Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie, Łódź


Cena do uzgodnienia

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite - studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Proponowane specjalności:
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
• Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• Resocjalizacja i socjoterapia
• Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 174