Formy prowadzenia działalności gospodarczej – którą wybrać?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Pomorska Kancelaria Rachunkowo Podatkowa Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Pomorska Kancelaria Rachunkowo Podatkowa Sp. z o.o.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej – którą wybrać?

Autor: Pomorska Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Sp. z o.o., publikacja: 2021-05-20

W czasach gdy dużą rolę odgrywa rynek, coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego przedsiębiorstwa. Duża część z nich uważa, że założenie firmy jest proste i nie wymaga większego wysiłku. Nic bardziej mylnego. Prowadzenie firmy to nie tylko jej zarejestrowanie, lecz szereg innych obowiązków wynikających z jej zarządzania. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość czy model, należy wybrać odpowiednią formę prawną dla działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka każdej z form.

Zakładanie działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli inaczej samozatrudnienie. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma żadnych wymagań kapitałowych.

Forma ta posiada wiele zalet, ale również wiele wad, które zaprezentowane są w tabeli poniżej:

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Zalety
Wady
 • niskie koszty założenia działalności
 • w przypadku działalności nierejestrowanej nie trzeba jej zgłaszać do CEIDG, US, GUS
 • duża elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu czy likwidacji działalności
 • możliwość załatwienia spraw przez Internet
 • odpowiedzialność całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania
 • nienormowany czas pracy
 • brak stałej kwoty zarobków
 • brak płatnego urlopu wypoczynkowego

Spółka cywilna

Spółka cywilna to spółka składająca się z dwóch przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć, by wspólnie współpracować.

Umowę należy sporządzić dla każdej ze stron po egzemplarzu w formie pisemnej, natomiast ewentualne zmiany dokonywane są za pomocą aneksów do umowy.

Zarejestrowanie spółki następuje w momencie złożenia formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta.

Spółka cywilna
Zalety
Wady
 • niskie koszty założenia
 • brak minimalnej wartości wkładów początkowych
 • jednokrotne opodatkowanie wspólników
 • brak osobowości prawnej
 • odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem
 • Brak szczegółowych regulacji prawnych

Spółka jawna

Spółka jawna jest jedną ze spółek handlowych uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Spółka jawna powstaje w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa winna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności.

Poniżej zaprezentowane są niektóre z zalet oraz wad spółki jawnej:

Spółka jawna
Zalety
Wady
 • łatwość i niskie koszty założenia spółki
 • możliwość przekształcenia spółki na spółkę jawną, spółkę z o.o. lub spółkę komandytową
 • brak minimalnej wartości wkładu własnego
 • jednokrotne opodatkowanie wspólników
 • wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
 • konieczność rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • wspólnik będący osobą fizyczną jest płatnikiem składek ZUS
 • zakończenie działalności spółki w momencie wykreślenia jej z KRS

Spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą założyć mogą przynajmniej dwie osoby. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawione do wykonywania wolnych zawodów, tj.: księgowa, biegły rewident, inżynier budownictwa, architekt, lekarz, radca prawny itp.

Do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Spółka partnerska
Zalety
Wady
 • założenie spółki jest możliwe wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody
 • konieczność rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • brak osobowości prawnej
 • wąski zakres działalności

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka, która posiada zdolność prawną oraz zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W spółce komandytowej może występować minimum dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem.

Spółka komandytowa
Zalety
Wady
 • jednokrotne opodatkowanie zysków
 • elastyczność dysponowania zyskiem
 • brak minimalnej wartości wkładu własnego
 • możliwość założenia spółki przez Internet
 • różna odpowiedzialność między komplementariuszem a komandytariuszem
 • wymagane prowadzenie pełnej księgowości
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego
 • brak osobowości prawnej

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. W spółce występuje co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden nazywany jest komandytariuszem, a drugi akcjonariuszem. Komandytariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna
Zalety
Wady
 • możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji akcjonariusza przez komplementariusza
 • kapitał może zostać pozyskany poprzez emisję akcji
 • brak podwójnego opodatkowania
 • brak odpowiedzialności za zobowiązania akcjonariuszy
 • wysoka minimalna wartość kapitału zakładowego
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • uchwały winny być sporządzane w formie notarialnej
 • obowiązek sporządzania statutu w formie aktu notarialnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową.

Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, jednakże wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Umowa spółki winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dodatkowo wymagane jest powołanie zarządu oraz ustanowienie organu nadzorczego, jeżeli wymaga tego ustawa bądź umowa spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zalety
Wady
 • niskie koszty założenia spółki
 • możliwość wyrejestrowania spółki przez Internet
 • odpowiedzialność wspólników wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów
 • możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • obowiązek składania sprawozdań finansowych
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • sformalizowana procedura założenia spółki
 • podwójne opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to spółka posiadająca osobowość prawną. Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” bądź skrótowiec „SA”.

Umowa winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 100 000 złotych.

Obowiązkiem w spółce akcyjnej jest prowadzenie pełnej księgowości, publikacji rocznych raportów finansowych oraz przeprowadzania audytu.

Spółka akcyjna jest dedykowana dla większych przedsiębiorstw ze względu na wysoki kapitał zakładowy oraz kosztowne i skomplikowane założenie spółki.

Spółka akcyjna
Zalety
Wady
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
 • spółka posiada osobowość prawną
 • możliwość prowadzenia działalności na dużą skalę
 • łatwość pozyskiwania i gromadzenia kapitału
 • wysoka minimalna wartość kapitału zakładowego
 • skomplikowany proces rejestracji spółki
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • konieczność występowania rady nadzorczej bez względu na ilość akcjonariuszy

Jak można zauważyć, jest wiele form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa. Aby dobrze wybrać odpowiednią dla swojej firmy, należy zapoznać się z prawami i obowiązkami wynikającymi z prowadzenia firmy, a także wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, zakres, wielkość i wiele innych czynników, które wpłyną na wybór formy działalności.

Przed podjęciem decyzji warto umówić się na konsultację, aby podjąć decyzję w sposób przemyślany i świadomy.

Porównaj bezpłatnie oferty od doradców gospodarczych: https://www.oferteo.pl/firma-konsultingowa

Firma konsultingowa - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 2 669 Doradców Gospodarczych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o doradztwie gospodarczym