
 6. Regulamin – Regulamin usług i korzystania z serwisu Oferteo.pl oraz aplikacji mobilnej Oferteo
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 8. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
 9. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
 10. Konto – dostępne dla Zarejestrowanego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 11. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Oferteo w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.
 12. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik.
 13. Dostawca - osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - mogąca dostarczyć usługę lub produkt, do którego Serwis wysyła Zapytanie lub który publikuje w Serwisie swoją ofertę handlową lub którego Oferteo poleca Użytkownikowi jako dostawcę usługi lub produktu. W przypadku osób fizycznych dostawcą może być wyłącznie osoba, dla której posiadanie statusu Dostawcy zgodnie z Regulaminem związane jest z jej działalnością gospodarczą i posiada ono dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie.
 15. Oferta – oferta publikowana w Serwisie w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
 16. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
 17. Partner - partner, o którym mowa w Regulaminie Programu Partnerskiego Oferteo.pl.
 18. Ranking Dostawców (ranking firm) – prowadzony przez Oferteo ranking najbardziej aktywnych oraz najlepiej ocenianych Dostawców w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 19. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Oferteo a (pkt a) Pytającym, (pkt b) Dostawcą, (pkt c) Partnerem albo (pkt d) Użytkownikiem
  • a) na mocy której Oferteo zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy;
  • b) na mocy, której Oferteo zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, promocji Dostawcy poprzez prowadzenie Rankingu Dostawców, wsparcia i doradztwa konsultantów Oferteo (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie i dodatkowo - w ramach Rankingu Dostawców - mogą być one wyświetlane przy danym Dostawcy w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich i współpracujących z Oferteo - w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach niniejszej umowy Oferteo prowadzi także Konto Użytkownika w Serwisie;
  • c) o której mowa w Regulaminie Programu Partnerskiego Oferteo.pl, albo
  • d) na mocy, której Oferteo udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe.
 20. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Oferteo usług w Serwisie.
 21. Opłata – należna Oferteo płatność od Dostawcy.
 22. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
 23. Pakiet usług – wybrany przez Dostawcę zestaw usług świadczonych przez Oferteo.
 24. Warunki indywidualne - indywidualnie przedstawiona Dostawcy przez Oferteo oferta dotycząca nabycia Pakietu usług – w zakresie nieuregulowanym przedstawionymi warunkami zastosowanie znajduje Regulamin.
 25. Odstąpienie od świadczenia usług - zablokowanie Dostawcy przez Oferteo możliwości korzystania z Pakietu usług wybranych w ramach zaakceptowanych Warunków indywidualnych, udokumentowane skorygowaniem faktury sprzedaży.
 26. System płatności - system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą dostępny w Oferteo.pl umożliwiający uiszczenie płatności za usługi dostępne w Serwisie i świadczony przez zewnętrznego operatora. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Dostawcy za pośrednictwem np. serwisu Dotpay.pl, Tpay.com lub Paypal.com lub innym wskazanym w Serwisie. W przypadku korzystania z Dotpay.pl, Tpay.com lub Paypal.com obsługę płatności elektronicznych lub kartą płatniczą prowadzi:
  • a) Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym.
  • b) Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości.
  • c) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 27. Opinia - subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
 28. Subdomena – część adresu internetowego pod którym będzie dostępna strona internetowa Dostawcy. Format adresu jest następujący http://www.nazwa-subdomeny.oferteo.pl lub http://nazwa-subdomeny.oferteo.pl.
 29. Kategoria wyróżniona - kategoria branżowa określona przez Oferteo wskazana pod linkiem kategorie wyróżnione. Opłata za dostęp do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Dostawcą.
 30. Kategoria niewyróżniona - kategoria branżowa określona przez Oferteo. Opłata za dostęp do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.
 31. Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program - organizowany przez Oferteo program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.
 32. Certyfikacja - Przeprowadzana przez Oferteo procedura sprawdzająca, czy Dostawca spełnia określone wymagania.
 33. Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat - Certyfikat wydawany przez Oferteo, który potwierdza, że Dostawca przeszedł Certyfikację i spełnia wymagania Programu.
 34. Widget lub Baner – zamieszczany przez Uczestnika Programu Polecają nas na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie.
 35. Artykuł Eksperta - zaakceptowany przez Oferteo artykuł, którego autorem jest Dostawca, publikowany w Serwisie przy opisie Dostawcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Oferteo. Rozdziały IX, X Regulaminu nie dotyczą korzystania z Aplikacji mobilnej.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA, ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Zapytania mogą być składane przez Użytkowników.
 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, który jest w posiadaniu Pytającego.
 4. W przypadku Serwisu oraz z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza oraz ewentualnego załącznika pomiędzy Pytającym a Oferteo zostaje zawarta Umowa i zakładane jest Konto. W przypadku Aplikacji mobilnej dla Pytających oraz w celu Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: a) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia; b) podanie adresu e-mail oraz c) otrzymanie odesłania internetowego - linku aktywacyjnego na podany przez Użytkownika adres e-mail i potwierdzenie Rejestracji poprzez jego naciśnięcie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
 6. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.
 7. Oferteo przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Oferteo.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).
 8. Oferteo jest uprawniona do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia, po uzgodnieniu z Pytającym, informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Oferteo może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Złożenie Zapytania przez Pytającego jest bezpłatne.
 10. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 11. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane tylko jedno Konto w Serwisie.
 12. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY, ZAŁOŻENIE KONTA DOSTAWCY

