Zlecimy produkcję i montaż filmu edukacyjnego o tematyce azbestowej Szczecin - Oferteo.pl

Zlecimy produkcję i montaż filmu edukacyjnego o tematyce azbestowej

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowaliśmy zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
A●●●●●● P●●●●●●●●
Tel:
091 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
a●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
F●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Filmy na zamówienie

Miejsce:    Szczecin - , Zachodniopomorskie

1. ZAMAWIAJĄCY:

Informacja w danych kontaktowych

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Produkcja filmu edukacyjnego o niebezpieczeństwie zdrowotnym związanym z azbestem oraz przekazem na temat jego bezpiecznego usuwania.


Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:
1. Realizacja materiału filmowego
2. Podkład muzyczny
3. Oprawa graficzna oraz animacje komputerowe
4. Montaż i przygotowanie projektu filmu do akceptacji Zamawiającego
5. Wykonanie kompresji filmu w celu umieszczenia na stronie internetowej

Charakterystyka filmu:
1. Gatunek : film informacyjno-edukacyjny,
2. Dźwięk: w pełni udźwiękowiony z przekazaniem praw autorskich do muzyki,
3. Pełne przygotowanie produkcji, w tym: reżyseria, scenopis, scenografia
4. Czas projekcji: 20 - 25 minut.
5. Polska wersja językowa z narratorem.
6. Konwencja filmu:
a) Dynamiczna akcja
b) Ujęcia z akcji demontażu azbestu, domów pokrytych eternitem, ujęcia ze składowiska odpadów niebezpiecznych, ujęcia wybranego urzędu miejskiego, plener i wnętrza.

Scenariusz filmu jest dostępny w siedzibie Zamawiającego. Może również zostać udostępniony drogą elektroniczną lub pocztową na prośbę Wykonawcy.3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3) Oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

co najmniej jeden film zrealizowany w podobnej konwencji – film przyrodniczy lub o tematyce ekologicznej.


4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów ważnych dla zapytania ofertowego,
- kosztorys wykonania usługi (netto i brutto)
Zamawiający prosi o kalkulację kosztów na podstawie scenariusza przy jednoczesnym określeniu ilości dni zdjęciowych oraz wyodrębnienia kosztu jednego dnia zdjęciowego
- opis posiadanego zaplecza sprzętowego
- kopię filmu zrealizowanego przez oferenta w podobnej konwencji.

Wskazane jest, aby oferta zawierała również dodatkowe informacje, istotne dla wykonania z zadania ofertowego, np. warunki płatności, możliwe rabaty, maksymalny czas realizacji itd.

5. TERMIN REALIZACJI

Wymagany: 15 września 2009 r.

6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w siedzibie stowarzyszenia w Szczecinie, w sekretariacie; faxem lub drogą mailową w terminie do dnia: 8 czerwca br. do godz. 15.00

7. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji ze strony Zamawiającego udziela Agnieszka Plich.

Zamawiający zastrzega, iż udostępnia Wykonawcy projekt scenariusza, który może ulec zmianie.

Nr zapytania ofertowego: 82433

 
Skontaktuj się z tym Klientem