Adwokaci w Tczewie, 2018

W jakim rejonie chcesz porównać oferty?

Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco

50 firm
w kategorii Adwokaci

 • Dlaczego jeszcze nie wybrałeś kancelarii adwokackiej? Kancelaria Radcy Prawnego Vindex SC K.Smoliński K.Świerzko-Skoworotko to doskonały wybór. Profesjonalne doradztwo prawne w niezależnie od przedmiotu sprawy, reprezentacja w sądzie, sporządzenie pism i wniosków to standardowy obszar działania tego adwokata.

 • Porady Prawne

  • Korzeniewo
  • Adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel

  Kancelaria Adwokacka oferuje usługi zastępstwa procesowego oraz sporządzania pism sądowych oraz przedsądowych. Kancelaria prowadzi postępowania w spraqie o rozwód, alimenty, podział majątku, sprawy spadkowe, gospodarcze oraz o zapłatę. Prowadzimy również sprawy karne jako obrońcy oskarżonych, podejrzanych bądź pełnomocnicy pokrzywdzonych.

 • Oferta Kancelarii obejmuje między innymi: Odszkodowania za słupy energetyczne i inne urządzenia przesyłowe; Odwołania od decyzji administracyjnych; Rozwody, alimenty, podziały majątku; Sporządzanie projektów umów; Windykacja należności; Ugody z Bankami; Pierwsza porada prawna BEZPŁATNA!