 1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu jako Dostawca, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi zarejestrować w Serwisie Konto oraz zalogować się do Serwisu. Zarejestrowany Dostawca może także występować w roli Pytającego w przypadku, gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Serwisu.
 2. Rejestracja Konta Dostawcy odbywa się w Serwisie lub Aplikacji mobilnej dla Dostawców i wymaga podania następujących danych w formularzu rejestracyjnym: imię i nazwisko, nazwa działalności, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, informacja czy jest przedsiębiorcą.
 3. W trakcie rejestracji jako Dostawca określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta poprzez kliknięcie w znajdujący się w e-mailu link. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Oferteo zostaje zawarta Umowa.
 5. Pkt. III.9-12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Korzystanie z Serwisu przez Dostawcę jest odpłatne na zasadach zawartych w Regulaminie i Cenniku.

V. WYSZUKIWANIE ZAPYTAŃ

 1. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się w Serwisie.
 2. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zapytań nie mają dostępu do danych kontaktowych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

VI. ODKRYCIE DANYCH PYTAJĄCEGO

 1. Dane Pytającego, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 2. Dane Pytającego przekazywane są Dostawcy po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem. Odkrycie jest czynnością odpłatną, chyba, że wyraźnie wskazano, że dane Odkrycie jest bezpłatne. Informacja o cenie danego Odkrycia przekazywana jest Dostawcy przed Odkryciem.
 3. Odkrycie następuje, gdy:
  • a) Dostawca zdecyduje o dokonaniu Odkrycia danych Pytającego;
  • b) Pytający wyrazi chęć kontaktu z Dostawcą poprzez wyświetlenie jego danych kontaktowych, wysłanie wiadomości przez czat lub złożenie Zapytania Ofertowego temu konkretnemu Dostawcy.
 4. Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich Zapytań, jakie zostaną złożone w danej kategorii branżowej oraz lokalizacji dla danej wielkości lub wartości zlecenia i wtedy, drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Szybki kontakt”). Odkrycia w ramach usługi „Szybki kontakt” wykonywane są do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania punktów na Koncie Dostawcy w ramach Serwisu. Wszystkie punkty na Koncie Dostawcy, który zdecydował się na włączenie usługi „Szybki kontakt” przeznaczone są na odkrycia w ramach tej usługi, chyba że Dostawca wykorzysta punkty na odkrycie, o którym mowa w pkt. VI.3.a) lub pkt. VI.3.b).
 5. Dostawca może być polecany Użytkownikom, którzy szukają Dostawcy w danej kategorii branżowej i lokalizacji (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Polecanie”). Odkrycie następuje, gdy Pytający wykonał czynność z pkt. VI. 3.b Regulaminu a Dostawca ma włączoną usługę Polecanie i posiada odpowiednią liczbę punktów na koncie. Dostawca może w każdym czasie wyłączyć usługę „Polecanie”, w tym w danej kategorii, lokalizacji, dla danej wielkości lub wartości zlecenia, bądź zmienić tygodniowy limit Odkryć albo określić maksymalny tygodniowy limit punktów, które chce wykorzystać w ramach usługi „Polecanie”.
 6. Odkrycie powoduje pobranie punktów z konta Dostawcy. Cena kontaktu zależy między innymi od gotowości Klienta do zakupu, kategorii, lokalizacji, wielkości i wartości zlecenia. Maksymalna liczba punktów, które pobierane są z Konta Dostawcy za Odkrycie w ramach usługi „Polecanie” oraz minimalna liczba Odkryć, które mogą być zrealizowane w ramach usługi „Polecanie”, przy uwzględnieniu liczby punktów zgromadzonych na Koncie Dostawcy, widoczna jest w Koncie Dostawcy w Serwisie lub Aplikacji mobilnej dla Dostawców.
 7. Wykupione punkty Dostawca powinien wykorzystać w terminie właściwym dla danego abonamentu punktów, który jest wskazany w Cenniku.
 8. Możliwość przedłużenia okresu ważności abonamentu punktów oraz okres na jaki przedłużenie ważności abonamentu jest możliwe określone są w Cenniku.
 9. Z zastrzeżeniem pkt VI.8 Regulaminu, niewykorzystane przez Dostawcę punkty przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie:
  • a) po upływie okresu ważności wykupionych punktów,
  • b) po rozwiązaniu Umowy.
 10. W przypadkach określonych w pkt. VI. 9 Regulaminu Dostawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

VII. OFERTY

 1. Dostawca posiadający Konto może dodawać w Serwisie swoje Oferty.
 2. Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy i/lub na liście Ofert w Serwisie.
 3. Dostawca może zmieniać treść swoich Ofert, co pozostaje bez wpływu na treść umów zawartych przed ich zmianą.

