zbliżenie na dłoń podpisującą wniosek o wykreślenie hipoteki

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Kończysz spłacać kredyt hipoteczny? Pamiętaj, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie odbywa się automatycznie i jako właściciel nieruchomości musisz złożyć do sądu stosowny wniosek. Do tego konieczne jest dopełnienie formalności, m.in. uzyskanie zgody kredytodawcy, skompletowanie odpowiedniej dokumentacji oraz dokonanie opłaty. Zobacz, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki.

author box img

Marta Białek

Zaktualizowano: 9 grudnia 2022 09.12.2022 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9124 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Wniosek o wykreślenie hipoteki – kiedy wypełnić?

Kredyt na budowę domu czy kredyt hipoteczny na mieszkanie wiąże się z koniecznością dopełnienia przez kredytobiorcę wielu formalności i warunków. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest hipoteka umowna. Kiedy kredytobiorca przestaje terminowo spłacać raty zobowiązania, bank ma prawo zająć i zlicytować nieruchomość, na której ustanowiona została hipoteka.

Hipoteka jest wpisywana w księdze wieczystej nieruchomości i obowiązuje do momentu jej wykreślenia. Wypis hipoteki z księgi wieczystej możliwy jest w kilku przypadkach:

 1. Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu hipotecznego – po otrzymaniu potwierdzenia z banku, że cały dług wraz z odsetkami został spłacony i zabezpieczenie należności traci moc prawną.
 2. Wykreślenie hipoteki przy refinansowaniu, czyli przeniesieniu kredytu hipotecznego – w tym przypadku kredyt wraz z hipoteką jest przenoszony do innego banku.
 3. Wykreślenie hipoteki przy sprzedaży nieruchomości z kredytem – jeśli z otrzymanych ze sprzedaży pieniędzy kredytobiorca spłaci zobowiązanie lub nowy właściciel nieruchomości sfinansuje jej zakup kredytem hipotecznym w innym banku.

Jednak za każdym razem konieczne jest złożenie do sądu wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Wierzyciel hipoteczny musi się na to zgodzić, co następuje po całkowitym zwrocie kapitału kredytowego wraz z odsetkami i innymi opłatami. Dotychczasowy kredytobiorca po wywiązaniu się z umowy kredytowej składa wniosek do ksiąg wieczystych o wykreślenie hipoteki i ponosi z tego tytułu określone koszty.

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Bank nie podejmie działań związanych z wykreśleniem hipoteki. Wniosek składa właściciel nieruchomości, czyli dotychczasowy kredytobiorca (zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece). 

W art. 100 ustawodawca wskazał, że w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel hipoteczny zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się w odpowiednim wydziale sądu.

Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 124 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych bez zgody banku (wierzyciela hipotecznego) nie jest możliwe. Zgoda taka musi być wyrażona w odpowiedniej postaci – kwitu (listu) mazalnego, który zawiera potwierdzenie spłacania długu zabezpieczonego hipoteką i stwierdza brak innych przeszkód uniemożliwiających złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Taki kwit nie musi być poświadczony notarialnie, wystarczy, że zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki zostało podpisane i opieczętowane przez pracownika banku.

Jak powinna wyglądać zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki? Wzór, jakim posługuje się jeden bank, może być odmienny od wzoru innego banku.

Ważne!
Jeśli hipoteka stanowiła zabezpieczenie pożyczki od osoby prywatnej, zezwolenie na wykreślenie hipoteki musi mieć podpisy poświadczone notarialnie.

List mazalny – czym jest i jak otrzymać kwit mazalny?

W pierwszej kolejności dotychczasowy dłużnik powinien złożyć wniosek o kwit mazalny (list mazalny) do banku kredytującego. Musi zawierać:

 • numer umowy kredytowej,
 • numer księgi wieczystej,
 • powody, które uzasadniają wydanie zgody,
 • adres, na który ma bank ma przesłać list mazalny.

Z kolei we właściwym liście mazalnym powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane kredytobiorcy,
 • adres nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • data podpisania umowy kredytowej,
 • rodzaj wpisanej hipoteki,
 • potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu,
 • zgoda na wykreślenie zobowiązania.

Opłata za wydanie listu mazalnego jest uzależniona od polityki wewnętrznej banku. Niektóre wydają takie oświadczenie za darmo. O konieczność uiszczenia opłaty zapytaj pracownika banku.

Brak zgody na wykreślenie hipoteki – kiedy dochodzi do takich sytuacji?

Bank może odmówić wydania zgody na wykreślenie hipoteki wyłącznie, jeśli:

 1. Wniosek o wydanie zgody został złożony przed całkowitą spłatą zobowiązania.
 2. Nie zostały uregulowane opłaty okołokredytowe, tj. ubezpieczenie kredytu hipotecznego czy prowizja banku.
 3. Wniosek złożony do banku był niekompletny.

Zazwyczaj problemy z wykreśleniem hipoteki da się wyjaśnić polubownie i nie jest konieczne kierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli wierzyciel robi trudności, konieczne będzie udowodnienie, że dług został spłacony. W takim wypadku zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki zastępuje prawomocne orzeczenie sądu.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór i wymagane dokumenty

para wypełnia dokumenty do wykreślenia hipoteki

Wniosku o wykreślenie hipoteki nie pisze się samodzielnie. Jak go wypełnić? To proste zadanie, ponieważ obowiązuje gotowy wzór wniosku KW-WPIS. Możesz go pobrać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego lub na jego stronie internetowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się z czterech stron, z których każda powinna zawierać określone informacje. Poniżej znajdziesz wzór, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Zwróć uwagę, jak krok po kroku wypełnić wykreślenie hipoteki:

Strona 1 wniosku:

 • Pole nr 1 – nazwa sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości.
 • Pole nr 2 – wydział sądu prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości.
 • Pole nr 3 – numer księgi wieczystej nieruchomości.