 • Kancelaria Adwokacka Michał Majkowski świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Specjalizacją kancelarii jest: Prawo gospodarcze – bieżąca obsługa prawna krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, tworzenie spółek oraz innych podmiotów prawnych (jednoosobowych podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni), doradztwo w procesach restrukturyzacji: łączeniu, podziale i przekształceniach spółek, prawo wekslowe, czekowe, emisja papierów wartościowych, opiniowanie i sporządzanie umów, pism i innych dokumentów handlowych oraz aktów prawnych, dochodzenie oraz restrukturyzacja należności w postępowaniu sądowym i przedsądowym, prawo korporacyjne, doradztwo strategiczne. Prawo cywilne: - umowy – dochodzenie roszczeń z umów, przygotowanie, opiniowanie i analiza umów, wady oświadczeń woli, sprawy o ustalenie nieważności umów, negocjacje kontraktowe, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (roszczenia pauliańskie). - nieruchomości - prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (zasiedzenia, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, kwestii odrębnej własności lokali, służebności, zastawów, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania wieczystego). Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie hipotek, obciążeń i praw osób trzecich w księgach wieczystych, opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, umów dotyczących spłaty wierzycieli hipotecznych. - prawo rodzinne – rozwody cywilne, separacje, kościelne unieważnienie małżeństwa, alimenty, sprawy adopcyjne, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, podziały majątku, sprawy z zakresu opieki i kurateli, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia. - prawo spadkowe – postępowania spadkowe w zakresie spadków położonych w kraju i za granicą, w tym postępowania w zakresie stwierdzenia nabycia spadku i podziału majątku spadkowego, sprawy o zachowek, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zrzeczenie się dziedziczenia, dochodzenie roszczeń od spadkobierców, testamenty. - odszkodowania – prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, morskich, cargo, finansowych, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zawodowej, dochodzenia świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynień, refundacji kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, rent wyrównawczych, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz odszkodowań z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby bliskiej, odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów. Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych – dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań, i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę, i zniesławienie, reprezentowanie Klientów w postępowaniach toczących się w tzw. trybie wyborczym, reprezentowanie dziennikarzy oraz osób, których prawa naruszono publikacjami prasowymi. Prawo administracyjne: - podatki – bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, VAT, PCC podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości, reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. - obsługa procesów budowlanych (w tym deweloperskich) i inwestycyjnych – zagospodarowanie nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego, postępowania przetargowe, umowy o prace projektowe i o roboty budowlane, konsorcjum, o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne, zamówienia publiczne na roboty budowlane, umowy kredytowe z bankami. - sprawy imigracyjne - nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Prawo karne i karne skarbowe – reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych (w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika powoda cywilnego lub pełnomocnika świadka). Główną specjalizacją kancelarii są postępowania w sprawach gospodarczych i karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze (odroczenia wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie), jak również postępowania związane z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Procesy i arbitraż – zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi. Prawo ochrony środowiska – doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, analiza prawnych ryzyk związanych z wszelkimi aspektami wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko (np. emisja gazów albo pyłów, dostarczanie wody albo odprowadzanie ścieków, odpowiedzialność za zatrucie środowiska), doradztwo w zakresie prawnych aspektów uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, rozwiązywanie sporów prawnych wynikających z zatrucia środowiska, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami Prawo upadłościowe i naprawcze – reprezentowanie wierzycieli i dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego, analiza kondycji finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstw oraz programów naprawczych, transakcje sprzedaży przedsiębiorstw lub poszczególnych składników majątku upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych, reprezentowanie wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą i sędzią komisarzem. Prawo finansów publicznych – obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i zakładów budżetowych) obejmująca m.in.: tworzenie, likwidację, przekształcanie i prywatyzację podmiotów publicznych, zagadnienia pomocy publicznej, projekty infrastrukturalne (sieci szerokopasmowe, transport kolejowy i lotniczy, rozwój lotnisk), przekształcenia kapitałowe spółek samorządowych, obsługę korporacyjną, programy innowacyjne, rozliczenia dotacji, programy unijne. Prawo europejskie – doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE, doradztwo w zakresie interpretacji i zastosowania regulacji wspólnotowych, pomoc dla Klientów pragnących rozpocząć działalność na rynku wspólnotowym. Prawo prywatne międzynarodowe – rozwiązywanie problemów prawnych powstałych na tle konfliktów systemów prawnych różnych państw przez wskazanie systemu prawnego właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy zatrudniania i zwalniania pracowników, kwestie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i płacy, procesy restrukturyzacji zatrudnienia, doradztwo w wyborze i opracowaniu struktur i form zatrudnienia, pracownicze procesy sądowe, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, świadczenie usług w zakresie restrukturyzacji należności wobec ZUS, zagadnienia mobbingu i molestowania seksualnego. Własność intelektualna – tworzenie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych, umowy dot. praw zależnych, reprezentowanie Klientów w sporach wynikłych z naruszeń praw autorskich i pokrewnych przed sądami polubownymi i powszechnymi. Obsługa klientów indywidualnych - osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych krajowych i zagranicznych Rok założenia kancelarii 2010 Wyróżnia nas wiedza i pasja, wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do każdego klienta oraz skuteczność w rozwiązywaniu jego problemów. Wiemy jak znaczący wpływ ma odpowiednie stosowanie obowiązujących regulacji prawnych na konkurencyjność oraz jak ważne są czas i efektywność. Dlatego pracujemy tak, by powierzone nam sprawy rozwiązywać skutecznie i jak najszybciej, zapewniając przy tym poufność oraz bezpieczeństwo prawne. Właściciel Michał Majkowski – jest adwokatem, założycielem kancelarii, członkiem Izby Adwokackiej w Gdańsku, posiadającym pełne uprawnienia do reprezentacji klientów przed wszystkimi sądami, sądami administracyjnymi, organami administracji wszelkiego stopnia, prokuraturą, policją we wszystkich sprawach i na wszystkich etapach postępowań. Posiada rozległe doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców indywidualnych, spółek (w tym giełdowych spółek akcyjnych) oraz osób fizycznych. Ukończył w 1998 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, następnie w latach 1999-2001 studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej organizowane przez Uniwersytet Cambridge, uzyskując w 2001 r. Diploma in an introduction to English Law and the Law of the European Union. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, gdzie złożył egzamin prokuratorski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od 2006 r. do 2010 r. Prowadził indywidualną kancelarię radcowską w latach 2007-2010, wykonując jednocześnie zawód radcy prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Michał Majkowski jest także autorem szeregu publikacji w prasie prawniczej. Świadczy pomoc prawną w następujących językach: angielski, rosyjski.

 • Kancelaria Adwokacka

  • Pruszcz Gdański
  • Kancelaria Radcy Prawnego Michał Gronkiewicz

  Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w umowie obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem czynności: 1.prowadzenie sądowej windykacji należności; 2.udzielanie opinii prawnych ustnych, na piśmie lub drogą elektroniczną według życzenia Klienta; 3.opracowywanie pism przedprocesowych i procesowych oraz wymagających argumentacji prawnej, 4.przygotowywanie i opiniowanie projektów umów; 5.prowadzenie procesów sądowych (zastępstwo procesowe) we wszystkich instancjach z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego; 6.prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi; Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa: cywilnego; rodzinnego; spadkowego; administracyjnego; gospodarczego; pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dołącz do naszych Adwokatów

Jesteś Specjalistą w tej dziedzinie i szukasz nowych Klientów?
Załóż konto i obsługuj zlecenia z Oferteo!