VIII. OPINIE, RANKING DOSTAWCÓW

 1. Oferteo udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Pytających. Umowa o korzystanie z systemu opinii jest zawierana z chwilą wypełnienia i wysłania formularza opinii przez Użytkownika.
 2. Oferteo w ramach Umowy z Dostawcą na jego zlecenie pozyskuje także opinie od wskazanych przez niego Użytkowników celem ich prezentowania w Serwisie.
 3. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście umowy, do której zawarcia doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem i powinna odzwierciedlać osobiste doświadczenie Użytkownika dotyczące danego Dostawcy. Przed zamieszczeniem opinii Użytkownik ma obowiązek potwierdzić, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu lub danej Aplikacji, że skorzystał z usługi lub nabył produkt, której dotyczy dana opinia. W ten sposób Oferteo zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Użytkowników, którzy rzeczywiście skorzystali z danej usługi lub nabyli produkt.
 4. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Opinia składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
  • a) jakość,
  • b) komunikatywność,
  • c) dotrzymanie uzgodnień.
 5. Opinia dotyczy określonego Dostawcy i jest wystawiona przez Użytkownika, który jest identyfikowany adresem e-mail i pełnym imieniem oraz przynajmniej inicjałem nazwiska (lub pełnym nazwiskiem).
 6. Dostawca ma możliwość wystawienia opinii zwrotnej i wyrażenia swojej opinii na temat opinii otrzymanej od Użytkownika.
 7. Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę, którego dotyczy opinia Użytkownika.
 8. Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
 9. Pytający, którego dane kontaktowe podane w Zapytaniu zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni Użytkownicy mogą wyrazić za pomocą systemu opinii w Serwisie o Dostawcy jedynie opinię pozytywną.
 10. Po złożeniu Zapytania Pytający może wystawić opinię maksymalnie trzem Dostawcom, którzy odkryli jego dane kontaktowe.
 11. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych Użytkownika) są widoczne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 12. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, Dostawcy, którego dotyczy opinia oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego adresatem wystawianej opinii.
 13. Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące subiektywnej opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
 14. Opinie nie mogą zawierać:
  • a) treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających przepisy prawa lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  • b) adresów stron internetowych;
  • c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym dotyczących innego podmiotu niż Dostawcy, którego opinia dotyczy.
 15. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych ocen. Oferteo może usuwać takie opinie i oceny.
 16. Oferteo ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników w granicach przewidzianych przez przepisy prawa.
 17. Oferteo zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: adres mailowy i pełne imię oraz przynajmniej inicjał nazwiska (lub pełne nazwisko). W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych lub udzielenia opinii, która narusza pkt. VIII. 14 opinia może zostać usunięta z Serwisu.
 18. Oferteo prowadzi dla wybranych kategorii oraz lokalizacji Ranking Dostawców.
 19. Prowadzenie Rankingu Dostawców ma na celu promocję najbardziej aktywnych i najlepiej ocenianych Dostawców.
 20. Na pozycję Dostawcy w Rankingu Dostawców wpływają następujące parametry: liczba Ofert złożonych Pytającym przez Dostawcę w ciągu 7 dni poprzedzających utworzenie lub aktualizację Rankingu Dostawców; liczba Opinii na temat Dostawcy; stopień wypełnienia wizytówki, na który składa się podanie numeru NIP lub KRS, opis prowadzonej działalności oraz podanie danych kontaktowych; poziom doładowania Konta.
 21. W oparciu o parametry, o których mowa w pkt. VIII.20 Regulaminu Oferteo przyznaje maksymalnie 10 Dostawcom w danej kategorii/powiecie oznaczenie najlepszego Dostawcy.
 22. Informacje o Dostawcach, którym Oferteo przyznało oznaczenie najlepszego Dostawcy, Oferteo publikuje w katalogu firm, który jest dostępny w Serwisie. Dodatkowo Oferteo może publikować ww. informacje poza Serwisem, tj. w widgetach zamieszczanych przez Oferteo w innych serwisach internetowych należących do Oferteo oraz w serwisach partnerskich.
 23. Poza informacją o przyznaniu Dostawcy oznaczenie najlepszego Dostawcy, w Rankingu Dostawców mogą być wyświetlane następujące dane Dostawcy: nazwa firmy, avatar (jedno ze zdjęć lub grafik dodanych w Serwisie przez Dostawcę), adres oraz uzyskane opinie, dodane oferty, zdjęcia i inne elementy dostępne na wizytówce Dostawcy w Serwisie.
 24. Ranking Dostawców aktualizowany jest raz na rok, w oparciu o parametry opisane w pkt. VIII.20 Regulaminu. W związku z tym, oznaczenie najlepszego Dostawcy ma charakter czasowy.
 25. Dostawca może posługiwać się oznaczeniem najlepszego Dostawcy jedynie, gdy oznaczenie to zostało przyznane Dostawcy przez Oferteo oraz przez okres wskazany przez Oferteo.

