Zlecę opracowanie graficzne okładki i elementów treści, wydrukowanie, ok. 160str., 500-1000szt. - Oferteo.pl

Zlecę opracowanie graficzne okładki i elementów treści, wydrukowanie, ok. 160str., 500-1000szt.

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
P●●●●●● G●●●●●●●●
Tel:
22 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
c●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
N●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecę druk katalogów

Miejsce:     - powiat piaseczyński, Mazowieckie

Zakres zlecenia: opracowanie graficzne okładki i innych elementów treści i oraz wydrukowanie publikacji (zgodnie z art.4 ust.8 Prawa Zamówień Publicznych)

Parametry techniczne:
- format bloku monografii - 200mm x 280mm lub 210mm x 297mm,
- objętość około 160 stron,
- wnętrze publikacji kreda matowa, półmatowa lub błyszcząca 150g/m2 lub 170g/m2, druk 4+4 ( pełen kolor), lakier offsetowy 1+1 ( zabezpieczający druk przed ścieraniem i odciskiem linii papilarnych),
- okładka oklejka na kredzie 135g/m2 + tektura introligatorska 2,5mm, druk 4+0, folia matowa i lakier UV punktowy 1+0, wyklejki bez zadruku, kapitałka biała, grzbiet prosty lub półokrągły,
- oprawa twarda, szyto klejona po długim boku,
- nakład 500, 1000 egz.,
- opracowanie graficzne okładki, zamieszczenie i odpowiednia obróbka zdjęć w treści publikacji z formatu jpg.

Informacje dodatkowe:
- zamawiający przekaże tekst w pliku Microsoft Word,
- do obowiązków wydawcy będzie należało nanoszenie wszelkich zmian i korekt przed ukończeniem prac na prośbę zamawiającego,
- zamawiający oczekuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, które obejmuje wszystkie pola eksploatacji.

Oferta pisemna powinna zawierać:
- nazwę oferenta, dane teleadresowe, adres mailowy,
- datę sporządzenia oferty,
- cenę netto za opracowanie graficzne i wydruk 500 i 1000 sztuk książki,
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania zamówienia: 13 listopada 2015r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
- oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną w terminie do 19 października 2015r. do godziny 9.00,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Ocena ofert: zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena z uwzględnieniem jakości proponowanej przez oferentów na rzecz Zleceniodawcy

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po terminie składania ofert, a o wynikach zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Nr zapytania ofertowego: 735165

Najlepsi specjaliści: Druk katalogów i folderów w Piasecznie

 
Skontaktuj się z tym Klientem