Raport z przekształcenia sp. z o.o. w sp. z o.o sp. k.
Otrzymaj oferty od specjalistów jak KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ KWIATKOWSKI nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ KWIATKOWSKI

34

Raport z przekształcenia sp. z o.o. w sp. z o.o sp. k.

Autor: KANCELARIA ADWOKACKA, publikacja: 2019-10-18

Raport z przekształcenia sp. z o.o. w sp. z o.o sp. k. oraz wprowadzenia komandytariusza do przekształconej spółki.

Zdjęcie nr 1

Ogólna charakterystyka spółki komandytowej

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy prowadzą spółkę i odpowiadają całym majątkiem oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wskazanej w umowie spółki sumy komandytowej.

Sp. z o. o. sp. k. jest spółką komandytową, w której sp. z o.o. jest komplementariuszem.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, należy do tak zwanych jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Może zatem samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiada własny majątek odrębny, może pozywać i być pozywana przed sądem.

Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Jest to zatem surowa odpowiedzialność bez ograniczeń. Wspólnika chroni jednak pośrednio fakt, iż odpowiedzialność ta została przewidziana przez ustawodawcę jako subsydiarna (drugoplanowa). Zatem wspólnik odpowie dopiero wtedy, gdy spółka sama nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki jest ograniczona kwotowo, do tzw. sumy komandytowej. Jeżeli suma komandytowa odpowiada wartości wniesionego przez komandytariusza wkładu, to w zasadzie nie poniesie ona dalszej odpowiedzialności z majątku osobistego. Ryzykuje on jedynie tym wkładem. W sytuacji, gdy wartość wniesionego wkładu na pokrycie udziału w spółce jest niższa od sumy komandytowej, wspólnik ten odpowiada swoim majątkiem osobistym jedynie w zakresie różnicy tych wartości.

W stosunkach zewnętrznych spółka zasadniczo jest reprezentowana przez komplementariuszy. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik.

Komandytariusz nie ma także co do zasady prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Jeżeli nie umówiono się inaczej, bieżąca obsługa spółki należy do komplementariuszy.

Każdy ze wspólników uczestniczy w zyskach i stratach, przy czym udział w zyskach komandytariusza jest ograniczony proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu, jeżeli nie umówiono się inaczej, natomiast udział w stratach wyznaczony jest wartością umówionego wkładu. Zyski i straty komplementariuszy wynikają z zasad ogólnych, wynikających z regulacji o spółce jawnej, której przepisy stosuje się do spółki komandytowej, jeżeli regulacje jej dotyczące nie stanowią inaczej.

Żeby zawiązać spółkę komandytową konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

Każdy ze wspólników jest zobowiązany do wniesienia wkładu na pokrycie swojego udziału w spółce. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. W stosunku do komandytariusza przewidziano dodatkowe wymagania odnoście wkładu wnoszonego aportem. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej.

Zawarcie umowy spółki komandytowej powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej – zawarcia umowy i ciąży na powstałej spółce. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej, natomiast stawka podatkowa wynosi 0,5%.

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Przede wszystkim należy wskazać, niemożliwe jest bezpośrednie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową, w której komplementariuszem będzie spółka z o.o. Wynika to z faktu, że w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego w formie sp. z o.o. sp. k. w rzeczywistości działają dwie spółki. Tym samym nie ma możliwości przekształcenia jednej spółki w dwie oddzielne. Aby uzyskać wymagany efekt, można wybrać dwie metody przekształcenia.

Metodą zdecydowanie łatwiejszą, prostszą i tańszą w wykonaniu byłoby utworzenie nowej spółki komandytowej, do której jako komplementariusz zostałaby wpisana już istniejąca spółka z o.o. Należy mieć jednak na uwadze, że metoda ta wiąże się z daleko idącą niedogodnością. Otóż nowo powstała spółka komandytowa nie będzie mieć statusu sukcesora uniwersalnego spółki z o.o. Przywilej taki, zgodnie z art. 553 k.s.h. przysługuje tylko spółkom przekształconym. Zgodnie z jego treścią spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Ponadto spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wobec niewątpliwej wady ww. metody należałoby zwrócić się ku rozwiązaniom bardziej skomplikowanym, ale zapewniającym kluczową dla prowadzenia przedsiębiorstwa sukcesję uniwersalną wszystkich praw. W tym rozwiązaniu istniejąca spółka z o.o. zostałaby przekształcona w osobową spółkę komandytową. Jednocześnie musiałaby powstać nowa spółka z o.o., której „zadaniem” byłoby spełnianie funkcji komplementariusza w przekształconej spółce.