IX. PROGRAM "POLECAJĄ NAS"

 1. Celem Programu Polecają nas jest wspieranie Dostawców, którzy uczestniczą w Programie, przez promocję ich pozytywnego wizerunku oraz promocję dobrych i etycznych praktyk w obrocie gospodarczym.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać Dostawca, który:
  • a) pozytywnie przeszedł Certyfikację, tj.:
   • 1) otrzymał min. 3 pozytywne opinie, które zostały opublikowane w Serwisie;
   • 2) przeszedł procedurę weryfikacji danych rejestracyjnych w Serwisie;
   • 3) prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy.
  • b) zaakceptował niniejszy Regulamin;
  • c) zobowiązał się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz zobowiązał się do załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej.
 3. Jeśli Oferteo poweźmie informacje uzasadniające odebranie Dostawcy Certyfikatu (utrata wiarygodności, problemy płatnicze, negatywne opinie, korzystanie z Certyfikatu, Baneru Programu lub innych elementów graficznych związanych z Programem w sposób nieetyczny lub naruszający dobra osobiste Oferteo), Oferteo ma prawo do wypowiedzenia Dostawcy uczestnictwa w programie „Polecają nas” wraz z prawem do usunięcia Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przed wypowiedzeniem Dostawcy umowy, Oferteo weryfikuje rzetelność i przedmiot negatywnych opinii w celu ustalenia czy opinie te uzasadniają wypowiedzenie Dostawcy umowy.
 4. W przypadku przerwania uczestnictwa w Programie przez Dostawcę lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez Oferteo, Dostawca traci prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi związanymi z Programem.
 5. Dostawca może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Oferteo może wypowiedzieć Dostawcy uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. Wypowiedzenie umowy lub jak w pkt. IX.4 Regulaminu – nie daje Dostawcy uprawnienia do rekompensaty za okres niewykorzystany lub koszt Certyfikacji.
 8. Jeżeli Dostawca: (a) nie przejdzie Certyfikacji; (b) utraci prawo do korzystania z Certyfikatu, Baneru Programu lub innych elementów graficznych związanych z Programem; (c) wypowie uczestnictwo w Programie, a mimo to będzie korzystał z Certyfikatu, Baneru Programu lub innych elementów graficznych związanych z Programem, Oferteo ma prawo zażądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Oferteo od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny.
 9. Każde ponowne przystąpienie przez Dostawcę do Programu Polecają nas wymaga ponownej Certyfikacji.
 10. Użytkownicy nieuczestniczący w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie do Dostawców uczestniczących w Programie.
 11. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 12. Oferteo nie ponosi w stosunku do Dostawcy w granicach przewidzianych prawem odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego „Polecają nas" oraz uczestnictwa w Programie.

X. SUBDOMENY

 1. Oferteo umożliwia Dostawcy utworzenie Subdomeny do dnia 14.02.2024 r. Po upływie wskazanej daty Dostawca nie może utworzyć nowej Subdomeny.
 2. Subdomeny mają nazwy wybierane przez Dostawców.
 3. Nazwa subdomeny nie może zawierać słów nieprzyzwoitych, obraźliwych, wulgaryzmów, zastrzeżonych znaków towarowych innych podmiotów.
 4. Odpowiedzialność za zgodność nazwy subdomeny z obowiązującym prawem ponosi Dostawca.
 5. Subdomeny mogą być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych Dostawców.
 6. Jeden Dostawca może mieć wyłącznie jedną subdomenę.
 7. W razie niezgodności nazwy subdomeny Dostawcy z Regulaminem Oferteo ma prawo ją zlikwidować.
 8. Każda nazwa subdomeny Dostawcy będąca zastrzeżoną dla innego podmiotu lub zawierająca treści niezgodne z Regulaminem może zostać usunięta bez ostrzeżenia w trybie natychmiastowym.
 9. Dostawca nie jest właścicielem subdomeny. Nie może zatem jej sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Subdomena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Dostawcy, który ją zarejestrował.
 10. Oferteo może wyłączyć subdomenę Dostawcy - gdy jest ona niezgodna z zasadami określonymi w pkt. X Regulaminu, za trzymiesięcznym uprzedzeniem w postaci listu elektronicznego, w którym Oferteo wskazuje na stwierdzoną nieprawidłowość, wyznacza Dostawcy termin dostosowania subdomeny do wymogów określonych w Regulaminie pod rygorem wyłączenia subdomeny.