Strona 2 wniosku:

 • Pola nr 1 i 2 dotyczą dodatkowych żądań dotyczących wniosku, w przypadku ich braku przekreśl oba pola.
 • Zaznacz „X” rubrykę „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”.
 • Pole nr 7 uzupełnij treścią żądania. Nie ma jednej oficjalnej formuły, jaką należy wpisywać w tym miejscu wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – wzór wskazuje, by zawrzeć informacje takie jak numer księgi wieczystej, z której hipotekę chcesz wykreślić, wysokość i rodzaj hipoteki oraz dane wierzyciela, np. Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej (nr. hipoteki) przymusowej/kaucyjnej/odwróconej/umownej do kwoty… na rzecz (nazwa i siedziba banku).

Strona 3 wniosku:

 • W polu „Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreśl wyrazy „uczestnika postępowania”.
 • Wypełnij pola nr 9-17 danymi osoby składającej wniosek. Jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną, należy przekreślić pole nr 10 „Numer identyfikacyjny REGON”, pole nr 11 „Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym”, w polu nr 12 „Nazwa lub firma” i „Człon nazwiska złożonego” i pole nr 13 „Drugi człon nazwiska złożonego”, jeśli nazwisko wnioskodawcy ma tylko jeden człon. W polu „Miejsce zamieszkania/Siedziba” osoby fizyczne skreślają słowo „Siedziba”.
 • Pola nr 18-25 wymagają podania danych adresowych wnioskodawcy. W polu nr 25 przekreśl sformułowania „uczestnik postępowania” i „przedstawiciel ustawowy”, następnie zaznacz „X” odpowiedź „tak” lub „nie”.
 • Pola nr 26-32 wypełnij wyłącznie, jeśli adres korespondencyjny wnioskodawcy jest inny niż miejsce zamieszkania. Jeśli jest taki sam, pola można przekreślić.
 • Pola nr 33-56 wypełniasz, jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela lub wskazujesz jako uczestnika postępowania bank, który udzielił kredytu hipotecznego (w takim wypadku przekreśl pola, które dotyczą osoby fizycznej i pola nr 50-56, jeśli adres do doręczeń uczestnika postępowania jest taki sam jak siedziby.

Strona 4 wniosku:

 • Pola nr 57-80 przekreśl, jeśli w postępowaniu występuje jeden wnioskodawca i jeden uczestnik postępowania. Jeśli jest wielu wnioskodawców/uczestników, wniosek o wykreślenie hipoteki współwłaściciele wypełniają razem, podając wszystkie swoje dane w kolejnych polach.
 • Pola nr 81-83 zawierają wykaz załączników do wniosku (KW-WU wnioskodawca/uczestnik postępowania, KW-PP pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy i KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej). Jeśli nie są konieczne, określ ich liczbę jako 0.
 • W polu nr 84 wpisz numer kwitu mazalnego z banku lub oświadczenie wierzyciela o spłacie zobowiązania z podpisem poświadczonym notarialnie.
 • Pole nr 85 wymaga wskazania informacji o dołączeniu opłaty sądowej za wypis hipoteki z księgi wieczystej.
 • Pola nr 86-88 przekreśl, jeśli do wniosek nie zawiera dodatkowych załączników.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku o wykreślenie hipoteki lub potrzebujesz porady doradcy kredytowego? Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi z Częstochowy, specjalistami od kredytów hipotecznych z Kalisza lub twojego miasta.

Wniosek należy opatrzyć datą wypełnienia oraz czytelnym podpisem wnioskodawcy. Jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli, każdy z nich musi podpisać wniosek o wykreślenie hipoteki. W przypadku małżeństwa podpisują go więc dwie osoby.

Co dołączyć do wniosku do sądu o wykreślenie z hipoteki?

Do wniosku o wykreślenie hipoteki należy dołączyć:

 • wypełniony wniosek KW-WPIS o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w dwóch egzemplarzach,
 • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej,
 • zgodę na wykreślenie banku z hipoteki (forma papierowa),
 • zaświadczenie o prawie do reprezentowania banku przez pracownika, który podpisał list mazalny.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o zdjęcie hipoteki należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego (właściwym ze względu na położenie nieruchomości) w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nie jest możliwe przesłanie wniosku drogą internetową. Komplet dokumentów musi być złożony w dwóch egzemplarzach – jeden zostanie w sądzie, a na drugim otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – opłata

Koszt wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej w 2022 roku wynosi 100 zł za pojedynczy wpis. Kwotę tę można wpłacić na konto wskazane przez sąd:

 • przelewem bankowym,
 • osobiście w kasie sądu rejonowego,
 • kupując elektroniczny znaczek opłaty sądowej (w kasie sądu lub przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości).

Wydrukowane potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej 2022?

Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w 2022 roku? Jej usunięcie może się przeciągnąć ze względu na czas oczekiwania na wydanie niezbędnych dokumentów.

 • Na przygotowanie przez bank kwitu mazalnego możesz czekać od kilku do 30 dni od złożenia wniosku.
 • Wypełnienie wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej, otrzymanie potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji do sądu może zająć od jednego do kilku dni.
 • Rozpatrzenie wniosku przez sąd może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.
Dodano: 9 września 2021 Zaktualizowano: 9 grudnia 2022

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco