Warsztaty z archiwizacji dokumentów, Katowice


Cena do uzgodnienia

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

Organizacja pracy kancelaryjnej
informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji: administracja rządowa / administracja samorządowa / urzędy stanu cywilnego / sądy i prokuratura / banki / biura projektowe / szkoły / przedsiębiorstwa / partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
miejsce archiwum zakładowego/składnicy akt w strukturze organizacyjnej jednostki
przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego / składnicy akt
dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

Zasady ogólne klasyfikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

Porządkowanie akt w archiwum zakładowym / składnicy akt
podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym / składnicy akt
rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym / składnicy akt
etapy porządkowania dokumentacji
wydzielanie materiałów kategorii B
segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
segregacja i systematyzacja akt kategorii A
znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej

Archiwum zakładowe – składnica akt
cele, zadania i personel archiwum zakładowego / składnicy akt
lokal i wyposażenie archiwum zakładowego / składnicy akt
zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym / składnicy akt

Dokumentacja archiwum zakładowego / składnicy akt- inwentaryzacja dokumentacji
spisy zdawczo – odbiorcze dokumentacji
wykazy spisów zdawczo – odbiorczych
karty udostępniania dokumentacji
protokoły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
protokoły brakowania
zgody archiwum państwowego na brakowanie
spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
inwentarz kartkowy
inne pomoce inwentaryzacyjne

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
metody brakowania dokumentacji
brakowanie w zasobie uporządkowanym
brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
sporządzanie spisów i wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
tryb uzyskiwania zgód na brakowanie dokumentacji
ekspertyzy archiwalne
likwidacja dokumentacji

Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego (ćwiczenia praktyczne)
organizacja przekazywania
stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
opracowanie notatki wstępnej

https://www.ksoin.pl/szkolenia/archiwizacja/archiwizacja-dokumentow-warsztaty/

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 183