Usługi rachunkowo-podatkowe, kadry, płace, ZUS, Legnica


Cena do uzgodnienia

Prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
l Wtórnym sprawdzaniu dowodów księgowych pod względem formalnym.
l Usystematyzowaniu oraz oznaczeniu numerem wszystkich dowodów źródłowych podlegających księgowaniu.
l Dekretowaniu dokumentów źródłowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont.*
l Sporządzaniu wydruków danych syntetycznych i analitycznych będących przedmiotem przetwarzania na komputerze za okresy sprawozdawcze i dany rok obrachunkowy *
l Rozliczaniu kosztów i ustalaniu wyniku finansowego za okresy sprawozdawcze *
l Ustalaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzaniu obowiązujących deklaracji.
l Sporządzaniu rocznych rozliczeń podatku dochodowego wg obowiązujących przepisów.
l Sporządzaniu list płac,
l Sporządzaniu wariantu porównawczego kosztów działalności,*
l Sporządzaniu obowiązujących deklaracji i rozliczeń podatku od wynagrodzeń,
l Sporządzaniu deklaracji i rozliczeń ZUS,
l Prowadzeniu ewidencji z tytułu VAT i sporządzaniu miesięcznych deklaracji tego podatku,
| Generowanie i wysyłka plików kontrolnych ( jpk )
l Prowadzeniu całości spraw kadrowych, tj. akt osobowych oraz kart przychodów pracowników **
l Sporządzaniu deklaracji do wszystkich tytułów podatkowych w obowiązujących terminach, łącznie z informacjami imiennymi pracowników,
l Sporządzaniu wszystkich wymaganych sprawozdań finansowych i księgowych w tym sprawozdań do GUS-u,
l Obsługiwaniu prowadzonych u Zleceniodawcy kontroli skarbowych i kontroli ZUS
l Biuro zobowiązuje się do okresowego przechowywania całości dokumentacji księgowej i innych dokumentów zleceniodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz zapobiegający ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, a także do zachowania ścisłej tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej działalności przez firmę .

Polska, Legnica
 
 


Liczba wyświetleń strony: 213