Wyposażenie pracowni filmowej Radków - Oferteo.pl

Wyposażenie pracowni filmowej

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
D●●●●●● H●●●●●●●●
Tel:
512 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
p●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
C●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Filmy

Miejsce:    Radków - powiat kłodzki, Dolnośląskie

W związku z realizacją projektu "Stworzenie unikalnej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Campu w Radkowie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw. Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
Firma zaprasza do składania ofert na wyposażenie pracowni filmowej.

Wykaz szczegółowy zawiera załącznik nr 1.

Miejsce realizacji zamówienia: ośrodek wypoczynkowy Camp Radków, ul. Kolonia Leśna 2, 57-420 Radków.

Realizacja zamówienia obejmuje montaż i konfigurację w miejscu realizacji zamówienia wraz z przekazaniem wszelkich informacji dotyczących powyższych działań wskazanemu pracownikowi firmy.

Terminy realizacji zamówień:
- do 13 czerwiec 2011r.

Warunkiem udziału w postępowaniu są:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwoty oraz stawka podatku).
Dokumentacja niezbędna do utworzenia oferty (formularz ofertowy, załączniki 1, 2) będzie przesłana potencjalnym oferentom po wysłaniu przez nich e-maila na adres: projektradkow@chris.com.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
1. Cena - 90% (podstawa „formularz_ofertowy”).
2. Gwarancja – 10% (podstawa „załącznik_nr_1”) dotyczy gwarancji na wykonane zamówienie ponad gwarancję standardową wynikającą z przepisów prawnych – 1 pkt. za każdy dodatkowy rok gwarancji.
3. W przypadku wpłynięcia tylko jednej ważnej oferty zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Może to być wykonawca, który złożył ważną ofertę w ramach postępowania lub dowolnie wskazany przez zamawiającego z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich kryteriów i warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
Kryterium - Cena
C = (C min / C of) * 100 pkt. - gdzie:
C min - najniższa cena wśród złożonych ofert
C of - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium „cena” danej oferty
Kryterium - Gwarancja
G = (G of / G max) * 100 pkt. - gdzie:
G of - zaoferowane czasy gwarancji w danej ofercie
G max – najdłuższe czasy gwarancji wśród złożonych ofert
G - ilość przyznanych punktów za kryterium „gwarancja” danej oferty
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = (C × 0,9) + (G × 0,1)
Gdzie: S - suma uzyskanych punktów, C - punkty z kryterium „cena”, G - punkty z kryterium „gwarancja”.
Punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglane według ogólnych zasad matematycznych.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Termin składania ofert: do 23.05.2011 do godziny 18.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 25.05.2011 godz. 12.00. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 26.05.2011. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej zamawiającego.

Nr zapytania ofertowego: 200281

 
Skontaktuj się z tym Klientem