METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO


Cena do uzgodnienia

Ramowy program instruktażu stanowiskowego zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

1. Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
- Elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy: oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, rozmieszczenie maszyn i urządzeń, rozmieszczenie mebli i wyposażenia, drogi transportu, przejścia, dojścia itp.
- Elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy: pozycja przy pracy, wentylacja, urządzenia zabezpieczające, urządzenia ostrzegawcze i alarmowe, składowanie – magazynowanie, regały i ich zabezpieczenie, ostre krawędzie maszyn i urządzeń, zagrożenia występujące w sytuacji użytkowania uszkodzonych narzędzi pracy
- Przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do działalności całej komórki organizacyjnej i zakładu pracy

2. Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii zasilania w energię elektryczną, centralnego ogrzewania itp. Omawiane zagadnienie powinno uwzględniać warunki konkretnego stanowiska pracy i stosowanego wyposażenia. I tak dla pracownika największym zagrożeniem będzie:
-Potrącenie przez ruchome obiekty (wózki widłowe z napędem silnikowym) – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności)
- Skaleczenia – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie rękawic ochronnych)
- Upadek na niższy poziom
- Poparzenie oraz uszkodzenia gałki ocznej oraz narządów dróg oddechowych przez stosowanie substancji niebezpiecznych – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do opisu z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych)
- Wysokie składowanie towarów przy wykorzystaniu wózków widłowych, elektrycznych (stosowanie przepisów bhp wysokiego składowania)
- Przeciążenie układu ruchu (wymuszona pozycja w pracy, dynamiczne obciążenie fizyczne, wykonywanie ręcznych prac transportowych) – ochrona przed zagrożeniem (stosowanie na stanowisku pracy odpowiednio dobranych narzędzi pracy )
- I inne zagrożenia w zależności od zakresu obowiązków

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 2 godz.

3. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne, uciążliwe, niebezpieczne.
Prawidłowo prowadzony pokaz przez instruktora realizowany jest w kilku kolejnych stadiach:

- Instruktor (prowadzący) pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie
- Jeśli poszczególne czynności są skomplikowane to dzieli je na fazy i kolejno omawia
- Prowadzący szkolenie stosuje pokaz częściowy – elementowy który wynika z analizy układu czynności
- Pokazuje i określa wszystkie elementy potrzebne do wykonania danej operacji
- Zwraca uwagę na najistotniejsze i najtrudniejsze czynności, pokazuje i objaśnia w zwolnionym tempie
- Ponownie pokazuje cały układ wykonania danej czynności na początku w zwolnionym tempie a następnie w tempie rzeczywistym
- Poleca wykonanie zademonstrowanych czynności przez szkolonego pracownika
- Omawia popełniane błędy i wprowadza działania korygujące
Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 0,5 godz.

4. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
- W czasie próbnego wykonywania pracy należy skupić się głównie na zadaniach trudniejszych, z którymi szkolony zetknął się po raz pierwszy, w tym na usuwaniu podstawowych usterek

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 0,5 godz.

5. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
- Instruktor obserwuje pracę szkolonego i udziela odpowiedzi na zdawane przez niego pytania dotyczące poszczególnych, problematycznych dla niego zagadnień lub sam zwraca uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości.

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 4 godz.

6. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
- Zwrócenie uwagi na te zadania, które pracownik wykonał dobrze, ale również na miejsca, w których popełnił błędy i jakie mogą być ich skutki. Wypełnienie Karty szkolenia wstępnego w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego (podpisanie). Przekazanie pracownikowi Karty oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganych na jego stanowisku instrukcji (za potwierdzeniem pisemnym, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami).

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 1 godz.

Czas przeznaczony na przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wynosi – 8 godz.

Egzamin kończący szkolenie

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości objętych szkoleniem, tzn. wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Sprawdzian ten stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na tym stanowisku. Egzamin ten jest w zasadzie sprawdzeniem umiejętności zastosowania w praktyce zdobytych wiadomości. Egzaminowany pracownik powinien umieć wymienić zagrożenia i nieprawidłowości, które wstępują lub mogą wystąpić, ich skutki i sposoby wyeliminowania lub ograniczenia.

Wyłącznie pozytywna ocena wystawiona przez instruktora stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika utrzymania czystości do samodzielnej pracy.


Dokumentację szkolenia stanowią:

- Program szkolenia zatwierdzony przez pracodawcę (uzgodniony z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników)
- Karta szkolenia wstępnego
- Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika (rozdz. 2 § 6.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; Dz. U. nr 62 poz. 286). Wypełniając kartę szkolenia wstępnego należy w miarę potrzeby (np. szkolenie pracownika na następnym stanowisku pracy lub szkolenie związane ze zmianami techniczno – organizacyjnymi na stanowisku) każdorazowo dokumentować następne szkolenie dopisując kolejne punkty w karcie.

440,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 400,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe i pomocnicze
- przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
- konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
- certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
- na życzenie – pomoc w rezerwacji hotelu

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: office@eck-prestige.pl

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 242