Technologia wykonania drewna klejonego warstwowo
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Firma Budowlana Rafał Kramarczyk nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Firma Budowlana Rafał Kramarczyk

1

Technologia wykonania drewna klejonego warstwowo

Autor: Firma Budowlana Rafał Kramarczyk, publikacja: 2021-03-08

Drewno klejone warstwowo – materiał konstrukcyjny powstały poprzez sklejenie kilku warstw tarcicy z drewna iglastego, ułożonych w taki sposób, że włókna we wszystkich warstwach pozostają równoległe do siebie. Powstaje więc element zbliżony do monolitycznego, lecz niewymagający używania łączników mechanicznych.

Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna klejonego warstwowo

Właściwości fizyczne (takie jak np. barwa, gęstość, izolacyjność) odpowiadają generalnie właściwościom drewna litego użytego do produkcji pojedynczych desek. Właściwości mechaniczne są natomiast, w stosunku do materiału wyjściowego, lepsze z uwagi na zastosowanie klejenia. Tego typu poprawę właściwości drewna uzyskuje się również ze względu na wymagane przed klejeniem suszenie skutkujące brakiem spękań oraz sortowanie desek, które ogranicza ilości wad wzrostu, liczby sęków i tym podobnych.

Początek produkcji 

Pierwszym etapem wytwarzania elementów jest pozyskanie surowca, czyli drewna. W tym celu do tartaku dostarcza się uprzednio ścięte drewno iglaste, najczęściej świerkowe lub sosnowe. Poddaje się je procesowi odkorowania, a następnie poprzez obróbkę mechaniczną z drewna okrągłego uzyskuje się deski o pożądanych wymiarach. Powstałe podczas przetarcia resztki drewniane, takie jak kora, trociny i odpady, są w 100% poddane dalszemu przetwórstwu bądź służą jako opał.

Grubość deski

Grubość pojedynczych desek wynosi średnio od 6 mm do 33 mm, ponieważ wraz ze wzrastającą grubością pojedynczych desek wzrasta niebezpieczeństwo tworzenia się pęknięć powstałych w czasie wysychania oraz utrudnione jest zagwarantowanie jednolitego nacisku podczas klejenia. Przy prostych elementach dopuszcza się zwiększenie grubości do 40 mm.

Szerokość przekroju desek

Szerokość przekroju elementów wynosi z reguły do 220 mm. Szerokości przekroju powyżej 220 mm są rzadkie, jednakże można osiągnąć szerokość przekroju do około 300 mm dzięki dodatkowym nakładom środków technologicznych, takich jak: rowki odciążające w pojedynczych deskach lub poprzez stworzenie układu desek dwuczęściowych.

Długość desek

Długość desek na tym etapie nie ma większego znaczenia, najczęściej zależy ona od możliwości transportowych dostawcy lub od gabarytów maszyn i pomieszczeń w warsztacie produkcyjnym.

Wysokość przekrojów i kształt słojów

Wysokość przekroju elementu jest teoretycznie dowolna, ogranicza się ją jednak ze względu na obecnie dostępne skrawarki do 2,0-2,3 m, wyższe przekroje mogą być wyprodukowane, ale wiążą się z dużym nakładem środków technologicznych.

Przy sklejaniu elementów z drewna klejonego warstwowo należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg słojów w poszczególnych warstwach desek. Powinno się łączyć prawe i lewe strony desek ze sobą, a na zewnętrznych powierzchniach powinny znaleźć się prawe strony. Taki sposób montażu zapobiega powstawaniu nadmiernych naprężeń poprzecznych, które występują w czasie kurczenia się desek.

Tolerancje wymiarów deski

Jeżeli nie ustalono inaczej, obowiązują następujące tolerancje wymiarowe, zgodne z PN-EN 390:1994.

Suszenie drewna

Kolejnym etapem produkcji jest suszenie desek zwanych również lamelami. Jest to proces bardzo ważny, ponieważ deski podczas sklejania powinny mieć taką samą wilgotność, najczęściej wynoszącą 12%, aby uniknąć odkształceń, spękań i dodatkowych naprężeń w sklejonym elemencie. Żeby uzyskać jednorodną wilgotność, suszarnie wyposażone są w system pomiaru wilgotności, sterowany komputerowo.

Sortowanie tarcicy

Następnie wysuszona tarcica zostaje poddana sortowaniu. Wszelkie wady wzrostu, sęki i pęknięcia zostają usunięte poprzez wycięcie, a wytrzymałość lameli jest sprawdzana zgodnie z wymogami normowymi na odpowiednich maszynach.

Złącza palczaste

Końce desek zostają sfrezowane w złącza palczaste, inaczej zwane klinowymi. Są to połączenia klejone do łączenia elementów na długości. Połączenia te są obecnie częściej używane niż złącza ukośne, ponieważ można je za pomocą odpowiednich maszyn łatwiej wykonać. Na tak powstałe złącze nakładany jest klej, po czym ściska się ze sobą dwa elementy i pozostawia do wyschnięcia.

Obrabianie

Kolejnym etapem produkcji jest odpowiednie obrabiane – struganie lameli, aby uzyskać dokładne spasowanie ich ze sobą. Stosuje się do tego celu strugarki wyposażone w urządzenia odsysające kurz i wióry.

Potem klejenie odbywa się możliwie bezpośrednio po tej obróbce, dzięki temu unika się z reguły zabrudzeń i zniekształceń kształtu w wyniku procesów pęcznienia i kurczenia się. Połączenia te są to płaskie złącza elementów budowlanych z drewna wykonane za pomocą kleju. Spoina klejowa może przenosić naprężenia ścinające. Połączenia klejone są bardzo sztywne i praktycznie pod wpływem obciążenia nieprzesuwne. Obklejone lamele układa się w belki, uwzględniając ich wygięcie.

Klejenie desek

W elementach warstwowych deski skleja się tak, aby płaszczyzna dordzeniowa jednej deski była połączona z płaszczyzną odrdzeniową deski sąsiedniej. Przy takim układzie desek nie powstają siły wewnętrzne, które mogą doprowadzić do rozwarstwienia elementu.

Ściśnięcie w prasie

W następnej kolejności połączone w warstwy klejem zostają ściśnięte w prasie do czasu pełnego utwardzenia się złączy klejowych.

Schnięcie kleju

Dla uzyskania odpowiedniej jakości złącza, schnięcie kleju powinno odbywać się w temperaturze co najmniej 40ºC. Podczas schnięcia kleju utrzymuje się wyższą wilgotność powietrza dla uniknięcia wysuszenia powierzchni drewna. Po wyschnięciu kleju otrzymuje się elementy o żądanym kształcie.

Wykończenie elementu z drewna klejonego warstwo

Ostatnim procesem wykonania elementu z drewna klejonego warstwo jest wykończenie, czyli ścięcie końców, ewentualne sfrezowanie powierzchni bocznych, wycięcie otworów i wcięć, zakonserwowanie powierzchni i nałożenie okucia.

Stolarz - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 42 343 Stolarzy najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych: