PRAWO PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2021 ROKU, Tarnobrzeg


Cena do uzgodnienia

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020 r.
2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
4. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
5. Kwarantanna i jej dokumentowanie.
6. Izolacja i jej dokumentowanie.
7. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020 r.
8. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
9. Komu zmienić ocenę ryzyka zawodowego w związku z COVID.
10. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
11. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
12. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
13. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
14. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
15. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
16. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
17. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
i dyskryminacji.
18. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.
19. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.
20. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.
21. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.
22. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
23. Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
24. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
25. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
26. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
w przyczynie wypowiedzenia.
27. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
28. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
29. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
30. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
31. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
32. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
33. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
34. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
35. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
36. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
37. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
38. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć
i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
39. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
40. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
41. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

Prowadzący szkolenie:
PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK – prawnik, ekspert Prawa Pracy
Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierował sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez okres czterech lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Wykładowca polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Termin szkolenia: wrzesień 2021 r., godz. 900

WARIANT I – szkolenie stacjonarne
Miejsce realizacji szkolenia: HOTEL EVVA****
w Tarnobrzegu
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4
Cena: 380 zł brutto (st. VAT zw.)
W ramach ceny zapewniamy:
• materiały autorskie wykładowcy i pomoce dydaktyczne
• serwis kawowy
• lunch
• konsultacje
• wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Szczegółowe informacje:
Paulina Kozłowska
tel. 15 823 69 20 wew. 11
paulina.kozlowska@tarbonus.pl

Serdecznie zapraszam!!

Polska, Tarnobrzeg
 
 


Liczba wyświetleń strony: 115