Prowadzenie księgowości spółek i osób fizycznych, Nysa


Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
- Opracowanie zasad polityki rachunkowości
- Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
- Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
- Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
- Ustalanie wysokości należytego i naliczonego podatku VAT
- Sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
- Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
- Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
- Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
- Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej
- Monitoring należności i zobowiązań

Polska, Nysa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 257