Zlecę badanie hałasu emitowanego przez stacje gazowe, powiat legionowski - Oferteo.pl

Zlecę badanie hałasu emitowanego przez stacje gazowe, powiat legionowski

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowaliśmy zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
A●●●●●● B●●●●●●●●
Tel:
22 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
a●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
O●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na kosztorysowanie ekspertyzy

Miejsce:     - powiat legionowski, Mazowieckie

Zakres zlecenia: badanie hałasu emitowanego przez stacje gazowe

Zastrzeżenia dotyczące postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w specyfikacji

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy -
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.
a) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 badań emisji hałasu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) – 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

Informacje dotyczące wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium

Termin składania ofert: 2015.10.22 11.00

Okres związania ofertą: 60 dni

Data realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

Termin skorzystania z oferty: jak najszybszy od 16.10.2015r.

Nr zapytania ofertowego: 736685

Najlepsi specjaliści: Rzeczoznawca budowlany w Legionowie

 
Skontaktuj się z tym Klientem