Kurs archiwistów I stopnia, Katowice


Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Zakres szkolenia

Zasady funkcjonowania sieci archiwów państwowych.
Archiwistyka jako dyscyplina naukowa.
Procesy aktotwórcze w jednostce organizacyjnej. Rola rzeczowego wykazu akt.
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w archiwum wyodrębnionym.
Zasady rejestrowania, kompletowania i niszczenia materiałów niejawnych.
Możliwości zastosowania informatyki dla potrzeb archiwalnego systemu informacyjnego.
Metody opracowywania i przechowywania zbiorów ikonograficznych i kartograficznych.
Przepisy prawa archiwalnego.
Rola i zadania archiwum wyodrębnionego.
Zasady naukowego opracowywania materiałów archiwalnych – metodyka pracy archiwisty.
Prowadzenie ewidencji w archiwum.
Pomoce archiwalne.
Procedury udostępniania materiałów archiwalnych.
Zasady gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych.
Prowadzenie ekspertyz kwalifikacji i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej.
Sprawowanie nadzoru archiwalnego nad procesami aktotwórczymi w jednostce organizacyjnej.
Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
Archiwum cyfrowe – nowoczesne formy zabezpieczania zasobu.
https://www.ksoin.pl/szkolenia/archiwizacja/archiwista-kurs-pierwszego-stopnia/

Polska, Katowice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 404