Studia Wykonalności Farmy lub Elektrowni Fotowoltaicznej PV50+, Gdańsk


Cena do uzgodnienia

Dedykowane Studium Wykonalności Farmy lub Elektrowni Fotowoltaicznej PV50+

Przesycenie ofertowe na rynku fotowoltaiki doprowadziło do tego, że niezliczone firmy usługowe rozpoczęły oferowanie elektrowni fotowoltaicznych 50+ w sposób charakterystyczny dla mikroinstalacji. Należy pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne dużych mocy nie są realizowane w trybie zgłoszeniowym, lecz w oparciu o pełne procedury budowlane.

Przedstawienie jakiejkolwiek oferty wykonawczej na fotowoltaikę PV50+ jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu technicznej superwizji lokalnej i po akceptacji koncepcji, której zasadność ekonomiczna została udowodniona. Zaniedbanie etapu przygotowawczego zawsze naraża inwestora na duże straty finansowe podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej.

Co zawiera Studium Wykonalności Farmy lub Elektrowni Fotowoltaicznej?

Studium Wykonalności zawierający Projekt koncepcyjny elektrowni fotowoltaicznej z długoterminową analizą jej opłacalności ekonomicznej, utworzone na bazie wyników superwizji lokalnej oraz wieloletnich danych ze stacji meteorologicznej na obszarze zaplanowanej inwestycji, odpowiada m.in. na pytania:

A. W zakresie stanu zastanego nieruchomości:
1. Czy otoczenie przestrzenne nieruchomości sprzyja inwestycji w elektrownię?
2. Czy istnieją trwałe i/lub okresowe przeszkody mogące zaburzyć wykonalność?
3. Czy wewnętrzna infrastruktura zasilająca nieruchomości wymaga adaptacji?
4. Czy stan techniczny nieruchomości pozwala na realizację prac budowlanych?
5. Czy powierzchnia zabudowy panelami jest obarczona trwałymi źródłami cienia?
6. Czy infrastruktura odgromowa zmniejsza efektywną powierzchnię zabudowy?
7. Czy ekspozycja słoneczna nieruchomości spełnia preferencje geograficzne?
8. Czy charakterystyka profilu zużycia energii czynnej ma kształt preferowany?

B. W zakresie koncepcji wariantowej elektrowni fotowoltaicznej:
1. Czy koncepcja elektrowni jest optymalna pod względem samowystarczalności?
2. Czy elektrownia zagwarantuje bieżące pokrycie zapotrzebowania na energię?
3. Czy istnieje zbieżność produkcji i obciążenia w skali roku, miesiąca i dnia?
4. Czy system będzie eksploatowany z mocą rzeczywistą zbliżoną do szczytowej?
5. Czy przeszkody terenowe i/lub architektoniczne ograniczą uzysk energetyczny?
6. Czy kształt profilu produkcji elektrowni będzie zbieżny z profilem zużycia RLC?
7. Czy wyprodukowana energia elektryczna będzie migrowała do sieci publicznej?
8. Czy warianty koncepcyjne spełniają eksploatacyjne wymagania funkcjonalne?

C. W zakresie opłacalności ekonomicznej inwestycji:
1. Czy istniejące uwarunkowania dają gwarancję opłacalności ekonomicznej?
2. Czy poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się w rozsądnym czasie?
3. Czy bilans ekonomiczny będzie dodatni już po pierwszym roku eksploatacji?
4. Czy ilość wyprodukowanej energii znacząco obniży koszty utrzymania?
5. Czy można generować oszczędności poprzez modyfikację profilu obciążenia?
6. Czy zużycie energii słonecznej na potrzeby własne zwiększy rentowność?
7. Czy konieczne będzie kierowanie energii do sieci elektroenergetycznej?
8. Czy pokrycie krzywych produkcji i odbioru zapewni pełny stopień jednoczesności?

Oferta dotyczy instalacji fotowoltaicznych przyłączanych do infrastruktury elektroenergetycznej nieruchomości, pobierających energię elektryczną w grupach taryfowych C i B.

Polska, Gdańsk
 
 


Liczba wyświetleń strony: 13