Załóż bezpłatne konto
 • Kancelaria Adwokacka

  • Nowe
  • Martyna Judzińska

  Jesteśmy na rynku od 2014 roku. Nasza specjalność to prawo cywilne i gospodarcze, postępowania sądowe, bieżącą obsługa podmiotów gospodarczych, dochodzenie należności, na terenie woj. pomorskie i kujawsko - pomorskie.

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Lodziński
  Michał K.

  Kancelaria mec. Lodzińskiego od 2 lat pomaga mi w sprawach windykacyjnych - dochodzenie zapłaty z tytułu faktur w działalności gospodarczej.

 • Adwokat Joanna Małecka jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywała aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Po ukończonej aplikacji adwokackiej oraz wpisie na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej praktykuje w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym (rodzinnym i opiekuńczym, gospodarczym, spadkowym) oraz prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym specyfiki Karty Nauczyciela. Zajmuje się również prawem administracyjnym oraz karnym. Reprezentuje osoby prawne i fizyczne przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej. Posiada kilkuletnią praktykę w stałej obsłudze podmiotów gospodarczych. Biegle zna język angielski, z kolei język niemiecki w stopniu średniozaawansowanym. Posiada certyfikat CAE (Certificate in Advanced English). Sumiennie i indywidualnie oraz realnie podchodzi do każdej zleconej sprawy. Działa z pełnym zaangażowaniem.

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Kulczyński

  Nazywam się Jakub Kulczyński. Od 2017 roku wykonuję zawód radcy prawnego. Swoje usługi świadczę przede wszystkim na terenie województwa pomorskiego, głównie w Trójmieście, a także na terenie Elbląga oraz Bydgoszczy. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym (prawo zobowiązań, spadki, sprawy o zapłatę), prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem), prawie gospodarczym. Podejmuję się również spraw pracowniczych oraz karnych. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie i z najwyższą starannością. Zapewniam kompleksową reprezentację przed sądem, porady prawne, analizę oraz sporządzanie umów i in. Poza działalnością stricte prawniczą jestem również stałym mediatorem sądowym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

 • Adwokaci

  • Gdańsk
  • Kancelaria Adwokacka Adriana Duks-Taniewska

  Adwokat Adrianna Duks-Taniewska z Gdańska pomoże Państwu rozwiązać różnego rodzaju problemy prawne. Służy poradą podczas konfliktów rodzinnych, spraw cywilnych i spraw gospodarczych, spraw karnych, a także przy nieporozumieniach z pracodawcą. Każdemu z Państwa może przytrafić się trudna sytuacja, w której niezbędna będzie pomoc prawnika. Złe stosunki małżeńskie, które doprowadziły do sprawy rozwodowej, a co za tym idzie – do konieczności ustalenia alimentów, nieoczekiwane problemy z odziedziczonymi nieruchomościami, wymagające podziału spadku, a także negocjacje odszkodowania i wiele innych. Adwokat Adriana Duks-Taniewska udziela porad prawnych odnośnie interpretacji obowiązujących przepisów. Oferując swoje pełnomocnictwo, zapewnia

Porównanie cen i kosztów w Tczewie

Szukasz cen adwokatów, cenników, kosztów lub kosztorysu? A może interesuje Cię najtańsza oferta w Tczewie? Złóż zapytanie, a specjaliści z Tczewa sami prześlą Ci wyceny.

Wysłanie zapytania jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Proszę o wycenę
 • Kredytum

  • Gdańsk

  Chcąc znaleźć najlepszą propozycję porad prawnych natkniesz się na firmy, które mają ofertę dla Ciebie, ale Kredytum przebije je wszystkie. Nie zwlekaj - przedzwoń i otrzymaj wstępną wycenę, która Cię usatysfakcjonuje.

 • Adwokat

  • Gdańsk
  • HABER & HABER KANCELARIA ADWOKACKA
  Celina R.

  Rozmowa przebiegła konkretnie według moich oczekiwań . Przejrzyste warunku nawiązania współpracy . Szybka interwencja co do działań .Fachowa porada . Wysoki poziom znajomości prawa karnego .Polecam .

 • Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Serba-Chrzanowska

  • Gdańsk

  Znaleźliśmy specjalnie dla Ciebie najlepszą ofertę kancelarii adwokackiej. Specjaliści z Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Serba-Chrzanowska przeanalizują i kompleksowo zakończą zadanie. Dłużej nie zwlekaj i poproś o ofertę - gwarancja zadowolenia!

