Pedagogika - studia II stopnia, Łódź


Cena do uzgodnienia

PEDAGOGIKA II stopień
Studia II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Proponowane specjalności:
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
• Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
• Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych (3 sem)
• Resocjalizacja i socjoterapia
• Edukacja dorosłych z tutoringiem (3 sem)
• Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 187