XI. OPŁATY

 1. Ceny dostępnych dla Dostawcy usług oferowanych przez Oferteo w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). Korzystanie z Serwisu przez Pytającego jest nieodpłatne.
 2. Dostęp Dostawcy do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.
 3. Dostęp Dostawcy do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategoriach niewyróżnionych został określony w Cenniku.
 4. Użytkownik ma dostęp do Cennika pod adresem cennik.html.
 5. Opłata za usługi jest pobierana od Dostawcy z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Dostawca chce skorzystać z płatnej usługi.
 6. Płatne usługi stają się dostępne dla Dostawcy po wpłynięciu należności na konto Oferteo.
 7. Zakup przez Dostawcę abonamentu na kolejny okres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia kończącego okres poprzedni, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli punktów na koncie Dostawcy przeznaczonych na odkrywanie danych kontaktowych do nowego okresu oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu. Suma okresów ważności aktywnych abonamentów określona jest w Cenniku i różni się w zależności od abonamentu.
 8. Po wpłynięciu należności Oferteo wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail Użytkownika.
 9. Dane do faktury pobierane są z konta Użytkownika oraz formularza płatności.
 10. Dostawca upoważnia Oferteo do wystawienia faktur oraz faktur korekt VAT bez podpisu odbiorcy.
 11. Dostawca zgadza się na przesyłanie faktur oraz faktur korekt VAT drogą elektroniczną.
 12. Oferteo ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Dostawcy z opłat za usługi dostępne w Serwisie.
 13. Oferteo zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika nie wpływa na usługi zakupione przez Dostawcę przed jego zmianą.
 14. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać Dostawców z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
 15. Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Oferteo telefonicznie.
 16. Dostawca może skorzystać z Warunków indywidualnych, udokumentowanych fakturą, zobowiązując się jednocześnie do uiszczenia płatności.
 17. W przypadku współpracy w oparciu o Warunki indywidualne oraz nieskorzystania przez Dostawcę z Pakietu usług nabytych w ramach Warunków indywidualnych przez okres 90 dni od momentu nabycia, Oferteo ma prawo do Odstąpienia od świadczenia usług za wcześniejszym poinformowaniu Dostawcy o planowanych Odstąpieniu od świadczenia usług .
 18. Dostawca ma prawo skorzystać z usługi Szybkiego Doładowania po wyczerpaniu punktów przeznaczonych na korzystanie z Serwisu.
  • a) Wyczerpanie oznacza obniżenie salda posiadanych punktów przeznaczonych na:
   • korzystanie z Serwisu poniżej ceny najdroższego kontaktu wśród kategorii branżowych Użytkownika lub ceny wybranej przez Dostawcę usługi świadczonej przez Oferteo;
   • korzystanie z usługi Automatycznego polecania;
  • b) Jeśli Dostawca godzi się na tę opcję, płatność za każdorazowe doładowanie konta będzie automatycznie pobierana z karty Dostawcy. Wysokość opłaty będzie równa cenie pakietu, jakim zainicjowana została usługa Szybkiego Doładowania;
  • c) Rabat za skorzystanie z Szybkiego Doładowania wynosi 10% względem standardowych cen pakietów;
  • d) Opcję Szybkiego Doładowania można wyłączyć każdej chwili w zakładce Płatności / Aktualne Saldo;
  • e) Oferteo zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatu za skorzystanie z Szybkiego Doładowania w każdej chwili. Zmiana rabatu nie wpływa na usługi zakupione przez Dostawcę przed jego zmianą;
  • f) Ta metoda jest dostępna jedynie przy płatności kartą dla Dostawców posiadających karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie za pośrednictwem Systemu Płatności dostępnego w Serwisie;
  • g) Dostawca zostanie każdorazowo powiadomiony e-mailem o fakcie obciążenia karty i możliwości dalszego Odkrywania danych Pytającego.

XII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Zasady przetwarzania przez Oferteo danych osobowych określa Polityka ochrony prywatności (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OFERTEO

 1. Oferteo zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Oferteo nie udziela Dostawcy, Partnerowi jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Oferteo nie ponosi wobec Dostawcy, Partnera odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Oferteo nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Oferteo będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Oferteo zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Oferteo planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Oferteo.
 6. Oferteo nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii Użytkowników i Artykułów Eksperta.
 7. Na wniosek sądu Oferteo zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
 8. Oferteo nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu Odkrycia.
 9. Oferteo nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za nieaktualne Zapytania, które nie zostały zamknięte przez Pytającego.
 10. Oferteo nie gwarantuje Dostawcy minimalnej liczby Zapytań, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Dostawców.
 11. Oferteo nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostępnych w Serwisie, jeżeli dane te są zgodne z danymi podanymi przez Użytkownika.
 12. Oferteo nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, a Dostawcą, wobec czego Oferteo nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania.
 13. Oferteo ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Oferteo zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta dostarczonych przez Dostawców, przy czym edytowanie Artykułu Eksperta dotyczy wyłącznie kwestii stylistyczno-językowych, bez ingerowania w przedmiot Artykułu Eksperta.
 14. Pkt XIII nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (lub korzystającego z ochrony właściwej dla konsumentów) przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XIV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, a w szczególności Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Dostawca korzystający z Serwisu obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Dla uniknięcia wątpliwości Oferteo wskazuje, że treści zamieszczane w Serwisie przez Dostawców, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Dostawców, o której mowa w pkt. VIII.15.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest dokonywać samodzielnie aktualizacji danych nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 6. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę swojego hasła dostępu do Serwisu.
 7. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia Konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
 8. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta w Serwisie.

XV. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej Oferty handlowej.
 2. Pytającemu nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Zapytanie nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 4. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania reklam.
 5. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 6. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 7. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 8. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.
 9. Pytający ma obowiązek zamknięcia Zapytania w sytuacji, gdy Zapytanie jest już nieaktualne.

XVI. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
 3. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu Oferty handlowej.
 4. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu Oferty handlowej nie później niż do daty ważności Zapytania określonej w Zapytaniu. Jeżeli Pytający nie przedłuży lub nie skróci daty ważności Zapytania, Zapytanie wygasa po 8 dniach od daty jego zadania.
 5. Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XVII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Serwis może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
 3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
 4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych, w tym ogłoszeń typu „Kupię”, „Zlecę”.
 7. Zabrania się wysyłania w ramach Zapytań informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
 8. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Oferteo może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom, o czym poinformuje Pytającego i umożliwi mu ponowne złożenie Zapytania mając na uwadze zgłoszone zastrzeżenia.
 9. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie ww. treści Oferteo zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt. XXI. niniejszego Regulaminu.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Oferteo, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności” (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 11. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 12. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, Formularzu, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
  • a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Oferteo;
  • b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych.

XVIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis jest własnością Oferteo.
 2. Nazwa i logo Serwisu są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje utwory chronione prawem autorskim, a także znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Prawo Autorskie”), przysługują Oferteo
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu lub Aplikacji mobilnej, ich poszczególnych elementów, a także ich wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, bez wyraźnej pisemnej zgody Oferteo, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Oferteo.
 6. Oferteo ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące dane przedsiębiorstwo, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie internetowej danego produktu lub usługi.
 7. Z momentem udostępnienia Oferteo przez Użytkownika wszelkich utworów, w tym programów komputerowych, w rozumieniu Prawa Autorskiego, (dalej jako „Utwór”), Użytkownik udziela Oferteo, bez ograniczeń terytorialnych, w zamian za prawo do korzystania z Serwisu przez Użytkownika, niewyłączne upoważnienie (licencję niewyłączną) do takich Utworów, z prawem do udzielania dalszych upoważnień (sublicencji) w zakresie takiego upoważnienia (licencji), a także z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych, w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu takiego Utworu, a także rozpowszechnianie takiego Utworu, w tym dowolne publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celu jego wyświetlania w Serwisie, także u kontrahentów Oferteo, którzy prowadzą promocję Serwisu oraz w dowolnym innym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.
 8. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Oferteo innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, co do którego Użytkownikowi przysługują w niezbędnym zakresie prawa autorskie, Oferteo skontaktuje się z takim Użytkownikiem w celu uzyskania, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznego upoważnienia (licencji niewyłącznej) do takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w zamian za prawo do korzystania z Serwisu przez Użytkownika, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w ramach takiego upoważnienia (licencji), a także z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych, w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, a także rozpowszechnianie takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w tym dowolne publiczne udostępnianie takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celu jego wyświetlania w Serwisie, także u kontrahentów Oferteo, którzy prowadzą promocję Serwisu oraz w dowolnym innym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Z momentem pobrania Aplikacji mobilnej oraz jej zainstalowania przez Użytkownika w ramach zasobów urządzenia przenośnego, Oferteo udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji, która obowiązuje na nieograniczonym terytorium, na korzystanie z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem, na czas do momentu jej usunięcia z zasobów urządzenia przenośnego oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Licencja, o której mowa powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 11. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkowników związane ze:
  • a) zwielokrotnianiem, sprzedawaniem lub innym sposobem wprowadzania do obrotu lub rozpowszechnianiem Aplikacji mobilnej, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłaniem lub udostępnianiem jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych;
  • b) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji mobilnej w celu poznania jej idei i zasad funkcjonowania;
  • c) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji mobilnej;
  • d) wyodrębnieniem jakichkolwiek danych z Aplikacji mobilnej, jak również wyodrębnieniem ich części składowych, a także jakimkolwiek jej modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji mobilnej;
  • e) uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Oferteo, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji mobilnej;
  • f) korzystaniem z usług Oferteo przy wykorzystaniu innej Aplikacji mobilnej niż ta, publikowana przez Oferteo we wskazanych kanałach.