 • Kancelaria Radcy Prawnego Maria Styp-Rekowska

  • Gdańsk

  Zapraszam do obejrzenia strony internetowej kancelarii www.styp-rekowska.pl

 • Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz Sławomir Staszak spółka cywilna

  • Gdańsk

  Jeśli wciąż nie wybrałeś adwokata dla siebie, to zwróć uwagę na firmę Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz Sławomir Staszak spółka cywilna. Świadczy szerokie spektrum usług w dobrych cenach. Profesjonalne doradztwo prawne w każdej dziedzinie, pomoc w sądzie, przygotowanie dokumentacji to standardowy obszar działania dla tego prawnika. Z nim nie przegrasz.

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Tar-drew

  Jesteśmy firmą z tradycjami. Istniejemy od 1989 roku. Nasza Firma została zbudowana od podstaw. Jesteśmy jednym z najdłużej istniejących tartaków w Gdańsku. Istniejemy 27 lat na rynku. Siedziba naszego tartaku mieści się w Gdańsku przy ul. Otomińskiej 6. Zajmujemy się produkcją jak również sprzedażą konstrukcji dachowych, drewno surowe lub poddane obróbce według potrzeb nabywcy, impregnacja, stemple budowlane, drewno opałowe, kantówki oraz deski szalunkowe. ZAPRASZAMY!!!!

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szypułowska-Stasiuk

  Kancelaria adwokacka z rejonu Gdańska to prawdziwi profesjonaliści, z którymi opłaca się podjąć współpracę, gdyż mają wieloletnie doświadczenie branżowe. Ledwie chwila dzieli Cię od otrzymania świetnej propozycji - sprawdź!

 • Adwokaci

  • Gdańsk
  • Kancelaria Adwokacka Lenartowicz
  Olek G.

  Zgłosiłem się w sprawie dotyczącej prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, dzięki fachowej pomocy zakończyło się warunkowym umorzeniem postępowania i nie figuruje jako osoba skazana a jako, ze mój pracodawca wymaga okresowo dostarczania zaświadczenia o niekaralności, nie straciłem źródła utrzymania. Tą opinia chce się odwdzięczyć za pomoc!

 • OZE SYSTEMS Turbiny wiatrowe

  • Gdańsk

  Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz obsługę w zakresie inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowych. Dostarczamy turbiny wiatrowe zarówno w osi pionowej, jak i osi poziomej. Nasza oferta turbin wiatrowych jest zróżnicowana: od 2kW do 2 MW. Zakres naszych usług obejmuje: * pomoc w wyborze lokalizacji; * uzyskanie niezbędnych pozwoleń; * wykonanie analiz, pomiarów; * pomoc w pozyskaniu finansowania; * dostawa i uruchomienie turbin wiatrowych; * serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Do każdego zamówienia podchodzimy w sposób zindywidualizowany. Proponujemy sprawdzone, efektywne ekonomicznie rozwiązania. Nasza oferta jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Kancelaria radcy prawnego Tomasz Sadowski

  Firma Kancelaria radcy prawnego Tomasz Sadowski to prawdziwi profesjonaliści w branży prawa rodzinnego. Swoje usługi oferują Klientom w okolicy powiatu Gdańsk. Profesjonalne konsultacje prawnicze w niezależnie od przedmiotu sprawy, reprezentacja w sądzie, przygotowanie pism i wiele innych to standardowy pakiet usług tego prawnika. Z nim nie przegrasz.

Opinie i porady najlepszych adwokatów

Jeśli interesują Cię opinie na temat adwokatów, szukasz porad lub ofert skontaktuj się ze specjalistami z Tczewa. Otrzymasz fachową pomoc oraz oferty na realizację zakupu potrzebnych Ci usług lub produktów. Już teraz wyślij zapytanie do profesjonalistów z Oferteo i poznaj najlepsze rozwiązania.

Zainteresowane osoby skontaktują się z Tobą i przekażą potrzebne informacje. Serwis Oferteo jest bezpłatny, a usługa niezobowiązująca.

Proszę o wycenę
 • Kancelaria ATENA Obsługa Wierzytelności

  • Gdańsk

  Kancelaria ATENA negocjuje z dłużnikami spłatę należności. Zazwyczaj odzyskujemy Państwa pieniądze polubownie - bez sądu i komornika. Obsługujemy firmy i osoby fizyczne Działamy na terenie Polski i Europy Przystępne ceny - stały kontakt z Klientem Kancelaria ATENA zajmuje się kompleksową obsługą wierzytelności firm i osób fizycznych, łącząc działania windykacyjne z niezbędną obsługą prawną WINDYKACJA: - prowadzimy stanowcze negocjacje z dłużnikami, uzgadniając terminy i formy spłaty należności - nadzorujemy terminowość płatności w przypadku spłaty w ratach - zmierzamy do odzyskania należności polubownie, w jak najkrótszym czasie, zwykle z pominięciem sądu. OBSŁUGA PRAWNA: Radca prawny przejmuje sprawy, wymagające obsługi prawnej i reprezentacji Klienta - sąd - komornik - upadłości - odszkodowania i inne. Prowadzimy też sprawy trudne, sporne, bez faktur i umów, słabo udokumentowane.   Kancelaria ATENA solidnie podchodzi do powierzonych spraw. W oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzi stanowcze, konsekwentne i skuteczne działania, zmierzające do spełnienia potrzeb Klienta. BEZPŁATNE KONSULTACJE Nie wiesz jak rozwiązać problem z opornym dłużnikiem ? ZADZWOŃ - TEL. 606 684 566