Kwestię przekształcenia spółek regulują przepisy 551-570 k.s.h. oraz art. 575 i 576 odnoszące się konkretnie do przekształcenia spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w spółkę osobową (sp. k.). Zgodnie z art. 555 do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, dlatego uwagi ogólne dotyczące spółki komandytowej podniesione w rozdziale I są jak najbardziej aktualne.

Art. 556 wskazuje na wymogi, które należy spełnić, aby móc przekształcić spółkę:

  1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
  2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
  3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
  4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej,
  5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Należy zauważyć, że odrębnym od podjęcia uchwały przekształceniowej elementem procedury przekształceniowej jest zawarcie umowy spółki przekształconej (art. 556 pkt 4 k.s.h.), jeszcze innym elementem zaś jest złożenie (po podjęciu uchwały przekształceniowej) oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (art. 564 k.s.h.).

Jak wynika z art. 556 k.s.h., czynnością rozpoczynającą proces przekształcenia spółki jest sporządzenie planu przekształcenia. Jest to czynność charakteryzująca się wysokim stopniem sformalizowania, na co wskazuje treść art. 557-559 k.s.h. Co bardzo istotne, zgodnie z art. 557 § 3 k.s.h. w spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

Założenie spółki z o.o. oraz uzyskanie statusu komplementariusza

Jak zostało wspomniane wyżej, w spółce z o.o. sp. k. występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze, których odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest zróżnicowana. Jeżeli umowa spółki komandytowej nie będzie stanowiła inaczej, sprawy tej spółki będzie prowadził jej komplementariusz, jak również będzie on ją reprezentował w stosunkach zewnętrznych. Komplementariusz będący sp. z o.o. będzie działał przez swoje organy, tj. przez zarząd.

Umowa spółki z o.o. lub akt założycielski muszą być sporządzone u notariusza. Należy pamiętać, że spółki z o.o. jednoosobowej nie może założyć inna jednoosobowa spółka z o.o. Dlatego założycielem w przedmiotowej sprawie musi być osoba fizyczna. W momencie podpisania aktu założycielskiego spółka zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tej chwili ma maksymalnie 6 miesięcy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak się wydaje, już jako spółka z o.o. w organizacji może zostać wpisana do umowy spółki komandytowej (przekształconej) jako jej komplementariusz.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem może być utworzenie nowej spółki z o.o. i wpisanie jej jako wspólnika już istniejącej spółki z o.o. W takim przypadku nie zaistniałaby obawa o niedotrzymanie terminów związanych z rejestracją nowej spółki.

Korzyści z prowadzenia przedsiębiorstwa w formie sp. z o.o. sp. k.

Na pierwszym planie szczególnie rysują się korzyści finansowe związane z niższym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez przedsiębiorstwo działające w takiej formie.

Ponadto, oprócz ochrony, jaką posiada komandytariusz (odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej), w takiej formie realnie zabezpieczony jest również wspólnik spółki z o.o. działającej jako komplementariusz. Ochrona ta ma charakter wielostopniowy.

Komplementariusz spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki subsydiarnie, czyli w sytuacji gdy majątek spółki nie wystarczy na spłatę zobowiązań. Tylko w takiej sytuacji wierzyciel będzie mógł sięgnąć do majątku komplementariusza. W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie komplementariuszem byłaby spółka z o.o., również i w tym przypadku odpowiedzialność ogranicza się do majątku spółki. Wspólnik tej spółki z o.o. mógłby odpowiadać tylko w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie spółki na podstawie art. 299 k.s.h., choć i ta odpowiedzialność ulega ograniczeniu zgodnie z § 2 powołanej normy.


Opracował:
Łukasz Kwiatkowski
KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ KWIATKOWSKI

Prawo gospodarcze - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 231 Specjalistów od Prawa Gospodarczego najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o prawie gospodarczym