XIX. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Zapytań ofertowych wykonywane są za pomocą formularza zwrotów znajdującego się w zakładce „Moje Oferteo”. Zasady zwrotów kontaktów opisane są na stronie zwrotów https://www.oferteo.pl/zwroty-kontaktow.
 2. Reklamacje pozostałych usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez Oferteo, bądź nienależytego wykonania/świadczenia usług oraz wszelkie pozostałe reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika, Pytającego, Partnera lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym zalecamy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź podmiotu zgłaszającego reklamację oraz adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną. Przy czym odpowiedź na reklamację złożoną przez konsumenta zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 5. Dostawca ma możliwość skorzystania także z nieodpłatnego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg udostępnianego przez Oferteo zgodnie z art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
  • a) System ten umożliwia Dostawcom składanie bezpośrednio do Oferteo skarg dotyczących następujących kwestii: (1) domniemanego niewywiązywania się przez Oferteo z obowiązków ustanowionych w w/w rozporządzeniu, mającego wpływ na sytuację Dostawcy składającego skargę; (2) kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług Oferteo i które wpływają na sytuację Dostawcy; oraz (3) środków stosowanych przez Oferteo lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację Dostawcy.
  • b) W ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Oferteo: (1) należycie analizuje wniesione skargi i ewentualne związane z nimi działania następcze konieczne do odpowiedniego rozwiązania podniesionej kwestii; (2) rozpatruje skargi szybko i skutecznie, uwzględniając wagę i złożoność podniesionej kwestii; (3) informuje Dostawcę o wyniku wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu prostego i przystępnego języka.
  • c) Skargi Dostawców, które dotyczą kwestii wymienionych w/w rozporządzeniu mogą być składane poprzez formularz dostępny na stronie https://www.oferteo.pl/kontakt.html.

XX. USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PYTAJĄCEGO, DOSTAWCĘ, PARTNERA LUB UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 2. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 3. Użytkownik może usunąć swoją ofertę z Serwisu. W tym celu musi wejść do menu Moje Oferteo / Moje oferty i wykorzystać link Usuń przy odpowiedniej ofercie.
 4. Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
 5. W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Pytającego, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, Partnera lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.

XXI. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ OFERTEO

 1. Oferteo zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Zapytań lub Ofert w Serwisie, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, oraz pod następującymi warunkami:
  • a) Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika są:
   • nieuregulowanie przez Dostawcę wymagalnych należności względem Oferteo;
   • podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres);
   • wystawienie Zapytania lub Oferty (w tym jej przedmiot i opis) przez Użytkownika naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich lub z naruszeniem warunków wskazanych w Regulaminie;
   • wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
   • składanie Zapytań i Ofert w celu innym niż wskazuje Regulamin;
   • obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Oferteo zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika;
   • skorzystanie przez Oferteo z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   • wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  • b) Ograniczenie usług polega na czasowym uniemożliwieniu danemu Użytkownikowi wystawianie nowych Zapytań lub składanie Ofert.
  • c) Zawieszenie usług polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych usług w Serwisie - Konta Użytkownika, składania Zapytań, wystawiania Ofert. W czasie zawieszenia nie jest możliwe wystawianie nowych Zapytań i Ofert. Zawieszenie Konta Użytkownika może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Zapytań i Ofert, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych umów, które Użytkownik obowiązany jest realizować – chyba że druga strona skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
  • d) W czasie ograniczenia lub zawieszenia usług Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Oferteo.
  • e) Ograniczenie lub zawieszenie usług trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Oferteo cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Oferteo usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika. Oferteo cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenie nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Oferteo cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
  • f) Oferteo podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika. Oferteo podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Oferteo przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Oferteo może podjąć stosowną decyzję. Oferteo w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia usług, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia usług jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. XXI ust. 1 ppkt a. lit. vi-viii Regulaminu.
  • g) W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika Oferteo przekazuje temu Użytkownikowi – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;
  • h) W przypadku, gdy Oferteo podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Oferteo:
   • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
   • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   • może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
   W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Oferteo przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
  • i) Uzasadnienie decyzji Oferteo o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług w Serwisie musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Oferteo danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Oferteo nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Oferteo może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
  • j) W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług w Serwisie, Oferteo zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. XIX. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Oferteo, bez zbędnej zwłoki przywraca on Użytkownika, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych usług w Serwisie zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
 2. Oferteo zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu, w tym w ramach Zapytania lub Oferty, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już zawartych umów dotyczących tych treści.
 3. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do usług w Serwisie Użytkownikowi nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez niego umów z innymi Użytkownikami, z zastrzeżeniem, że strony takich umów mogą w pełni korzystać z przysługujących im uprawnień na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zakończeniu dostępu do usług Serwisu Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z Polityką ochrony prywatności Serwisu.
 5. Pkt. XXI Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XXII. PLASOWANIE, USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

