Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Radków - Oferteo.pl

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
D●●●●●● H●●●●●●●●
Tel:
512 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
p●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
C●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Pozostałe

Miejsce:    Radków - powiat kłodzki, Dolnośląskie

W związku z realizacją projektu "Stworzenie unikalnej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.
Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu.
Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

Firma zaprasza do składania ofert na:
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

Miejsce realizacji zamówienia: ośrodek wypoczynkowy w Radkowie.

Termin realizacji zamówienia:
- do 31.03.2011r (dokładny termin przeprowadzenia audytu do ustalenia).

Warunki i kryteria udziału w postępowaniu ofertowym:

1. Do udziału w postępowaniu uprawnione są osoby fizyczne/podmioty zatrudniające osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w ww. zakresie rozumie się zespół osób, które łącznie spełniają następujące warunki i kryteria (wystarczy spełnienie jednego z warunków wymienionych w lit. c) - lit. e) oraz jednego z warunków wymienionych w lit. f) - lit g), oraz w każdym przypadku obowiązkowo warunku wymienionego w lit. a) lit. b) i lit. h)) m.in.:

a) Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych;

b) Osoby posiadające aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

c) Osoby posiadające uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie;

d) Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)10;

e) Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC - International Federation of Accountants;

f) Co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;

g) Co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

h) Udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w tym m.in. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową oraz kontroli w tej dziedzinie albo audytu zewnętrznego projektu {m.in. ukończone roczne studia podyplomowe w tym zakresie oraz odbyte co najmniej 5 specjalistycznych szkoleń w tym zakresie).

Należy uznawać kwalifikacje zawodowe inne niż wymienione w lit. c) - lit. e), o ile są one ekwiwalentne i zostały nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r.

2. Do udziału w postępowaniu uprawnione są osoby fizyczne/podmioty zatrudniające audytora zewnętrznego posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w ww. zakresie rozumie się zespół osób, które łącznie spełniają następujące warunki i kryteria (wystarczy spełnienie: jednego z warunków wymienionych w lit. e) - lit. h) oraz w każdym przypadku obowiązkowo warunku wymienionego w lit a) - lit d) i lit. i)) m.in.:

a) Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i korzystające z pełni praw publicznych;

b) Osoby posiadające aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

c) Osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie kierunkowe (prawo/ administracja/ekonomia/finanse i rachunkowość/nauki społeczne/organizacja i zarządzanie);

d) Osoby posiadające ukończone roczne studia podyplomowe w zakresie: funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w tym ze wskazaniem na m.in. prawo wspólnotowe, zarządzanie projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość, controlling, audyt i kontrolą funduszy strukturalnych;

e) Co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;

f) Co najmniej trzyletnie doświadczenie, liczone od roku złożenia oferty przez Beneficjenta, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

g) Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych lub kontroli projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;

h) Co najmniej trzyletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową w zakresie zarządzania lub wdrażania programu operacyjnego/inicjatywy wspólnotowej/bezpośredniej realizacji projektu, współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności;

i) Udokumentowana znajomość, wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, w tym m.in. zarządzania projektem/programem operacyjnym/inicjatywą wspólnotową oraz kontroli w tej dziedzinie albo audytu zewnętrznego projektu (m.in. ukończone roczne studia podyplomowe w tym zakresie oraz odbyte co najmniej 5 specjalistycznych szkoleń w tym zakresie)

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.
Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwoty oraz stawka podatku).

Dokumentacja niezbędna do utworzenia oferty (formularz ofertowy, załączniki 1, 2) będzie przesłana potencjalnym oferentom po wysłaniu przez nich e-maila na podany adres mailowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

1. Cena - 100% (podstawa „formularz_ofertowy”).

2. W przypadku wpłynięcia tylko jednej ważnej oferty zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Może to być wykonawca, który złożył ważną ofertę w ramach postępowania lub dowolnie wskazany przez zamawiającego z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich kryteriów i warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
Kryterium - Cena
C = (C min / C of) * 100 pkt. - gdzie:
C min - najniższa cena wśród złożonych ofert
C of - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium „cena” danej oferty
Punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglane według ogólnych zasad matematycznych.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Miejsce i sposób składania oferty:

1. Osobiście.

2. Pocztą.

3. e-mailem na adres mailowy.

Termin składania ofert: do 21.03.2011 do godziny 18.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty)

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 22.03.2011 godz. 12.00.
Wyniki rozstrzygnięcia zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 23.03.2011.
Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej zamawiającego.

Nr zapytania ofertowego: 187118

Najlepsi specjaliści: Pozostałe w Kłodzku

 
Skontaktuj się z tym Klientem