Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Otrzymaj oferty od specjalistów jak BIURO RACHUNKOWE PODATEK nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

BIURO RACHUNKOWE PODATEK

73

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Autor: BIURO RACHUNKOWE PODATEK, publikacja: 2020-10-26

W czasach gdy dużą rolę odgrywa rynek, coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej. Duża część osób uważa, że założenie firmy jest proste i nie wymaga od nich większego wysiłku. Nic bardziej mylnego. Prowadzenie firmy to nie tylko jej zarejestrowanie, lecz szereg innych obowiązków wynikających z jej prowadzenia. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość czy model należy wybrać odpowiednią formę prawną dla działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka każdej z form.

Podatek – Biuro rachunkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli inaczej samozatrudnienie. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma żadnych wymagań kapitałowych.

Forma ta posiada wiele zalet, ale i również wiele wad, które zaprezentowane są poniżej:

 • niskie koszty założenia działalności,
 • odpowiedzialność całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania,
 • w przypadku działalności nierejestrowanej nie trzeba zgłaszać działalności do CEIDG, US, GUS,
 • nienormowany czas pracy,
 • duża elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu czy likwidacji działalności,
 • brak stałej kwoty zarobków,
 • możliwość załatwienia spraw przez Internet,
 • brak płatnego urlopu wypoczynkowego.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to spółka składająca się z dwóch przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć, by wspólnie współpracować. Umowę należy sporządzić dla każdej ze stron po egzemplarzu w formie pisemnej, natomiast ewentualne zmiany dokonywane są za pomocą aneksów do umowy. Zarejestrowanie spółki następuje w momencie złożenia formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta.

Zalety i wady:

 • niskie koszty założenia,
 • brak osobowości prawnej,
 • brak minimalnej wartości wkładów początkowych,
 • odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem,
 • jednokrotne opodatkowanie wspólników,
 • brak szczegółowych regulacji prawnych.

Spółka jawna

Spółka jawna jest jedną ze spółek handlowych uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Spółka jawna powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa winna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Poniżej zaprezentowane są niektóre z zalet oraz wad spółki jawnej.

Zalety i wady:

 • łatwość i niskie koszty założenia spółki,
 • wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
 • możliwość przekształcenia spółki na spółkę jawną, spółkę z o.o. lub spółkę komandytową,
 • konieczność rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • brak minimalnej wartości wkładu własnego,
 • wspólnik będący osobą fizyczną jest płatnikiem składek ZUS,
 • jednokrotne opodatkowanie wspólników,
 • zakończenie działalności spółki w momencie wykreślenia jej z KRS.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą założyć mogą przynajmniej dwie osoby. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, tj.: księgowa, biegły rewident, inżynier budownictwa, architekt, lekarz, radca prawny itp. Do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Zalety i wady:

 • każdy z partnerów odpowiada wyłącznie za swoje działania,
 • założenie spółki jest możliwe wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody,
 • możliwość powołania zarządu,
 • konieczność rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • niskie koszty założenia działalności,
 • brak osobowości prawnej,
 • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • wąski zakres działalności.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka, która posiada zdolność prawną oraz zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W spółce komandytowej może występować minimum dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem.

Zalety i wady:

 • jednokrotne opodatkowanie zysków,
 • różna odpowiedzialność między komplementariuszem a komandytariuszem,
 • elastyczność dysponowania zyskiem,
 • wymagane prowadzenie pełnej księgowości,
 • brak minimalnej wartości wkładu własnego,
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego,
 • możliwość założenia spółki przez Internet,
 • brak osobowości prawnej.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. W spółce występuje co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden nazywany jest komandytariuszem, a drugi akcjonariuszem. Komandytariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Zalety i wady:

 • możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji akcjonariusza przez komplementariusza,
 • wysoka minimalna wartość kapitału zakładowego,
 • kapitał może zostać pozyskany poprzez emisję akcji,
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • brak podwójnego opodatkowania,
 • uchwały winny być sporządzone w formie notarialnej,
 • brak odpowiedzialności za zobowiązania akcjonariuszy,
 • obowiązek sporządzania statutu w formie aktu notarialnego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową. Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 5 000,00 złotych, jednakże wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 złotych. Umowa spółki winna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dodatkowo wymagane jest powołanie zarządu oraz ustanowienie organu nadzorczego, jeżeli wymaga tego ustawa bądź umowa spółki.

Zalety i wady:

 • niskie koszty założenia spółki,
 • obowiązek składania sprawozdań finansowych,
 • możliwość wyrejestrowania spółki przez Internet,
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • odpowiedzialność wspólników wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów,
 • sformalizowana procedura założenia spółki,
 • możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • podwójne opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to spółka posiadająca osobowość prawną. Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” bądź skrótowiec „S.A”. Umowa winna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 zł. Obowiązkiem w spółce akcyjnej jest prowadzenie pełnej księgowości, publikacji rocznych raportów finansowych oraz przeprowadzania audytu. Spółka akcyjna jest dedykowana dla większych przedsiębiorstw ze względu na wysoki kapitał zakładowy oraz kosztowne i skomplikowane założenie spółki.

Zalety i wady:

 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
 • wysoka minimalna wartość kapitału zakładowego,
 • spółka posiada osobowość prawną,
 • skomplikowany proces rejestracji spółki,
 • możliwość prowadzenia działalności na dużą skalę,
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • łatwość pozyskiwania i gromadzenia kapitału,
 • konieczność występowania rady nadzorczej bez względu na ilość akcjonariuszy.

Jak można zauważyć, jest wiele form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa. Aby dobrze wybrać odpowiednią formę dla swojej firmy, należy zapoznać się z prawami i obowiązkami wynikającymi z prowadzenia firmy. Należy również wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, zakres, wielkość i wiele innych czynników, które wpłyną na wybór formy działalności. Przed podjęciem decyzji warto umówić się na konsultację, aby podjąć decyzję w sposób przemyślany i świadomy.


Opracowanie:
BIURO RACHUNKOWE PODATEK

Biuro rachunkowe - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 18 893 Biur Rachunkowych i Księgowych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o księgowości