Eksport Rosja. Kontakty handlowe na rynku Rosyjskim. - Oferta nr36280 - Oferteo.pl
 

Eksport Rosja. Kontakty handlowe na rynku Rosyjskim.


Cena do uzgodnienia

Kontakty handlowe w Rosji

Współpraca gospodarczo - handlowa pomiędzy firmami polskimi i rosyjskimi, doradztwo dla firm rozpoczynajacych działalność w Rosji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, pozyskiwanie partnerów handlowych, reprezentowanie interesów eksportera. Mając wieloletnie doświadczenie na rynku oferujemy pomoc w uzyskaniu wszelkich licencji, akcyz i pozwoleń na terenie Rosji.
Dysponujemy konkretnymi i sprawdzonymi ofertami - zleceniami od firm rosyjskich. Gwarantujemy opłacalność oferentów - w ramach realizowanych kontraktów. Po złożeniu przez was oferty gwarantujemy w ciągu 3-dni odpowiedź oraz kosztorys (bezpłatne i w każdym przypadku). Na zlecenie zabezpieczamy obsłgę prawną, transport i ubezpieczenie kontraktu. Wszelkie pytania należy kierować na numery: +48 603 059 355, 607 477 485, 603 919 190 mimos.pl Zapraszamy do współpracy!


Mimos - поиск деловых партнерев
Деловые контакты - Россия. Экономическо-торговое сотрудничество между польскими и русскими компаниями, консалтинг для начинающих деятельность в России, помощь в установлении деловых контактов, привлекание деловых партнеров, репрезентация интересов экспортера. Обладая многолетним опытом, мы предлагаем помощь в получении лицензии, акцизов и разрешений в России. Мы располагаем конкретными и проверенными предложениями - поручениями от российских фирм. Гарантируем рентабельность поставщиков - в рамках действующих контрактов. Гарантируем Вам наш ответ и смету в течение трех дней (бесплатно и в любом случае). Обеспечиваем юридическое обслуживание, транспорт и страхование контракта. Наши телефоны: +48 603 059 355, 607 477 485, 603 919 190 mimos.pl Приглашаем к сотрудничеству!Mimos - search for business partners
Business contacts - Russia. An economic and trade cooperation between Polish and Russian companies, consulting for start-up to Russia, assistance in establishing business contacts, privlekanie business partners, representation of interests of the exporter. With years of experience, we offer assistance in obtaining licenses, excise taxes and permits in Russia. We have specific and proven suggestions - requests from Russian firms. We guarantee the profitability of suppliers - under existing contracts. We guarantee our response and an estimate within three days (free of charge and in any case). Provides legal services, transportation and insurance contract. Our phone: +48 603059355, 607477485, 603919190 mimos.pl welcome to join!

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 2080