Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego, Stanisławów


Cena do uzgodnienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA
„Budowę Budynku Handlowo- Usługowego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Inwestora, w miejscowości Stanisławów, gmina Stanisławów”
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
Mińsk Mazowiecki, dnia 21.01.2021r.

Rozdział 1. Inwestor
Nazwa Zamawiającego: Sterimed Sp. z o.o.
REGON:
NIP:
KRS:
Adres: ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Strona internetowa: www.sterimed.com.pl
Tel./fax.: (25) 758 88 26 / (22) 350 69 52
e-mail: biuro@sterimed.com.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Budynku Handlowo- Usługowego w rozumieniu Prawa Budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Inwestora, w miejscowości Stanisławów, gmina Stanisławów. Postawienie i oddanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie załączoną dokumentacją projektową.
3. Inwestor nie przewiduje wykonywania przedmiarów.
4. Harmonogram robót
1) Do oferty należy dołączyć harmonogram robót wraz z kosztorysem.
2) Rozpoczęcie prac- w zależności od możliwości pogodowych, nie później niż maj 2021r. Zakończenie prac: do 31 października 2021 roku .
Inwestor zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w terminach robót w zależności od nieprzewidzianych czynników niezależnych od Inwestora czy Wykonawcy.
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31 października 2021 roku .
Inwestor zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w terminach robót w zależności od nieprzewidzianych czynników niezależnych od Inwestora czy Wykonawcy.
Rozdział 5. Warunki udziału zapytaniu
 Inwestor zastrzega wykonanie wszystkich prac przez jednego Wykonawcę posiadającego wiedze, doświadczenie i dysponującego osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wymagane jest udokumentowanie wykonania co najmniej trzech odrębnych robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 920m2 w technologii wymaganej przez Zamawiającego (murowanej).
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w Zapytaniu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Rozdział 6. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej wraz z harmonogramem robót.
Sposób porozumiewania się z Inwestorem
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 mailem na adres: biuro@sterimed.com.pl
2. Zapytanie odbywa się w języku polskim, drogą elektroniczną na wskazane adresy skrzynek pocztowych.
3. Treść Zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa zostały opublikowane na stronie: www.sterimed.com.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj 8-16, po wcześniejszym umówieniu się.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Inwestor upoważnia:
1) Agnieszka Sikorska tel. (25) 758 88 26, – w sprawach merytorycznych
2) Ewę Zboinę tel. (25) 758 88 26 – w sprawach proceduralnych
Rozdział 7. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
Rozdział 8. Opis sposobu przygotowania ofert
1 Ofertę należy złożyć w wraz z wszystkimi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sterimed.com.pl w terminie do 01.03.2021r.
Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@sterimed.com.pl w terminie do dnia 01.03.2021 roku, godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2021 roku, godz. 10:15
3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Inwestora.

Rozdział 10. Warunki gwarancji i rękojmi
Inwestor wymaga 10 letniej rękojmi na wady fizyczne, oraz 5 lat gwarancji na wykonane prace
Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
3. Inwestor nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Przygotowując ofertę Wykonawcy powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją przetargową. Skalkulowana cena oferty musi być ceną ofertową, ryczałtową, w której Wykonawca powinien ująć wszelkie koszty: w szczególności materiałów, robocizny, sprzętu itp. do należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz innych niezbędnych prac, działań i czynności do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy winni zapoznać się z rzeczywistymi warunkami i zakresem robót przy realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wycenie. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową.
8. Należy podać wartość oferty netto i brutto.
Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi Inwestor będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Inwestor wybierze ofertę, którą uważa za najkorzystniejszą pod względem cenowym, spełniającą kryteria Zapytania
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert waga
Cena brutto oferty - Pi 100

Punkty przyznawane w kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:
Cm
Pi (C) = ----------------------- x W
Ci
gdzie:
Pi (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” w kryterium cena
Cm – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu
ofert
Ci – cena oferty „i”
W – waga kryterium = 100
Rozdział 13. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Inwestor zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia w terminie 7 dni od podjęcia wyboru.

Rozdział 14. Wymagania dotyczące płatności
1. Inwestor wyznacza płatności zaliczkowe po każdym zakończonym etapie budowy zgodnym z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem w terminie do 3 dni od daty właściwie wystawionej faktury VAT. Wartość wszystkich faktur zaliczkowych nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości oferty. Ostatnia płatność nastąpi w terminie 7 dni od przesłania prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Treść Zapytania ofertowego oraz dokumentacja projektowa zostały opublikowane na stronie: www.sterimed.com.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego tj 8-16, po wcześniejszym umówieniu się
Rozdział 16. Załączniki do Zapytania ofertowego
1. Załącznik nr 1– Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych robót
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa
5. Załącznik nr 8 – RODO
Poniżej link do dokumentacji projektowej:
Download link
https://wetransfer.com/downloads/29f57fa3e68ffa59ffd65e3f4ae84bc/9b7da006becb72eae52a5c0ec0cee4d/c4237f

Polska, Stanisławów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 271