Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl

(Załącznik nr 3 do Regulaminu Oferteo.pl)

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

 1. Administrator – Oferteo S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000913981, wysokość kapitału zakładowego 7.500,00 zł, telefon:+48 71 889 87 70, e-mail kontakt@oferteo.pl
 2. Oferteo.pl (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Oferteo.pl.
 4. Potencjalny Partner - Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Oferteo.pl.
 5. Partner - Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Oferteo.pl, a następnie został zaakceptowany przez Administratora.
 6. Program Partnerski - oznacza współpracę Partnerów z Administratorem, którzy w zamian za wynagrodzenie udostępniają powierzchnie reklamowe na stronach WWW, w celu pozyskiwania Użytkowników chcących skorzystać z usług świadczonych przez Administratora .
 7. Strona Internetowa - oznacza własną stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez Administratora do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz umożliwiającą Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim opisanych w Regulaminie.
 8. Produkty Programu Partnerskiego - oznaczają usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników, w szczególności pomoc Użytkownikom w zakupie konkretnego produktu lub usługi oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.
 9. Kreacja - element interfejsu użytkownika generowany przez kod pobrany z Serwisu i umieszczony na Stronie Internetowej Partnera, dający dostęp użytkownikom Strony Internetowej Partnera do Produktów Programu Partnerskiego.
 10. Wynagrodzenie Partnera - oznacza wynagrodzenie prowizyjne zgodne z Tabelą Wynagrodzeń Programu Partnerskiego, przysługujące Partnerowi z tytułu udziału w Programie Partnerskim Oferteo.pl.
 11. Tabela Wynagrodzeń Programu Partnerskiego - oznacza tabelę udostępnianą Partnerom przez Administratora w formie elektronicznej, w której dla poszczególnych Produktów Programu Partnerskiego określona jest wysokość prowizji. Tabela Wynagrodzeń Programu Partnerskiego definiuje następujące Produkty Programu Partnerskiego:
  • a) Pomoc w zakupie produktu lub usługi, w którym:
   • 1) Partner otrzymuje wynagrodzenie za pozyskiwanie Użytkowników chcących skorzystać z pomocy Oferteo.pl w zakupie konkretnych produktów lub usług. Dotyczy to Użytkowników, którzy poprzez udostępnione Kreacje zostali przekierowani przez Partnera do Oferteo.pl i w ramach trwającej sesji przeglądarki internetowej osobiście wypełnili w Oferteo.pl formularz Zapytania o oferty, które po pozytywnej weryfikacji zostało opublikowane i przekazane do Dostawców.
   • 2) Wysokość wynagrodzenia jest zależna od wartości sprzedaży danych kontaktowych pozyskanych Użytkowników wśród Dostawców Oferteo.pl. Wynagrodzenie za pozyskanie pojedynczego Użytkownika wynosi od 0zł do 123zł brutto, a jego średnia wysokość z ostatnich 3 miesiący, dla poszczególnych kategorii branżowych Oferteo.pl, prezentowana jest w liście kreacji. Wynagrodzenie staje się należne w momencie wygaśnięcia zapytania o oferty Użytkownika.
  • b) Pomoc w pozyskiwaniu Klientów, w którym:
   • 1) Partner otrzymuje wynagrodzenie za pozyskiwanie nowych Użytkowników chcących skorzystać z pomocy Oferteo.pl w pozyskiwaniu Klientów. Dotyczy to Użytkowników, którzy poprzez udostępnione Kreacje zostali przekierowani przez Partnera do Oferteo.pl i w ramach trwającej sesji przeglądarki internetowej osobiście zarejestrowali się w Oferteo.pl jako Dostawcy.
   • 2) Wynagrodzenie Partnera to 30% wartości wpłat dokonanych w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od daty rejestracji nowego Dostawcy w Oferteo.pl. Wynagrodzenie staje się należne w momencie upływu 90 dni od daty rejestracji Dostawcy.
  • c) Udział w Programie Partnerskim Oferteo, gdzie Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% wynagrodzenia należnego doprowadzonym przez siebie Partnerom Programu Partnerskiego Oferteo, które uzyskają oni za promowanie Pomocy w zakupie produktów lub usług i Pomocy w pozyskiwaniu Klientów. Dotyczy to Użytkowników, którzy poprzez udostępnione Kreacje zostali przekierowani przez Partnera do Oferteo.pl i w ramach trwającej sesji przeglądarki internetowej osobiście przystąpili do Programu Partnerskiego Oferteo.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Oferteo.pl jest Administrator.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim Oferteo.pl jest dobrowolne, a przystąpienie do niego polega na:
 3. Każdy Potencjalny Partner oraz Partner z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie rejestracji oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. W przypadku niezakończenia Rejestracji lub braku akceptacji ze strony Administratora, Potencjalny Partner nie przystępuje do Programu Partnerskiego, nie zostaje on Partnerem.
