Instalacje fotowoltaiczne – jak wybrać firmę i na co zwrócić uwagę?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak POWER OZE nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

POWER OZE

Instalacje fotowoltaiczne – jak wybrać firmę i na co zwrócić uwagę?

Autor: Power OZE, publikacja: 2021-03-16

„Instalacje fotowoltaiczne... to jest łatwe!”. Takie stwierdzenie coraz częściej mogę usłyszeć w czasie rozmów z klientami. Tylko że ten, kto to tak twierdzi, albo nigdy nie założył instalacji, albo sprzedaje same systemy do samodzielnego montażu. Zacznijmy od początku...

Instalacje fotowoltaiczne – wybór firmy do montażu

Wybór firmy od fotowoltaiki – potrzebne uprawnienia

O ile do samego założenia instalacji fotowoltaicznej wystarczą uprawnienia SEP Eksploatacja, o tyle do zaprojektowania instalacji zgodnie z przepisem są potrzebne:

 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
 • Certyfikat wystawiony przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych lub posiadającego uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru.

Kiedy będziemy tego potrzebować? Niestety tylko w razie nieszczęścia.

Czytaj więcej: Wybieramy firmę montującą panele fotowoltaiczne - na co zwrócić uwagę?

OWU a szkoda na ubezpieczonej nieruchomości

Firmy ubezpieczeniowe w przypadku szkody związanej z ubezpieczoną nieruchomością zaczną szukać podstaw do odmowy lub zaniżenia wysokości odszkodowania. I nie łudźmy się, że tak nie postąpią. Ubezpieczenie nieruchomości jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc to do ubezpieczającego należy spełnienia warunków narzuconych w OWU.

A jak to wygląda w waszej firmy ubezpieczeniowej? Wystarczy przeczytać to, czego raczej nigdy nie czytamy, podpisując umowę ubezpieczeniową i płacąc składki, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Przykład ze strony PZU – odpowiedzialność za powstałe szkody

PZU nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • błędów konstrukcyjnych, jeżeli ubezpieczony dom, garaż, budynek niemieszkalny, budynek niemieszkalny w stadium budowy został:
  • zbudowany, rozbudowany, nadbudowany lub przebudowany bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,
  • zbudowany, rozbudowany, nadbudowany lub przebudowany niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę, o ile ubezpieczający lub ubezpieczony o tym wiedział albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, i miało to wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych mieszkania, domu, garażu, budynku niemieszkalnego, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego, jeżeli obowiązek ich wykonywania spoczywał na ubezpieczającym, ubezpieczonym, osobie bliskiej ubezpieczonego pozostającej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobie, której ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym mieniem, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

I teraz grande finale, czyli wyciąg z OWU tego samego towarzystwa dla instalacji fotowoltaicznych (wyłączenia odpowiedzialności § 6):

W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej PZU SA nie odpowiada za szkody:

 1. Wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego bądź osobę, której ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczoną instalacją fotowoltaiczną, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
 2. Wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Powstałe z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się instalacji fotowoltaicznej w związku z jej normalnym użytkowaniem.
 4. Spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed objęciem instalacji fotowoltaicznej ochroną ubezpieczeniową.
 5. Za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca, zakład serwisujący lub naprawiający, z mocy prawa lub zawartej umowy.
 6. Górnicze, w rozumieniu prawa górniczego.

Punkt 4. nie napawa optymizmem, bo o tym, kto może zaprojektować instalację PV, pisałem na początku tego artykułu.

Nie poruszam tu tematu obowiązkowych okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, bo temat, który można znaleźć w Internecie. Skupmy się natomiast na analogiach związanymi z AC dla pojazdów, które także jest dobrowolne.

Bo chyba każdy z nas słyszał o odmowie wypłaty odszkodowania za stan techniczny pojazdu (brak przeglądu, niewłaściwa wysokość bieżnika i sto innych rzeczy, które wynajdują w przypadku wypłaty z AC). Pewnie w takiej sytuacji zostają sądy, ale czy ktoś tego chce, podpisując umowę? Tym bardziej że nasze składkowe pieniądze zakład weźmie chętnie, nie pytając nas o opony, których używamy zimą, tymczasem problem pojawi się w przypadku wypłaty.

A teraz wróćmy do meritum sprawy, czyli ukochanych przez Polaków ostatnimi czasy instalacji fotowoltaicznych.

Jak zachowa się zakład ubezpieczeniowy w przypadku naszej instalacji zaprojektowanej przez elektryka z uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji? Lepiej chyba nie sprawdzać na sobie i poprzestać na opiniach zasłyszanych albo znalezionych w sieci.

Fotowoltaika – trochę prawa

Instalacje do 50 kWp nie wymagają pozwolenia na budowę, chyba że instalacja naziemna, jak i zbudowana na dachu będzie wyższa niż 3 m, oddziałuje na środowisko, obejmuje obszar Natura 2000 lub jest zlokalizowana na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wtedy takie zgłoszenie jest niezbędne.

A jak wybór firmy fotowoltaicznej ma się w praktyce?

Zlecając firmie montaż instalacji fotowoltaicznej, upewnijmy się, czy posiada niezbędne uprawnienia potwierdzone certyfikatami lub dyplomami, nawet jeżeli nie jest to wymagane przepisami prawa.

A już bezwzględnie wymagane jest to przy instalacjach powyżej 6,5 kWp, gdzie potrzebujemy uzgodnić projekt urządzeń fotowoltaicznych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu prac i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji fotowoltaicznej.

Na stronie Urzędu Dozoru Technicznego można zweryfikować poprawność danych. Pozwoli to zaoszczędzić kłopotów w razie nieprzewidzianych zdarzeń, tym bardziej że instalacja ta ma służyć przez dosyć długi czas.

O dalszej drodze do prądu ze Słońca, błędach w instalacjach oraz plusach i minusach różnych rozwiązań w innym czasie... Niech moc będzie z Wami! :)

Czytaj też:  

Fotowoltaika - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 20 987 Sprzedawców Paneli Fotowoltaicznych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o fotowoltaice