Mediacje gospodarcze


Cena do uzgodnienia

Mediacje to alternatywna forma rozwiązywania sporu, w której bezstronna i neutralna osoba mediatora wspiera Strony w wypracowaniu wzajemnie akceptowanego porozumienia. „Mediacja” to zorganizowane i dobrowolne postępowanie celem rozmowy i dążenia do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego obie Strony sporu. Mediator wspiera proces komunikacji między Uczestnikami mediacji, mając na uwadze ich potrzeby i interesy, ale to Strony decydują o przebiegu mediacji i jej efekcie końcowym.

Główne zasady mediacji:

- dobrowolność
- bezstronność
- neutralność
- poufność

CEL MEDIACJI

Istotę systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości stanowi potrzeba godzenia, a celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia, tj. ustaleń, które okażą się co najmniej „do przyjęcia” przez każdą ze Stron sporu. Podstawą mediacji jest pojednawcze i ugodowe rozwiązanie wszelakich konfliktów, z udziałem osoby trzeciej, tj. bezstronnego i neutralnego pośrednika. Zastosowanie mediacji jest możliwe w rozmaitych sprawach, w których prawo dopuszcza prawo zawarcia ugody.

Głównym celem mediacji cywilnej czy gospodarczej, zwłaszcza pozasądowej, jest szybkie rozwiązanie konfliktu, przy jak najniższych kosztach czasu i pieniędzy oraz maksymalnej dyskrecji. Zwieńczeniem mediacji jest zawarcie ugody lub protokołu rozbieżności pomiędzy Stronami sporu.

KORZYŚCI

- możliwość swobodnej argumentacji i dialogu pomiędzy Stronami mediacji
- możliwość osiągnięcia kompromisów zadowalających Strony mediacji
- zachowanie dobrego wizerunku zewnętrznego
- brak ograniczenia czasowego
- mniejszy stres i atmosfera sprzyjająca polubownemu załatwieniu sprawy
- oszczędności finansowe związane z kosztami postępowania sądowego, prowizjami dla firm windykacyjnych
- poufność mediacji
- ugoda

PRZEBIEG MEDIACJI

1. Ustalenie terminu i miejsca spotkania oraz warunków współpracy
2. Indywidualne spotkania wstępne z mediatorem
3. Spotkanie mediatora ze Stronami sporu celem dążenia do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego obie Strony konfliktu
4. Kolejne spotkanie mediatora ze Stronami mediacji lub/i zakończenie mediacji ze sformułowaniem postanowień ugody bądź bez zawarcia ugody

Udział w mediacji jest dobrowolny, co oznacza, że na każdym etapie (w przeciwieństwie do postępowania sądowego) – Strony sporu mogą zrezygnować z udziału w postępowaniu mediacyjnym bez ponoszenia konsekwencji.

Wysokość opłat mediacyjnych do spraw skierowanych do mediacji przez sąd powszechny określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Mediacje prywatne. Wysokość opłat mediacyjnych pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, rodzinnych:

- spory o prawa niemajątkowe, opłata za prowadzenie mediacji: 200 zł/sesja (sesja mediacyjna trwająca do 2h)

- opłata za prowadzenie mediacji w sprawach, w których da się ustalić wartość przedmiotu sporu, wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 5.000 zł

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 215