szkolenia okresowego w dziedzinie BHP pracowników inżynieryjno-technicznych, Koszalin


Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych stanowi-skach pracowników inżynieryjno-technicznych jest kursową formą kształcenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Cele kształcenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, szczególnie z zakresu:
• identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy;
• organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
• metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Dla zrealizowania powyższego celu niezbędne jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami:
• zmiany przepisów prawnych regulujące stan warunków pracy;
• odpowiedzialność pracowników inżynieryjno-technicznych związana z wykonywanym zawodem;
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy;
• system oceny zgodności wyrobów pod względem bhp;
• metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwymi występującymi w procesie pracy;
• ocena ryzyka zawodowego związanego z występującymi zagrożeniami;
• kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
• metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe i konstrukcyjne maszyn i urządzeń technicznych;
• rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp w konstruowanych i projektowanych maszynach i urządzeniach technicznych;
• zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii);
• zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 226