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radców Prawnych s.c. J. L. Ł.

  Kancelaria Jaworski Lewandowska Łasowski to dynamicznie rozwijający się zespół ekspertów o dużym doświadczeniu. Proponujemy całościową obsługę prawną. Stawiamy na efektywność oraz wysoka jakość świadczonych usług. Zręcznie rozwiązujemy kłopoty naszych klientów, bowiem współdziałamy z specjalistami z odmiennych sfer prawa, działamy na czas, efektywnie oraz pewnie. Cenimy okazane nam zaufanie oraz budujemy je zapewniając klientom pełną poufność oraz pełne zaangażowanie. Wykonując usługi do każdego klienta podchodzimy odrębnie pilnując, żeby wszystkie informacje były jasne, natomiast klient zapewniony był o miarodajnej współpracy z naszą kancelarią. Świadczymy usługi polegające na: - Oferowaniu wskazówek prawnych, - Obmyślaniu projektów

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Fiduco Sp. z o.o.

  Prawo rodzinne na najwyższym poziomie to dla firmy Fiduco Sp. z o.o. pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie, dlatego są zawsze w pełnej gotowości do pracy. Zdecyduj się od razu - przedzwoń i otrzymaj wycenę, która na pewno Ci się spodoba.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Kula

  • Gdańsk

  Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych. Zastępstwo prawne przed sądami i innymi organami. Porady prawne.

 • Korporacja Prawno - Finansowa

  • Gdańsk

  Wybitni pracownicy firmy Korporacja Prawno - Finansowa spełnią Państwa wymagania odnośnie prawa rodzinnego. Zadzwoń natychmiast po więcej szczegółów - naprawdę warto.

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Kancelaria Adwokacka Marcin Wnuk Lipiński

  Kancelaria zajmuje się doradztwem, zastępstwem przed sądami wszystkich instancji, organami administracji oraz innymi z zakresu: - prawa cywilnego, - prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy rozwodowe, alimenty, podziały majątku), - prawa rzeczowego (sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości). - prawa karnego, - prawa pracy, - prawa administracyjnego,

 • Kancelaria Prawna Leviti

  • Gdańsk

  Kancelaria Prawna Leviti - Marek Piotr Bogusiewicz z siedzibą w Gdańsk to nowoczesna, przyjazna i prężnie działająca firma. Nasz sukces zawdzięczamy zespołowy składającemu się z wykwalifikowanych pracowników, dbających o zadowolenie naszych Klientów. Firma Kancelaria Prawna Leviti - Marek Piotr Bogusiewicz powstała w 2016 roku. Od samego początku swojego istnienia wdraża tradycje polegające na dostarczaniu usług o wysokiej jakości. Jakość rozumiemy nie tylko jako oferowanie precyzyjnie wykonanych usług, ale także jako nieprzerwane doskonalenie procesu realizacji zamówienia oraz profesjonalną obsługę Klienta. Nasza firma dopełnia starań, aby współpraca z nami była bezproblemowa na każdym etapie i odbywała się na przyjacielskich zasadach.

 • Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika

  • Gdańsk

  Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika z Gdańska jest miejscem, w jakim można uzyskać pomoc w zakresie odszkodowań. Zajmuje się takimi sprawami jak choćby zadośćuczynienia, zapłata, windykacja, wypadki samochodowe. Pomaga również w podziale majątku, tworząc dla swych klientów umowy ustne, zniesienia współwłasności, rozliczenia. Specjalizuje się w wielu dziedzinach prawnych. Produkty i usługi: - odszkodowania - podział majątku - spadki - rozwody - sprawy karne - spółki - służebność

 • Kancelaria Adwokacka Dominika Fafińska

  • Gdańsk

  Kancelaria oferuje nowoczesne rozwiązania w obsłudze przedsiębiorców, osób indywidualnych, a także podmiotów sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeń. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne. Pomagamy w prowadzeniu rozmów ugodowych oraz mediacji, celem szybkiego zakończenia sprawy. Windykujemy należności. Pomoc prawna świadczona jest w biurach Kancelarii w Gdańsku lub innym miejscu ustalonym z Klientem. Sprawy prowadzimy na terenie całego kraju, w szczególności województwa Pomorskiego. W życiu niemal każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w których musi on skorzystać z porady

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Bojko Dehnel Kancelarie Adwokata i Radcy Prawnego

  Adwokat z obszerną wiedzą w kwestii prawa rodzinnego wykorzystujący nowoczesne metody pracy. Przedzwoń natychmiast po więcej szczegółów.

 • Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk
  • Intercessio sp. z o.o.

  Trafny wybór kancelarii adwokackiej wymaga ostrożności, dlatego warto zainteresować się Intercessio sp. z o.o. - to prawdziwi profesjonaliści, którzy znają się na swojej robocie. Jeszcze dzisiaj zadzwoń do nich, aby otrzymać wycenę.

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KAROLINA OżóG

  Zapewniamy profesjonalne usługi prawne dla Przedsiębiorców i Osób Indywidualnych. Oferujemy usługi prawne w szczególności w zakresie: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa umów i kontraktów, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty), prawa spadkowego, prawa nieruchomości, prawa przesyłu, dochodzenia odszkodowań, windykacji należności. Dochodzimy zapłaty roszczeń wynikających z umów, odszkodowań i zadośćuczynienia. Specjalizujemy się w prawie budowlanym i doradzamy Inwestorom, Wykonawcom i Podwykonawcom w toku Procesu Inwestycyjno-Budowlanego na wszystkich jego etapach. Zapewniamy reprezentację: w postępowaniach sądowych i

 • Adwokat Andrzej Koziołkiewicz Gdańsk Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk

  Ten specjalista działa na terenie miejscowości Gdańsk i oferuje liczne usługi z zakresu prawa rodzinnego. Zaledwie chwila dzieli Cię od otrzymania świetnej propozycji - sprawdź!

 • Adwokaci

  • Gdańsk
  • Lege Artis. Robert Zajączkowski. Biuro obrotu

  Lege-Artis Nieruchomości - biuro nieruchomości.

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • PROM Michał Próchniewicz

  PROM - Wyszukiwanie najatrakcyjniejszej oferty kredytowej dla klienta (bez prowizji) Kredyty firmowe, detaliczne, hipoteczne etc..

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz

  Każdy, kto poszukuje porad prawnych musi niezwłocznie zgłosić się do Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Grumowicz i zobaczyć na własne oczy świetne oferty. Nie trać czasu i skontaktuj się teraz - gwarantujemy, że będziesz zadowolony!

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • FPMG

  Prawo rodzinne to specjalność ekipy z firmy FPMG - nie mają sobie równych w fachu adwokata. Dłużej nie trać czasu i skontaktuj się teraz - na pewno będziesz zadowolony!

 • Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF Kamila Pazur

  • Gdańsk

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną oraz reprezentuje przed sądami wszelkich instancji osoby fizyczne oraz przedsiębiorców ( zarówno małe oraz średnie firmy, jaki i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe). Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego PARAGRAF pod kierunkiem Mecenas Kamili Pazur oferują kompleksowy system usług prawnych, który jest indywidualnie dopasowywany do wymagań Klienta. Nasze usługi i porady prawne zawsze udzielamy z uwzględnieniem wymagań Klienta oraz najkrótszej możliwej „drogi” do uzyskania najbardziej efektywnego rozwiązania problemu prawnego. Wieloletnie doświadczenie i osiągana skuteczność Kancelarii PARAGRAF sprawia, że możemy naszym Klientom zagwarantować profesjonalne przygotowanie dokumentów procesowych oraz pełną kontrolę procedur i terminów sądowych na każdym etapie postępowania. Dzięki bezpośrednim kontaktom każdego Klienta z radcą prawnym Kancelarii efekty naszej pracy to najwyższa próba prawniczego rzemiosła. Usługi prawne wykonujemy w ramach jednorazowych zleceń lub stałej obsługi prawnej, zawsze na podstawie pełnomocnictwa Klienta pisemnie udzielonego Kancelarii. Prawnicy reprezentujący Kancelarię PARAGRAF nie tylko dostarczają Klientom najwyższej jakości usług prawnych, ale także inicjują i angażują się w działalności mające na celu podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie. W ramach idei pro publico bono na firmowej stronie internetowej Kancelarii zamieszczane są porady i artykuły odnoszące się do najczęściej spotykanych problemów prawnych. Kancelaria PARAGRAF w Gdańsku prowadzi także program dni bezpłatnych porad prawnych, w ramach których nasi prawnicy w wyznaczone dni służą nieodpłatnie fachową wiedzą prawną udzielając porad prawnych. Wszelkie dążenia prawników Kancelarii ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów prawnych Klientów oraz zapewnienie każdemu z Nich bieżącej i profesjonalnej obsługi prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Zapewniamy Klientom skuteczną ochronę prawną, kierując się przy tym przejrzystymi zasadami wynagradzania, które każdorazowo są szczegółowo omawiane przed podjęciem zlecenia. Dążymy do tego, by nasi Klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na zmieniający się stan prawny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług na naszej stronie internetowej.

