szkolenia okresowego w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczy, Koszalin


Szkolenie okresowe trwa minimum 8 godzin w formie wykładów, z oderwaniem od pracy, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W zajęciach szkoleniowych stosowane będą odpowiednie do tematyki środki dydaktyczne.
W poszczególnych tematach nauczania treści tego nauczania należy dostosować do tych gałęzi pracy, które dotyczą uczestników szkolenia. Program zawiera niezbędne kompendium zagadnień, które należy dostosować do wiedzy i potrzeb słuchaczy, poprzez rezygnację, które należy dostosować do wiedzy i potrzeb słuchaczy poprzez rezygnację z zagadnień, które są znane przez słuchaczy lub marginalne ich omówienie, a rozszerzenie zagadnień, które nie są im znane. Ponadto należy przewidzieć czas na dyskusję ze słuchaczami i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez słuchaczy.

Uczestnikami szkolenia okresowego są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, wymienieni w § 14
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestników szkolenia wyznacza zakład zatrudniający.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą;
• zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami;
• postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
Dla zrealizowania celu szkolenia wymagane jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami:
• prawna regulacja z zakresu ochrony pracy oraz zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą;
• zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk
pracy, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
• zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, wybuchu), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku;
• okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z
nimi profilaktyka.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 233