Zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, Zamość


Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynności wykonywane w ramach tych usług.

Zarządzanie nieruchomością
* Reprezentowanie właścicieli:
- przed sądami i organami egzekucyjnymi,
- na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,
- w niewymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez profesjonalne przygotowywanie pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
*Opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej – w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz właścicieli.
*Opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak:
-Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp.
* Przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
* Dokonywanie płatności w imieniu właścicieli gotówką oraz poprzez rachunek bankowy,
* Analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.


Administrowanie nieruchomością
*Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:
-sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,
- prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich właścicieli i najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
- kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,
- udzielanie każdemu właścicielowi (najemcy) nieruchomości informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości w godzinach funkcjonowania biura zarządu,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.


Obsługa techniczna nieruchomości:
- przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń, w jakie jest wyposażony, przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm dokonujących napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
- kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
- kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
- kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.


Obsługa finansowa nieruchomości:
- dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich właścicieli,
- prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
- pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
- sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
- przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
- sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez wspólnotę mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT, jeżeli wspólnota prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej),
- sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich właścicielom nieruchomości,
- sporządzanie sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

Potrzebujesz zarządcy dla swojej nieruchomości? Skontaktuj się z Nami.

Polska, Zamość
 
 


Liczba wyświetleń strony: 212