ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA


Cena do uzgodnienia

Świadczę usługi prawne w zakresie wszelkiego rodzaju spraw o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Posiadam także praktykę w zakresie roszczeń odszkodowawczych dochodzonych tytułem niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, a także roszczeń pracowników chcących wystąpić z powództwem przeciwko pracodawcy. Prowadzę sprawy odszkodowawcze
na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań w następujących sprawach:

- odszkodowania komunikacyjne;
- odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych;
- odszkodowania za niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy;
- odszkodowania z tytułu posadowienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych (gazociąg, linia energetyczna);
- odszkodowania z tytułu zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 281