zbliżenie na dłoń podpisującą wniosek o wykreślenie hipoteki - w 2022

Jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki i kto musi to zrobić?

Jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki i kto musi to zrobić?

Kończysz spłacać kredyt hipoteczny? Pamiętaj, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie odbywa się automatycznie i jako właściciel nieruchomości musisz złożyć do sądu stosowny wniosek o wykreślenie banku z hipoteki. Do złożenia wniosku konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności, m.in. uzyskanie zgody kredytodawcy, skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz dokonanie opłaty.

author box img

Iwona Zbroja

Opublikowano: 9 września 2021 09.09.2021 Czas lektury: 9min

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – kiedy jest możliwe?

Kredyt na budowę domu wiąże się w szeregiem formalności i warunków, jakie musi spełniać kredytobiorca. W przeważającej części przypadków konieczne jest ustanowienie hipoteki. Stanowi zabezpieczenie banku w sytuacji, kiedy kredytobiorca przestaje terminowo spłacać raty zobowiązania. Wówczas bank ma prawo zająć i zlicytować nieruchomość.

Hipoteka jest wpisywana w księdze wieczystej nieruchomości i obowiązuje do momentu jej wykreślenia. Wypis hipoteki z księgi wieczystej możliwy jest w kilku przypadkach:

 1. Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu hipotecznego – po otrzymaniu potwierdzenia z banku, że cały dług wraz z odsetkami został spłacony i zabezpieczenie należności traci moc prawną.
 2. Wykreślenie hipoteki przy refinansowaniu, czyli przeniesieniu kredytu hipotecznego – w tym przypadku kredyt wraz z hipoteką jest przenoszony do innego banku.
 3. Wykreślenie hipoteki przy sprzedaży nieruchomości z kredytem – jeśli z otrzymanych ze sprzedaży pieniędzy kredytobiorca spłaci zobowiązanie lub nowy właściciel nieruchomości sfinansuje jej zakup kredytem hipotecznym w innym banku.

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Kto ma wypełnić niezbędne dokumenty i wykreślić hipotekę? Powinien to zrobić właściciel nieruchomości, ponieważ to w jego interesie leży aktualizacja stanu prawnego w księdze wieczystej nieruchomości. Dzięki temu nieruchomość będzie można w dowolnym czasie sprzedać lub wykorzystać, jako wkład własny do kredytu jeśli to konieczne.

Bank nie podejmie działań związanych z wykreśleniem hipoteki, jeśli właściciel nie złoży odpowiedniego wniosku.

Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 8 847 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki bez zgody banku (wierzyciela) nie jest możliwe. Zgoda taka musi być wyrażona w postaci kwitu (listu) mazalnego, który zawiera potwierdzenie spłacania długu zabezpieczonego hipoteką i stwierdza brak innych przeszkód uniemożliwiających złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Kwit mazalny nie musi być poświadczony notarialnie, wystarczy, że zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki zostało podpisane i opieczętowane przez pracownika banku.

Ważne!
Jeśli hipoteka stanowiła zabezpieczenie pożyczki od osoby prywatnej, zezwolenie na wykreślenie hipoteki musi mieć podpisy poświadczone notarialnie.

Wystawienie kwitu mazalnego

Wniosek o wydanie kwitu mazalnego musi zawierać:

 • numer umowy kredytowej,
 • numer księgi wieczystej,
 • powody, które uzasadniają wydanie zgody,
 • adres, na który ma bank ma przesłać list mazalny.

Z kolei w liście mazalnym powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane kredytobiorcy,
 • adres nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • datę podpisania umowy kredytowej,
 • rodzaj wpisanej hipoteki
 • potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu,
 • zgodę na wykreślenie zobowiązania.

Opłata za wydanie listu mazalnego jest uzależniona od polityki wewnętrznej banku. Niektóre banki wydają takie oświadczenie za darmo. O konieczność uiszczenia opłaty zapytaj pracownika banku.

