Uścisk dłoni wykonawcy z zleceniodawcą, zwiastujący udaną współpracę.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rosnące koszty utylizacji i odprowadzania ścieków coraz częściej skłaniają nas do likwidacji bezodpływowych zbiorników gromadzących ścieki, na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wzrost kosztów przyczynił się do tego, że temat przydomowych oczyszczalni ścieków cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

author box img

Maciej Sidorowicz

Zaktualizowano: 10 grudnia 2013 10.12.2013 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 31456 Specjalistów od Instalacji Sanitarnych blisko Ciebie

Budujemy przydomową oczyszczalnię ścieków

Rosnące koszty utylizacji i odprowadzania ścieków coraz częściej skłaniają nas do likwidacji bezodpływowych zbiorników gromadzących ścieki, na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wzrost kosztów przyczynił się do tego, że temat przydomowych oczyszczalni ścieków cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wyśmienicie sprawdzają się w przypadku braku możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są to osiedla peryferyjne lub miejsca o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Celem przydomowych oczyszczalni ścieków jest unieszkodliwianie ścieków w miejscu ich produkcji, a następnie odprowadzenie oczyszczonych ścieków przy pomocy układu drenażowego do gruntu lub rowu.

Wybór oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnie drenażowe:

 • Standardowa

 • Skrzynki rozsączające

Oczyszczalnie biologiczne:

 • SBR

 • Osad czynny

 • Hybrydowe

Przydomowe drenażowe oczyszczalnie ścieków

Proces oczyszczania polega na doprowadzeniu ścieków rurą kanalizacyjną do osadnika . W osadniku ścieki poddane są podczyszczeniu w sposób beztlenowy. Występujące tam bakterie rozkładają ścieki na minerały, wodę i gaz. Następnie przy pomocy studzienki rozdzielającej podczyszczone ścieki równomiernie rozprowadzane są do nitek drenażowych, gdzie swobodnie przesiąkają do gruntu. W rurach drenażowych zachodzi proces tlenowego oczyszczania ścieków. Na końcu drenażu rozsączającego znajduje się studzienka zbierająca, której zadaniem jest napowietrzenie wszystkich drenów. Drenażowa oczyszczalnia ścieków jest najprostszym rodzajem oczyszczalni. Na rysunku 1 przedstawiono schemat jej działania.

Dobór osadnika gnilnego

Wysokiej jakości zbiorniki najczęściej wykonane są metodą rotomoulingową, są w 100% szczelne, nie posiadają żadnych zgrzewów ani połączeń. Wykonane są z ekologicznego polietylenu, dodatkowym atutem jest ich lekkość i łatwość w montażu.

Aby prawidłowo dostosować zbiornik do Państwa potrzeb wystarczy określić ilość osób, które na stałe mieszkają w budynku. W celu standaryzacji obliczeń związanych z ilością odprowadzanych ścieków wprowadzono pojęcie równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Wskaźnik ten to ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych przez jednego mieszkańca w ciągu doby.

V = RLM x L x T

V- Minimalna objętość zbiornika

L- Ilość odprowadzanych ścieków

L- Ilość odprowadzanych ścieków przez jednego mieszkańca (przeciętnie 150 litrów/dobę)

T- Zakładany czas przetrzymania ścieków w zbiorniku (najczęściej ścieki poddawane są 3 dniowym procesom oczyszczania)

Przykład:

Optymalna pojemność osadnika dla rodziny 4 osobowej to po zaokrągleniu 2000 litrów.

1800 L= 4osoby x 150litrów/dobę x 3dni

Dobór drenażu standardowego

Ścieki kierowane są do osadnika, następnie dzięki studzience rozdzielającej równomiernie rozprowadzane do rur drenażowych.

Projektując standardową drenażową oczyszczalnię ścieków należy pamiętać o pewnych parametrach, których nie możemy pominąć. Osadnik powinien być posadowiony jak najbliżej wyjścia rury kanalizacyjnej. Dzięki temu unikniemy znacznego spadku temperatury ścieków i możliwości ich zamarzania zimą, w przeciwnym wypadku rurę doprowadzającą należy docieplić. Zbiornik musi być posadowiony w ziemi, można przysypać go max 1 m warstwą ziemi. Pod osadnikiem max wysokość wód gruntowych to przeciętnie 1,5 m ppt. Wysokość ta jednak podlega wahaniom na co wpływ ma jakość wykonania osadników. Niektóre zbiorniki można całkowicie posadowić w wodach gruntowych, jednak należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu osadnika. Długość drenażu w gruntach dobrze przepuszczalnych to 8m/os, w gruntach słabo przepuszczalnych to 12m/os, natomiast w gruntach słabo przepuszczalnych 16m/os.

Wymiary których należy przestrzegać:

 • oczyszczalnia od granicy działki- 2 m

 • oczyszczalnia od najbliższej studni- 15 m

 • drenaż od budynku mieszkalnego- 3 m

 • drenaż od drzew i krzewów- 3 m

 • poziom wód podziemnych- min. 1,5 m

 • drenaż od najbliższej studni- 30 m

 • drenaż od granicy działki- 2 m

Dobór drenażu- skrzynki rozsączające

System ten działa na takiej samej zasadzie jak w przypadku standardowej oczyszczalni ścieków. Ścieki wstępnie oczyszczone kierowane są ze zbiornika do studzienki, następnie rurą drenarską doprowadzone są do skrzynek rozsączających. Stanowią idealną alternatywę dla tradycyjnego sposobu rozsączania wody do którego używa się żwiru. Są niewielkie, lekkie i łatwe w montażu. Osadnik montujemy z zachowaniem takich samych wytycznych jak w przypadku drenażowych oczyszczalni standardowych.

