Prowadzenie Księgi Handlowej, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Księgi handlowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzone są przez spółki kapitałowe oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 200.000 EURO w przeliczeniu na złotówki 8 746 800 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2019 r.)

Zakres usług:
- Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
- Opracowanie zakładowego planu kont;
- Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
- Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
- Rozliczanie operacji bankowych;
- Rozliczanie operacji kasowych;
- Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
- Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrz-unijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
- Sporządzanie i składanie deklaracji VAT i JPK;
- Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
- Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;
- Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych;
- Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:
- Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych
- Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 6