Brak zgody banku na wykreślenie hipoteki

Bank może odmówić wydania zgody na wykreślenie hipoteki wyłącznie, jeśli:

 • wniosek o wydanie zgody został złożony przed całkowitą spłatą zobowiązania,
 • nie zostały uregulowane opłaty okołokredytowe tj. ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy prowizja banku,
 • wniosek złożony do banku był niekompletny.

Zazwyczaj problemy z wykreśleniem hipoteki da się wyjaśnić polubownie i nie jest konieczne kierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli wierzyciel robi trudności, konieczne będzie udowodnienie w sądzie, że dług został spłacony. W takim wypadku zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki zastępuje prawomocne orzeczenie sądu.

Jak napisać wniosek o wykreślenie hipoteki?

para wypełnia dokumenty do wykreślenia hipoteki

Wniosku o wykreślenie hipoteki nie pisze się samodzielnie. Należy wypełnić gotowy wzór wniosku KW-WPIS. Możesz go pobrać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego lub na jego stronie internetowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument składa się z czterech stron, z których każda powinna zawierać określone informacje. Poniżej znajdziesz wzór, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Jak wypełnić wniosek o zdjęcie hipoteki krok po kroku?

Strona 1 wniosku:

 • Pole nr 1 – nazwa sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości.
 • Pole nr 2 – wydział sądu prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości.
 • Pole nr 3 – numer księgi wieczystej nieruchomości.

Strona 2 wniosku:

 • Pola nr 1 i 2 dotyczą dodatkowych żądań dotyczących wniosku, w przypadku ich braku przekreśl oba pola.
 • Zaznacz “X" rubrykę “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki".
 • Pole nr 7 uzupełnij treścią żądania. Nie ma jednej oficjalnej formuły jaką należy wpisywać, ważne by zawrzeć informacje tj. numer księgi wieczystej, z której hipotekę chcesz wykreślić, wysokość i rodzaj hipoteki oraz dane wierzyciela, np. Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej (nr. hipoteki) przymusowej/kaucyjnej/odwróconej/umownej do kwoty… na rzecz (nazwa i siedziba banku).

Strona 3 wniosku:

 • W polu “dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania" przekreśl wyrazy “uczestnika postępowania".
 • Wypełnij pola nr 9 – 17 danymi osoby składającej wniosek. Jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną należy przekreślić pole nr 10 “numer identyfikacyjny REGON", pole nr 11 “numer w Krajowym Rejestrze Sądowym", w polu nr 12 “Nazwa lub firma" i “człon nazwiska złożonego" i pole nr 13 “Drugi człon nazwiska złożonego", jeśli nazwisko wnioskodawcy ma tylko jeden człon. W polu Miejsce zamieszkania/Siedziba" osoby fizycznej skreślają słowo “Siedziba".
 • Pola nr 18 – 25 wymagają podania danych adresowych wnioskodawcy. W polu nr 25 przekreśl sformułowania"uczestnik postępowania" i “przedstawiciel ustawowy", następnie zaznacz “X" odpowiedź: “tak" lub “nie".
 • Pola nr 26 – 32 wypełnij wyłącznie jeśli adres korespondencyjny wnioskodawcy jest inny niż miejsce zamieszkania. Jeśli jest taki sam, pola można przekreślić.
 • Pola nr 33 – 56 wypełniasz, jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela lub wskazujesz jako uczestnika postępowania bank, który udzielił kredytu hipotecznego (w takim wypadku przekreśl pola, które dotyczą osoby fizycznej i pola nr 50 – 56 jeśli adres do doręczeń uczestnika postępowania jest taki sam jak siedziby).

Strona 4 wniosku:

 • Pola nr 57 – 80 przekreśl, jeśli w postępowaniu występuje jeden wnioskodawca i jeden uczestnik postępowania. Jeśli jest wielu wnioskodawców/uczestników, pola należy wypełnić.
 • Pola nr 81 – 83 zawierają wykaz załączników do wniosku (KW-WU wnioskodawca/uczestnik postępowania, KW-PP pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy i KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej). Jeśli nie są konieczne określ ich liczbę jako “0".
 • W polu nr 84 wpisz numer kwitu mazalnego z banku lub oświadczenie wierzyciela o spłacie zobowiązania z podpisem poświadczonym notarialnie.
 • Pole nr 85 wymaga wskazania informacji o dołączeniu opłaty sądowej za wypis hipoteki z księgi wieczystej.
 • Pola nr 86 – 88 przekreśl, jeśli do wniosek nie zawiera dodatkowych załączników.