Długość drenażu w gruntach dobrze przepuszczalnych to 2 skrzynki rozsączające na osobę. (długość drenażu wyliczona na przykładzie skrzynek GEOdek). W gruntach o średniej przepuszczalności stosujemy 4 skrzynki na osobę, natomiast w gruntach o umiarkowanej przesiąkalności (glina piaszczysta) montujemy 6 skrzynek na osobę. Wymiary skrzynki rozsączającej: 1200 x 600 x 325 mm (dł.xwys.xszer.).

Oczyszczalnia ścieków typ SBR

Bakterie, które są wykorzystywane w procesie oczyszczania, odżywiają się występującymi w ściekach związkami organicznymi. Dzięki metodzie SBR ścieki są przejściowo magazynowane, a następnie partiami poddawane biologicznemu oczyszczaniu. Proces oczyszczania ścieków w systemie SBR odbywa się w cyklu 24 lub 12- godzinnym, w którym można wydzielić 5 faz. Pierwsza faza polega na napełnieniu zbiornika ściekami bez dostępu tlenu. W drugiej fazie biologicznego oczyszczania ścieków w momencie napełnienia zbiornika ściekami rozpoczyna się ich napowietrzanie. W trzeciej fazie po skończeniu procesu napowietrzania następuje sedymentacja osadu czynnego. W momencie gdy osad już osiądzie rozpoczyna się odbiór oczyszczonej wody, czyli faza czwarta. Faza piąta polega na odprowadzeniu nagromadzonego osadu do osadnika wtórnego. Po odprowadzeniu osadu oczyszczalnia jest gotowa do następnego cyklu. Oczyszczona woda kierowana jest do studzienki rozdzielającej, a następnie odprowadzana jest do systemu rozsączającego.

Oczyszczalnia ścieków typ osad czynny

Oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego polega na wprowadzeniu do ścieków specjalnych mikroorganizmów, które tworzą kłaczki. Kłaczki te absorbują na swojej powierzchni zanieczyszczenia, które są mineralizowane na skutek procesów metabolizmu zachodzących w mikroorganizmach. Aby proces przebiegał prawidłowo konieczne jest napowietrzanie ścieków specjalną pompą. Po zakończeniu procesu napowietrzania ścieki kierowane są do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie cieczy od osadu czynnego. Następnie oczyszczona ciecz tak jak w przypadku oczyszczalni SBR kierowana jest do systemu rozsączającego.

Oczyszczalnia ścieków typ hybrydowa

Hybrydowa oczyszczalnia ścieków działa na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego. Zbiornik łączy w sobie dwa procesy oczyszczania ścieków: beztlenowe i tlenowe. Dzięki zastosowaniu hybrydowej technologii oczyszczalnia osiąga bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. System odporny jest na okresy urlopowe oraz krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Poprzez zastosowanie zaawansowanej automatyki gwarantowany jest wysoki komfort użytkowania.

System rozsączania oczyszczonej wody przy biologicznych oczyszczalniach ścieków

Ilość skrzynek obliczona jest na podstawie skrzynek rozsączających GEOdek. Długość drenażu w gruntach dobrze przepuszczalnych to 2 skrzynki rozsączające na osobę. W gruntach o średniej przepuszczalności stosujemy 2 skrzynki na osobę, natomiast w gruntach o umiarkowanej przesiąkalności (glina piaszczysta) montujemy 4 skrzynek na osobę. Wymiary skrzynki rozsączającej: 1200 x 600 x 325 mm (dł.xwys.xszer.).

Zalety i wady przydomowych oczyszczalni ścieków

Drenażowa

 • Zalety

  • oczyszczalnia jest w pełni bezobsługowa

  • nie ma potrzeby dostarczania energii elektrycznej

  • zwrot kosztów instalacji średnio po 3 latach użytkowania

  • łatwość montażu

 • Wady

  • duża działka na której będzie rozprowadzony drenaż

  • możliwość zatykania się drenażu

  • brak możliwości sprawdzenia jakości działania systemu

  • konieczność dodawania bakterii

Biologiczna

 • Zalety

  • przyjazna dla środowiska

  • możliwość kontroli jakości oczyszczonych ścieków

  • łatwość montażu

  • wysoka redukcja zanieczyszczeń

  • oczyszczanie osadnika raz na rok

 • Wady

  • konieczność dostarczania energii elektrycznej

Cenne wskazówki przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, warto udać się do Urzędu Gminy. Często gmina dysponuje środkami na dofinansowanie inwestycji, wtedy nasza budowa jest jeszcze bardziej korzystna finansowo. Możemy uzyskać dotację z NFOŚ lub niskooprocentowany kredyt w BOŚ.

 2. Warto skonsultować się z firmą specjalizującą się w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Firma ustali warunki wodno- gruntowe, powierzchnię zabudowy oraz najbardziej skuteczną technologię oczyszczania ścieków. Dobór zbiorników jest bardzo ważny, ponieważ wtedy jesteśmy pewni wieloletniej i bezawaryjnej pracy.

 3. Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków musimy zgłosić to w Starostwie Powiatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budując oczyszczalnię ścieków do 7,5 m3/d wymagane jest zgłoszenie inwestycji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane dokumenty: mapka sytuacyjno- wysokościowa z lokalizacja oczyszczalni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz szkic projektu opisujący rodzaj i działanie technologii. Starostwo ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli nie wniesie możemy rozpocząć budowę.

 4. W przypadku kiedy mamy pozwolenie na budowę szamba, możemy się starać o zamienne pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Proces uzyskania zamiennego pozwolenia jest taki sam jak w punkcie 3.

Opracowano:

Klaudia Augustyniak

Aquatechnika

Dodano: 12 grudnia 2013 Zaktualizowano: 10 grudnia 2013

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco