Audyt F-GAZ, Warszawa


Oferujemy przeprowadzenia audytu dot. ilości wprowadzonych wodorofluorowęglowodorów (HFC) w urządzeniach i luzem, zgodnie z:

1. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.
2. ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora.
3. Dokumentem – poradnikiem : “Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases”, w którym zawarte są wytyczne/zalecenia do audytu.

Audyt przeprowadzany jest przez niezależnego audytora akredytowanego na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wpisanego do wykazu weryfikatorów GHG akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO 14065 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Zakres audytu przedstawia się następująco:

1. Ocena dokumentacji sporządzanej w firmie dot. wprowadzania HFC w urządzeniach, w szczególności deklaracji zgodności i sprawozdania dot. wprowadzenia do obrotu HFC w urządzeniach i spójności danych w dokumentach towarzyszących, zgodnie z wymogami Rozp. (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora, w szczególności zgodnie z wymogami art. 3 (Weryfikacja) niniejszego rozporządzenia.
2. Przygotowanie zaleceń usprawniających/dostosowujących sporządzanie ww. dokumentacji.
3. Przygotowanie sprawozdania z audytu spełniającego formalne wymagania Komisji Europejskiej.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 358