Kancelarie adwokackie: adwokat Natalia Malec i adwokat Kamila Stefanek-Pałka - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kancelarie adwokackie: adwokat Natalia Malec i adwokat Kamila Stefanek-Pałka nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kancelarie adwokackie: adwokat Natalia Malec i adwokat Kamila Stefanek-Pałka

O specjaliście

Licensed Legal Practice Group zrzesza wykwalifikowane podmioty specjalizujące się w prowadzeniu stałej, kompleksowej obsługi prawnej i procesowej Klientów biznesowych, a także świadczące pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych. Wszyscy członkowie LLP Group wspólnie dbają o najwyższą jakość świadczonych usług, jak również gwarantują indywidualne podejście do każdej sprawy w celu zapewnienia należytej ochrony interesów osób, które nam zaufały. Dbamy o interesy naszych Klientów zarówno w bieżących relacjach z ich kontrahentami, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu stałej kompleksowej obsługi prawnej i procesowej Klientów biznesowych, dbając o ich interesy zarówno w bieżących relacjach z kontrahentami, jak również broniąc ich praw i chroniąc ich interesy w toku procesów sądowych i reprezentując ich w postępowaniach przed organami administracji. Wedle wyboru Klienta, Kancelaria oferuje również pomoc doraźną i poradnictwo prawne. Ze szczególnym zaangażowaniem Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, transportowego, jak również patentowego.
Domeną Kancelarii jest w szczególności: sporządzanie wszelkiego rodzaju umów nazwanych i nienazwanych, przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów Klienta; przygotowywanie umów spółek prawa handlowego; kompleksowe wsparcie w procesie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, jak w szczególności spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub pozostałych rejestrów przewidzianych prawem; przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów i innych dokumentów wewnętrznych spółki; sporządzanie opinii prawnych; bieżąca obsługa prawna i procesowa podmiotów gospodarczych; pomoc w procesie windykacji należności; reprezentacja w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, jak również w toku rokowań oraz negocjacji
z partnerami handlowymi i kontrahentami.

PRAWO TRANSPORTOWE
Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego, w tym w szczególności w zakresie przewozów krajowych, międzynarodowych (regulowanych Konwencją CMR), a także obsługi spedytorów.
Domeną Kancelarii jest w szczególności sporządzanie wszelkiego rodzaju umów nazwanych i nienazwanych zawieranych z przewoźnikami, spedytorami, kierowcami, dostawcami i odbiorcami, przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Opiniujemy także projekty umów przedstawione przez Klientów i sporządzamy opinie prawne. Oferujemy również pomoc w czasie negocjacji z kontrahentami. W zakresie reprezentacji przed sądem, bronimy interesów przewoźników, spedytorów, jak również kierowców i zamawiających usługę przewozu/spedycji. Pomagamy w uzyskaniu lub utrzymaniu koncesji, zezwoleń, licencji, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji.