 4. W przypadku nowych Użytkowników po dokonaniu rejestracji do Potencjalnego Partnera wysyłana jest automatycznie generowana wiadomość na adres poczty elektronicznej Potencjalnego Partnera wskazany w procesie rejestracji zawierająca link potwierdzający. Kliknięcie w nadesłany link powoduje automatyczną aktywację konta i daje możliwość logowania się w Serwisie.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Potencjalny Partner podlega weryfikacji przez Administratora. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności podanej w czasie rejestracji strony internetowej wskazanej do Programu Partnerskiego z wymaganiami Regulaminu, weryfikację praw do dysponowania wskazaną stroną internetową, ocenę celowości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego z punktu widzenia interesów Administratora.
 6. Po weryfikacji oraz akceptacji przez Administratora, Partner otrzymuje dostęp do sekcji w Serwisie umożliwiającej pobieranie Kreacji, które będzie prezentował na Stronie Internetowej.
 7. Zmiana danych teleadresowych Partnera możliwa jest w każdym momencie w Serwisie.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator udostępnia Partnerom narzędzie, służące do pobierania Kreacji umożliwiających Użytkownikom dostęp do Produktów Programu Partnerskiego poprzez Stronę Internetową Partnera.
 2. Administrator odpowiada za prawidłowe działanie jedynie tych kodów Kreacji (html, php, js), które zostaną wygenerowane przez udostępnioną w Serwisie opcję.
 3. Administrator udostępnia Partnerom Kreacje, widoczne dla Partnera w Serwisie na liście dostępnych Kreacji w opcji Programu Partnerskiego do wykorzystania na Stronie Internetowej Partnera zaakceptowanej przez Administratora z zastrzeżeniem, że muszą być one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli:
  • a) Kreacje używane są tylko na Stronie Internetowej zaakceptowanej przez Administratora,
  • b) Kreacje wykorzystuje się w celu prezentacji na własnej stronie WWW.
 4. Administrator nie wyraża zgody na pobieranie wygenerowanych Kreacji poprzez skrypty, systemy, narzędzia, programy w innym celu niż przewidzianym w niniejszym Regulaminie. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Administrator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 5. Administrator zobowiązany jest do utrzymywania oraz bieżącej aktualizacji stron, do których kieruje Kreacje udostępniane Partnerom Programu Partnerskiego.
 6. Administratorowi przysługują wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej związane z Programem Partnerskim oraz oprogramowaniem niezbędnym do realizacji postanowień związanych z uczestnictwem Partnera w Programie Partnerskim. Partner nie może bez zgody Administratora używać zarejestrowanego znaku towarowego Administratora w innym celu niż wskazany w niniejszym Regulaminie
 7. Administrator ma prawo do rozwiązania uczestnictwa w Programie Partnerskim ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia po stronie Partnera czynności naruszających interesy Administratora lub Dostawców, jak również w przypadku podejmowania działań opisanych w pkt. III.4. niniejszego Regulaminu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz Administratora powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej, celem umieszczenia kodów Kreacji generowanych i pobieranych w Serwisie.
 2. Każdy Partner uczestniczący w Programie Partnerskim Oferteo.pl może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika, w ramach którego może zarządzać dowolną liczbą Stron Internetowych zgłoszonych do Programu Partnerskiego.
 3. Każda Strona Internetowa Partnera musi zostać zaakceptowana przez Administratora.
 4. Partner jest uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 5. Partner jest uprawniony do umieszczania na Stronie Internetowej Kreacji udostępnianych przez Administratora zgodnie z instrukcją ich umieszczania, prezentowaną w opcji do pobierania kodów Kreacji.
 6. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.
 7. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne.
 8. Strona Internetowa w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim musi być dostępna dla Administratora w każdym czasie oraz w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Partner nie może bez zgody i wiedzy Administratora, usuwać, lub dokonywać jakichkolwiek zmian a także jakiejkolwiek ingerencji w logo, treści graficzne promujące Administratora oraz linki promujące Administratora, w tym także publikować linków „wide site” do stron Serwisu Administratora (np. w stopce Strony Internetowej).
 10. Partner jest uprawniony do wykorzystywania udostępnionych przez Administratora materiałów reklamowych tylko i wyłącznie do promocji Produktów Programu Partnerskiego.
 11. Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez Administratora, w tym zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Administratora, Dostawców lub innych Partnerów.
 12. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu uczestnictwa w Programie Partnerskim usunąć ze Strony Internetowej zamieszczone tam wcześniej Kreacje.