 • Pomocprawna-online.pl

  • Gdańsk

  Adwokat działa w branży od lat i jest specjalistą stale przygotowanym do pracy - Pomocprawna-online.pl to doskonały wybór dla Ciebie. Otrzymaj propozycję już teraz i sprawdź co firma może zaoferować.

 • Kancelaria Radców Prawnych Semeniuk Sidorowicz Spółka Partnerska

  • Gdańsk

  Nie znajdziesz innych tak adwokatów z tak dużym doświadczeniem, realizujących prace na terenie miejscowości Gdańsk i w okolicy. Realizują oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, dlatego ich wybór na pewno będzie dobrą decyzją.

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • JP LEGAL Adwokaci i Radcy prawni

  Kompleksowa obsługa prawna dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Nasi Adwokaci i Radcy prawni świadczą pomoc prawną klientom udzielając stosownych porad prawnych, sporządzając potrzebne pisma oraz reprezentując Naszych Klientów przed sądem. Specjalizujemy się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym i innych. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną, gwarantując bezpieczeństwo, poufność i dyskrecję. Zapraszamy!

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Czapiewski

  Działamy w branży od 1997 roku. Nasza specjalność to doradztwo prawne, na terenie pomorskie.

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • DoctorJurisprudent Kancelaria Radcy Prawnego Dr Bartłomiej

  Radca Prawny Dr Bartłomiej Krzyczkowski prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego od 12.2012. Radca Prawny z ponad pięcioletnim doświadczeniem. Oferta Kancelarii Kompleksowa obsługa prawna w szczególności w zakresie: prawa korporacyjnego, prawa umów, prawa ochrony środowiska, prawa morskiego, prawa energetycznego, prawa nieruchomości, prawa farmaceutycznego, prawa medycznego, prawa przewozowego, prawa zamówień publicznych, newconnect i catalyst obsługa prawna w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego, usług inwestycyjnych transakcji typu venture capital , private equity, prawa bankowego, prawa internetu/ IT, social media, prawa reklamy i mediów, prawa sportowego, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Koniuszko

  • Gdańsk

 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski

  • Gdańsk

  Kancelaria istnieje od 2009 roku. Ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Bolesława Chrobrego 84B/1 (dzielnica Dolny Wrzeszcz). Misja Kancelarii - optymalna ochrona interesów prawnych Klientów - realizowana jest poprzez dbałość o detale, w szczególności jakość i efektywność świadczonych usług prawnych. W każdym indywidualnym przypadku zmierzamy się z aspiracjami naszych Klientów, niezmiennie czuwając nad rzetelnością podejmowanych przedsięwzięć. Stawiamy na przejrzystą komunikację, by każdy Klient miał pełną świadomość podejmowanych przez nas działań i ich kosztów. Zasadnicze specjalizacje: 1) Prawo cywilne - w szczególności prawo spadkowe, umowy cywilnoprawne (w tym deweloperskie, kredytowe, sprzedaży), odszkodowania 2) Prawo

 • Kancelaria Adwokacka Paulina Żęgota-Bąk

  • Gdańsk

  Kancelaria Adwokacka Paulina Żęgota świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sprawach pozasądowych. Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach: prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, prawo karne, prawo administracyjne, w tym prawo nieruchomości, prawo gospodarcze. Kancelaria znajduje się w Gdańsku, jednakże świadczy pomoc prawną dla Klientów na obszarze całego Trójmiasta, województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W przypadku konieczności, możliwe jest prowadzenie sprawy w innej części Polski. Kancelaria zapewnia sprawne i szybkie działanie, pełne zaangażowanie w sprawy Klienta, bezpośredni kontakt z osobą

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Recompensa Partner Odszkodowania