PRAWO BUDOWLANE
Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego. Pomagamy w zakresie negocjacji przy nabywaniu nieruchomości pod budowę, uzyskiwania pozwoleń, a także załatwiania wszelkich formalności przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego. Świadczymy pomoc zarówno dla Klientów indywidualnych, Klientów biznesowych, deweloperów oraz wykonawców. Pomagamy w realizacji procesów budowlanych dotyczących nieruchomości wpisanych do Rejestru Zabytków. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, a w szczególności przed organami nadzoru budowlanego, organami ochrony zabytków, organami infrastruktury i transportu. Udzielamy pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w toku procesu inwestycyjnego, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczeń z tytułu wypłat wynagrodzeń.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Pomagamy zarówno podmiotom zamawiającym, jak i wykonawcom. Obsługa podmiotów zamawiających dotyczy przede wszystkim pomocy przy przygotowaniu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy i innych niezbędnych dokumentów, pomoc prawną lub zastępstwo przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także przy zamknięciu i rozliczeniu zamówienia. W zakresie pomocy wykonawcom, oferujemy pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych, doradztwo podczas realizacji umów, doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH
Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności związaną z: roszczeniami z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy; roszczeniami o przywrócenie do pracy; roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności porządkowej pracowników; roszczeniami związanymi z wynagrodzeniem pracowników; roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw pracowników; roszczeniami o ustalenie istnienia stosunku pracy; roszczeniami związanymi z wypadkiem przy pracy; świadczeniami z tytułu ubezpieczenia społecznego. Kancelaria oferuje również wszelkie usługi z zakresu opiniowania umów, w tym w szczególności umów o pracę oraz regulaminów pracy.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
Jedną z dziedzin, którymi zajmuje się Kancelaria jest prawo autorskie i prawa pokrewne.
W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i na rzecz podmiotów, których działalność wiąże się w głównej mierze z tematyką prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak w szczególności instytucje kultury, galerie, muzea, instytucje naukowe, wydawcy, stacje radiowe i telewizyjne, czy też producenci filmowi i telewizyjni. W ramach oferowanych usług Kancelaria w szczególności: świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony i skutecznego zabezpieczania interesów swoich Klientów dotyczących praw autorskich i pokrewnych; pomaga przy sporządzaniu oraz negocjowaniu warunków wszelkiego rodzaju umów przy maksymalnym stopniu zabezpieczenia interesów Klienta w zakresie jego praw autorskich i praw pokrewnych; dba o interesy swoich Klientów zarówno w sprawach bieżących, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę swoich Klientów w zakresie związanym udzielaniem i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, a także praw ochronnych na znak towarowy. Świadczona przez Kancelarię pomoc polega w szczególności na: przygotowywaniu zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, jak i w Europejskim Urzędzie Patentowym; opracowywaniu wniosków o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy; pomocy w utrzymaniu udzielonych praw ochronnych; sporządzaniu listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów i praw ochronnych; reprezentacji Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia patentów i praw ochronnych, a w szczególności prowadzeniu mediacji i negocjacji, a także występowania w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, jak i powszechnymi.

PRAWO CYWILNE
Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego, dbając o interesy swoich Klientów zarówno w sprawach bieżących, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych poczynając od tzw. etapu przedsądowego, przez postępowanie sądowe przed każdym sądem powszechnym, jak również przed Sądem Najwyższym. Ze szczególnym zaangażowaniem Kancelaria świadczy pomoc związaną między innymi z: dochodzeniem roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi; dochodzeniem roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych; dochodzeniem roszczeń wynikających nienależytego wykonania lub niewykonania umów; roszczeniami z umowy sprzedaży, prawem konsumenckim; tworzeniem i opiniowaniem umów; problematyką najmu oraz dzierżawy i roszczeniami wynikającymi z tych umów; prawem lokalowym, w tym problematyką eksmisji; sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami; sporami dotyczącymi darowizn; zasiedzeniem; służebnościami; ochroną własności; zastawem, hipoteką; wpisami do ksiąg wieczystych; prawem spadkowym, w tym w szczególności stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, roszczeniami o zachowek; podziałem majątku wspólnego małżonków; uchyleniem się od skutków złożonych oświadczeń woli.

PRAWO RODZINNE
Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa rodzinnego. Zdając sobie sprawę, że są to problemy najważniejsze, bowiem dotykające sfery osobistej, poza aspektem czysto formalnym naszej pracy, staramy się dawać naszym Klientom także wsparcie w trudnych dla nich sytuacjach. Występujemy w szczególności w sprawach o rozwód separację; ustanowienie rozdzielności majątkowej; podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi, egzekucję kontaktów; ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO KARNE
Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa karnego, polegające w szczególności na: obronie podejrzanego, oskarżonego i obwinionego we wszystkich stadiach postępowania karnego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym w tym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu wykonawczym; przygotowywaniu wniosków o: odroczenie wykonania kary, zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, obronie praw pokrzywdzonego, a w szczególności reprezentacji oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w postępowaniu przed sądami, jak również sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia wraz z reprezentowaniem w sprawach prywatnoskargowych; reprezentacji w postępowaniach w sprawach nieletnich.

PRAWO MEDYCZNE
Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa medycznego, w tym także reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Podejmujemy się również obrony oskarżonych o błąd medyczny.
Prowadzimy w szczególności sprawy o: odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć); odszkodowanie i zadośćuczynienie za zaniedbania personelu medycznego; odszkodowania za utratę zdolności do pracy; zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w skutek leczenia; dochodzenie roszczeń od koncernów farmaceutycznych za szkody wywołane lekami; ochronę praw pacjentów; uzyskanie zgody na leczenie dziecka; dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Kancelaria świadczy też pomoc prawną na rzecz placówek medycznych, zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej tych podmiotów, jak i ochrony tychże podmiotów przed roszczeniami osób trzecich w postępowaniu cywilnym.

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawa administracyjnego, w tym w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa o aktach stanu cywilnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, etc.
Świadczona przez nas pomoc polega w szczególności na sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych, a także reprezentacji w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria udziela również pomocy prawnej w zakresie postępowań o zwrot nieruchomości i odszkodowań z tytułu wywłaszczenia.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a w szczególności oferuje pomoc prawną dotyczącą: roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, roszczeń o przywrócenie do pracy; odpowiedzialności porządkowej pracowników; kwestii związanych z wynagradzaniem pracowników; roszczeń związanych z naruszeniami praw pracowniczych oraz praw pracodawców; ustalenia istnienia/nieistnienia stosunku pracy; wypadków przy pracy; świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Kancelaria oferuje także pomoc prawną przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, w tym w szczególności umów o pracę, jak również regulaminów pracy, a także sporządza opinie prawne w zakresie powyższych problemów.

Opinie

5.0

Gwiazdki opinii

1 opinia

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę
Jacek J. 15 kwietnia 2019
Pozytywna opinia

Myślę, że wystarczy powiedzieć, że moja Spółka zyskała kilkanaście tysięcy złotych dzięki obsłudze Pani adwokat Natalii Malec.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Kancelarie adwokackie: adwokat Natalia Malec i adwokat Kamila Stefanek-Pałka

Powiązane produkty i usługi: TransportuRozwódUbezpieczeniaUsługi prawnePrawo rodzinneBudowlaneTransportu KrakówRozwód KrakówUbezpieczenia Kraków,  Usługi prawne Kraków, Budowlane Kraków,  Obsługa przedsiębiorców, Obsługa spółek, Spółki, Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawo karne,  Odszkodowania, Nieruchomości,  Umowy, Reprezentacja przed sądem, Procesy sądowe

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz
Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Oferteo sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Mamy siedzibę we Wrocławiu (50‑559) przy ul. Świeradowskiej 51‑57/102A. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą, a tym Dostawcą usług lub produktów, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości. Na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub sporów będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy. w ten sposób zabezpieczamy interesy Oferteo i wszystkich naszych Użytkowników. Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Więcej na temat sposobu, czasu przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych oraz skarg, znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności.

Adres

ul. Kochanowskiego 22/4, Kraków

WWW

llp.com.pl

Telefon

Telefon

535****** Pokaż numer

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT NATALIA MALEC
Imię (pierwsze) NATALIA
Nazwisko MALEC
Data rozpoczęcia działalności 2017-08-02
NIP 6792819835
Regon 367919730

Siedziba

Kraj Polska
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat Kraków
Gmina Kraków-Śródmieście
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31127
Poczta Kraków
Ulica ul. Jana Kochanowskiego
Numer nieruchomości 22
Numer lokalu 4

Kontakt

Email n.malec@llp.com.pl
Strona www llp.com.pl

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 099 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Kod i nazwa formy własności 214 - Własność krajowych osób fizycznych

Rejestracja

Data wpisu do bazy REGON 2017-08-02
Data powstania 2017-08-02
Data rozpoczęcia działalności 2017-08-02

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Przeważające PKD
8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.