V. WYNAGRODZENIE PARTNERA

 1. Z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Wynagrodzeń oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Wynagrodzenie może zostać rozliczone i stać się należnym w przypadku, gdy kwota konwersji do rozliczenia zgromadzona na Koncie Partnera wynosi co najmniej 50zł brutto.
 3. Aby wynagrodzenie stało się należnym Partner zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Administratorowi rachunku lub faktury VAT.
 4. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane do 10–tego dnia każdego miesiąca następującego po przekazaniu rachunków lub Faktur VAT.
 5. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT przekazywanych przez Partnera Administratorowi za pomocą opcji Rozlicz Konwersje w Serwisie pod adresem https://www.oferteo.pl/myoferteo/program-partnerski/konwersje-do-rozliczenia.
 6. Wynagrodzenie należne Partnerom niebędącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków przekazywanych Administratorowi za pomocą opcji Rozlicz Konwersje w Serwisie pod adresem https://www.oferteo.pl/myoferteo/program-partnerski/konwersje-do-rozliczenia.
 7. Doręczenie faktury lub rachunku do Administratora jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 8. Partner oraz Administrator wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez wystawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.
 9. Termin płatności podany na fakturze VAT, rachunku nie może być krótszy niż 20 dni i musi uwzględniać termin wypłaty należnego wynagrodzenia opisany punkcie V.4.
 10. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w rachunku lub fakturze VAT.
 11. W przypadku zgłoszenia do Administratora nienależytego wykonywania zaleceń uczestnictwa w Programie Partnerskim opisanych w Regulaminie przez Partnera, Administrator ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

VI. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim - po akceptacji przez Administratora - ustala się na czas nieokreślony.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim może być rozwiązane przez Administratora i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. W przypadku podania w formularzu rejestracji danych uniemożliwiających Administratorowi wypłatę Wynagrodzenia na rzecz Partnera, Uczestnictwo w Programie Partnerskim wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.
 4. Aby wynagrodzenie stało się należnym Partner zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Administratorowi rachunku lub faktury VAT.
 5. W przypadku podania w formularzu rejestracji danych uniemożliwiających Administratorowi wypłatę Wynagrodzenia na rzecz Partnera, Uczestnictwo w Programie Partnerskim wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.
 6. Administrator może rozwiązać uczestnictwo w Programie Partnerskim bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:
  • a) gdy Partner naruszy postanowienia Regulaminu lub
  • b) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera uległa zmianie i nie jest akceptowalna przez Administratora lub
  • c) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spammingu, wirusów i innych szkodliwych elementów w sieci internet lub
  • d) gdy wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach lub
  • e) gdy naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Partnera, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych podmiotów, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowskij) lub
  • f) gdy Partner lub inne podmioty na jego zlecenie podejmują czynności pozornego zainteresowania Produktem Programu Partnerskiego (w tym podają nieprawdziwe dane bądź podają dane celem pozornego zainteresowania Produktem Programu Partnerskiego), a także inne czynności mające na celu wyłudzanie wynagrodzenia od Administratora. Działania takie będą wykrywane i zgłaszane do prokuratury, a dotychczasowy zarobek nie zostanie wypłacony z powodu naruszenia Regulaminu. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Administrator podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot lub
  • g) gdy Partner oferuje osobom trzecim jakiekolwiek korzyści materialne lub niematerialne w zamian za złożenie wniosku lub dokonanie zakupu.
 7. Uczestnictwo w Programie Partnerskim wygasa w następujących przypadkach:
  • a) jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Użytkownika chcącego skorzystać z Produktu Programu Partnerskiego, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 50 zł brutto.
  • b) jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 50 zł brutto Partner nie uzupełni wszystkich danych koniecznych do wypłaty Wynagrodzenia przez Administratora., w szczególności, jeżeli po wezwaniu Partnera przez Administratora do wskazania poprawnego rachunku bankowego, Partner nie wskaże właściwego rachunku bankowego w tym terminie.
  • c). jeśli w okresie 12 miesięcy od dnia, gdy Wynagrodzenie należne Partnerowi wyniesie co najmniej 50 zł brutto Partner nie przekaże Administratorowi rachunku lub faktury VAT, o której mowa w punkcie VI.4.
 8. W przypadku wygaśnięcia uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partnerowi nie przysługuje prawo do nierozliczonego wynagrodzenia.
 9. W przypadku rozwiązania uczestnictwa w Programie Partnerskim za porozumieniem stron, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania uczestnictwa.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie świadczonej usługi należy składać na adres: reklamacje@oferteo.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać:
  • a) przedmiot reklamacji,
  • b) dokładne wskazanie danych konwersji, której reklamacja dotyczy,
  • c) datę zgłoszenia,
  • d) dodatkowe dane, które mogą pomóc w rozpatrzeniu reklamacji
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po występieniu nieprawidłowości.
 4. Jeśli w trakcie rozpatrywania reklamacji dostarczone dane nie będą wystarczające, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, z informację, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
 5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.
 6. Jeśli Administrator nie uznał reklamacji Partnera będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Wniosek o rozpatrzenie sporu z przedsiębiorcą należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 we Wrocławiu. Regulamin i organizacja działania stałych sądów polubownych sądów konsumenckich dostępny jest na stronie http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=72313.

VIII. INNE POSTANOWIENIA I ZASTRZEŻENIA

 1. Administratora zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Tabeli Wynagrodzeń i oferty Produktów Programu Partnerskiego w każdym czasie.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo do zablokowania Konta Partnera oraz wezwania do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta może nie być naliczane Wynagrodzenie.
 3. Partnerowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy dokonuje się w formie pisemnej przesyłając pismo na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres biuro@oferteo.pl.
 4. Administrator przestrzega zasad obowiązujących w kodeksie dobrych praktyk dla branży e-commerce, dostępny na stronie internetowej http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play