 1. Oferteo wskazuje parametry wpływające na wyniki wyszukiwania Dostawców (tzw. plasowanie) w Serwisie w odpowiedzi na Zapytanie lub wyszukanie w Serwisie:
  • a) udział w Programie Polecają nas;
  • b) udział w Rankingu Dostawców;
  • c) umiejscowienie w sekcji „Więcej profesjonalistów" - dla każdego Dostawcy wyliczane są przysługujące mu punkty, a następnie na liście 50 Dostawców, Oferteo pokazuje tych, którzy mają ich najwięcej (m. in. za opinie, opis na wizytówce, posiadane certyfikaty);
  • d) aktywność w Serwisie i korzystanie z promowania - na pozycję na listach w Serwisie mają wpływ: 1. Gotowość do realizacji zlecenia. 2. Zadowolenie Użytkowników pozyskiwanych przez Serwis (powiązane z Rankingiem Dostawców). 3. Wygląd wizytówki. Dodatkowo Dostawca może skorzystać z płatnej opcji promowania (szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: promowanie) i pojawić się na pierwszych pozycjach listy Dostawców.
 2. Oferteo ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Użytkownikom przy zawieraniu między Użytkownikami umów towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane konsumentowi przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usług pośrednictwa internetowego dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez Dostawcę w ramach usług pośrednictwa internetowego.
 3. Oferteo i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu w zakresie i na zasadach zawartych w Polityce ochrony prywatności.

XXIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument, który zawarł z Oferteo umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XXIII.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Oferteo może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oferteo.pl lub pisemnie na adres ul. Świeradowska 51-57/102A, 50-559 Wrocław. Oferteo niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku numer 4 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Oferteo ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Oferteo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • w przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Oferteo wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Oferteo utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Ponieważ Oferteo nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej z Dostawcą należy składać w przypadku przysługiwania takiego prawa konsumentowi bezpośrednio u danego Dostawcy, na warunkach określonych przez Dostawcę.
 10. Niezwłocznie od dnia otrzymania, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość, Oferteo powstrzymuje się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Oferteo, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie treści:
  • a) nie są użyteczne poza kontekstem treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Oferteo,
  • b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Oferteo,
  • c) zostały połączone przez Oferteo z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków lub
  • d) zostały wygenerowane przez Konsumenta wspólnie z innymi osobami, a inni Konsumenci nadal mogą wykorzystywać te treści.

XXIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Dostawca, po uprzednim wyrażeniu przez Oferteo zgody na mediację, ma możliwość skorzystania z mediacji, co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między Oferteo a Dostawcą w związku ze świadczeniem przez Oferteo usług pośrednictwa internetowego, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Oferteo wskazuje, że mediacja może być prowadzona na przykład przez mediatora z Polskiego Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem lub umową dotycząca przeprowadzenia mediacji. Oferteo ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu mediacji dostępne są pod adresem: http://www.centrum-mediacji.com/index.php oraz https://www.mediator.org.pl/lista_mediatorow/3/1%2C26%2C%2CWroclaw__Polskie_Centrum_Mediacji_Oddzial_we_Wroclawiu/index.html

XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Pkt. XXV Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Oferteo jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Oferteo uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Oferteo uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 3. Oferteo przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 4. Oferteo nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 5. Oferteo nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Oferteo.
 6. Odpowiedzialność Oferteo w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Oferteo przez takiego Użytkownika opłat za ostatni miesiąc korzystania z Serwisu przed powstaniem roszczenia, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Oferteo. Oferteo ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Oferteo a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Oferteo.

XXVI. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Oferteo, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości Aplikacji mobilnej jest: spełnienia przez sprzęt teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, system operacyjny Android 6.0 albo iOS 12.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Oferteo wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Oferteo, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Oferteo.

XXVII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Oferteo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany Cennika, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w Serwisie; dodania nowych usług w Serwisie; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług w Serwisie i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień Regulaminu.
 2. Oferteo wyśle powiadomienie o zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.
 3. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach wynosi co najmniej 15 dni przed ich wejściem w życie, z zastrzeżeniem pkt. XXVII.6 Regulaminu. Powyższe zmiany wiążą Użytkownika, chyba że wypowie on Umowę w terminie 15 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał on w/w powiadomienie.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
 5. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Oferteo bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  • a) w wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy;
  • b) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika będącego konsumentem lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Oferteo może wprowadzić zmiany w Regulaminie bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. XXVII ust. 3. Regulaminu, w przypadku, gdy Oferteo:
  • a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
  • b) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  W przypadkach, o których mowa wyżej wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Oferteo.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; ustawy o prawach konsumenta 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XXIX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 - Cennik
 2. Załącznik nr 2 - Polityka ochrony prywatności
 3. Załącznik nr 3 - Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl
 4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)