Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Koszalin


Cena do uzgodnienia

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, zakładów, hurtowni i innych oraz osób kierujących pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów, działów i innych komórek organizacyjnych) jest seminaryjną formą kształcenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:
• oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
• ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
• organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.
Dla zrealizowania ww. celu szkolenia niezbędne jest zapoznanie uczestników szkolenia z następującymi tematami:
• zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony pracy;
• postęp w zakresie metod oceny zagrożeń występujących w zakładach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy;
• współczesne kierunki i tendencja w zakresie organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Szkolenie trwa minimum 16 godzin w formie kursu z oderwaniem od pracy, na podstawie szczegółowego pro-gramu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Zakres tematów nauczania oraz ich treść mają służyć wykładowcom do kompleksowego przekazania słuchaczom wiedzy adekwatnej do procesu pracy w zakładzie o ustalonej technologii, a uczestnikom szkolenia do zdobycia wiedzy niezbędnej do identyfikacji zagrożeń w procesie pracy oraz metod ich likwidacji. Opanowanie tej wiedzy powinno określić kierunki działań w zakresie BHP, aby zmienić istniejące warunki pracy na bezpieczne.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 108