Wniosek do kw o wykreślenie z hipoteki powinien być opatrzony datą wypełnienia oraz czytelnym podpisem wnioskodawcy. Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, każdy z nich musi podpisać wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki w sądzie?

Wniosek o zdjęcie hipoteki należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego (właściwym ze względu na położenie nieruchomości) w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nie jest możliwe przesłanie wniosku drogą internetową. Pełny komplet dokumentów musi być złożony w dwóch egzemplarzach - jeden zostanie w sądzie, a na drugim otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – jakie dokumenty są potrzebne?

Przy wnioskowaniu o wykreślenie hipoteki konieczne wymagane jest dostarczenie takich dokumentów jak:

 • wypełniony wniosek KW-WPIS o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w dwóch egzemplarzach,
 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej,
 • zgoda na wykreślenie banku z hipoteki (forma papierowa),
 • zaświadczenie o prawie do reprezentowania banku przez pracownika, który podpisał list mazalny.

Opłata za wniosek o wykreślenie hipoteki

Koszt wykreślenia hipoteki jest zobowiązana pokryć osoba, która składa wniosek. Zazwyczaj jest to aktualny właściciel nieruchomości. Opłata sądowa wynosi 100 zł za jeden wpis. Kwotę tę można wpłacić na konto wskazane przez sąd:

 • przelewem bankowym,
 • osobiście w kasie sądu rejonowego,
 • kupując elektroniczny znaczek opłaty sądowej (w kasie sądu lub przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości).

Wydrukowane potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej może się przeciągnąć, ze względu na czas oczekiwania na wydanie niezbędnych dokumentów.

 • Na przygotowanie przez bank kwitu mazalnego możesz czekać od kilku do 30 dni od złożenia wniosku.
 • Wypełnienie wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej, otrzymanie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji do sądu może zająć od jednego do kilku dni.
 • Rozpatrzenie wniosku przez sąd może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o wykreślenie hipoteki

Jak składa się wniosek do sądu o zniesienie hipoteki w księdze wieczystej?

Po spłacie ostatniej raty kredytu właściciel nieruchomości wnosi do wierzyciela wniosek o wydanie zgody na wykreślenie banku z hipoteki. Po jej otrzymaniu należy zgromadzić konieczne załączniki i dokonać opłaty sądowej. Dopiero po jej uiszczeniu, komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach składa się do właściwego Sądu Rejonowego.

Czyja zgoda jest potrzebna na wypis hipoteki z księgi wieczystej?

Do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej konieczna jest zgoda wierzyciela, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub ich pełnomocników oraz innych uczestników postępowania. Wniosek rozpatruje właściwy Sąd Rejonowy.

Wniosek o wykreślenie hipoteki a małżeństwo

Wniosek o wykreślenie hipoteki musi podpisać każdy współwłaściciel nieruchomości. Jeśli małżonkowie wspólnie podpisywali umowę kredytu hipotecznego, na wniosku o wykreślenie hipoteki powinny znaleźć się ich podpisy. Brak jednego z nich będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Jak sprawdzić hipotekę w księdze wieczystej?

Wiele osób decyduje się na kredyt hipoteczny na zakup działki czy budowę domu. Z tego względu nieruchomości dostępne na rynku wtórnym mogą być obciążone hipoteką. Przed zakupem powinieneś uzyskać dostęp do księgi wieczystej nieruchomości i sprawdzić hipotekę. Możesz to zrobić za darmo i bez podawania danych osobowych.

Informacje dotyczące wpisów hipotecznych znajdują się w IV dziale księgi wieczystej. Ich sprawdzenie wymaga podania pełnego numeru księgi. Elektroniczne Księgi Wieczyste można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak samodzielny wydruk nie jest traktowany jako dokument równoważny z tym wydanym przez sąd.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco