Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie, Łódź


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite - studia magisterskie, trwające 10 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka.
Kwalifikacje i kariera
Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:
• przedszkolach,
• punktach i oddziałach przedszkolnych
• w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
• w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 387