  Dochodzimy odszkodowań, zadośćuczynienia oraz wszelkich możliwych do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy (ZUS), wypadkach w gospodarstwie rolnym (KRUS), ofiar błędów lekarskich (medycznych) oraz osób pokrzywdzonych w innych nieszczęśliwych zdarzeniach (potrącenie, poślizgnięcie, pobicie, itp. ) zarówno na zdrowiu jak i mieniu. -> nie pobieramy żadnych opłat wstępnych! -> zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę na drodze do wypłaty roszczeń odszkodowawczych: począwszy od analizy wstępnej sprawy, przez odwołania od decyzji instytucji ubezpieczeniowych i organów administracyjnych, dochodzenie roszczeń przed sądami wszystkich instancji, po windykację należnych Klientowi kwot

 • Porady Prawne

  • Gdańsk
  • Kancelaria Adwokacka Kinal&Robaczewska

  Pracownicy Kancelaria Adwokacka Kinal&Robaczewska zaproponują Ci bezkonkurencyjną ofertę porad prawnych. Mają na swoim koncie wiele dobrych referencji od Klientów, co świadczy o ich przywiązaniu do obowiązków. Trafne konsultacje prawnicze w zakresie prawa rozwodowego, prowadzenie spraw sądowych, przygotowanie pism i wniosków to standardowy obszar działania dla tego adwokata.

 • Kancelaria Prawno-Finansowa PARTNERZY Adam Kucharski

  • Gdańsk
  Izabela M.

  Rozmowa nastąpiła bardzo szybko, sprawą zajęli się natychmiast,rzeczowo i profesjonalnie udzielając odpowiedzi i pomagając w trudnej sprawie. Z czystym sumieniem polecam kancelarię i na pewno jeszcze będę korzystać z ich porad i usług.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Stawicka

  • Gdańsk

  Kancelaria specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia, łączenia i przekształcania spółek, tworzenia i opiniowania umów, tworzenia dokumentów korporacyjnych, spraw z zakresu KRS, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów), prowadzeniu spraw gospodarczych (w szczególności budowlanych), cywilnych (zwłaszcza spraw o zapłatę, o odszkodowania, o zwrot nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, spraw przeciwko bankom w związku z kredytami udzielonymi we frankach szwajcarskich, spraw rodzinnych, spadkowych, o zasiedzenie), administracyjnych (w tym o zwrot dotacji, spraw wywłaszczeniowych, dotyczących pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i podobnych), a także w doradztwie podatkowym. Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także specjalizuje się w windykacji należności. Posiadam 8-letnie doświadczenie w świadczeniu usług, w tym jako in-house lawyer. Świadczę usługi na terenie województwa pomorskiego, ewentualnie w innych rejonach Polski.

 • adw. Antoni Koprowski Kancelaria Adwokacka

  • Gdańsk

  Prawo karne / Nieruchomości / Rozwody Kancelarię założyłem w 2005 r. i specjalizuję się w prawie karnym, prowadzę procesy i nadzoruję transakcje związane z nieruchomościami oraz doradzam w sprawach rozwodowych (w tym w podziałach majątku). Ponadto prowadzę stałą obsługę trzech dużych przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego. Każdą sprawę traktuję indywidualnie i dostosowuję strategię ustaloną z Klientem do uwarunkowań prawnych i faktycznych zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki specjalizacji w ściśle określonych dziedzinach prawa i zdobytemu doświadczeniu, jestem w stanie dostarczyć Klientom rzetelną pomoc prawną nawet w najtrudniejszych sprawach. W miarę możliwości dążę do osiągnięcia założonych celów również poprzez zawieranie ugód sądowych lub pozasądowych, tak aby zaoszczędzić Klientom wydatków związanych z procesem, którego wynik jest niepewny, względnie, aby wyeliminować tzw. ryzyko procesowe (wynikające z uznaniowości) w sprawach karnych. Obsługę prawną prowadzę w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Na stronie facebook.com/adwokatkoprowski publikuję najbardziej interesujące wiadomości z dziedziny prawa, nie tylko dla prawników. W przypadku zaintersowania poradą prawną lub zleceniem sprawy, uprzejmie proszę o kontakt pod nr 502 031 149 w celu umówienia spotkania. Zapraszam na stronę www.adwokatkoprowski.pl w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Serdecznie zapraszam do współpracy. adw. Antoni Koprowski

 • Prawo Rodzinne

  • Gdańsk
  • Podlewski Wojciech Kancelaria Prawna

  Oferuje usługi z zakresu prawa rodzinnego od lat, przede wszystkich na obszarze Gdańska, ale także pobliskich powiatów. Świetne doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, reprezentacja w sądzie, opracowanie wniosków i wiele innych to typowy obszar działania dla tego prawnika. Z nim nie przegrasz.