Wyposaż. pokoi budynku dydakt.-szkoleniowego Radków - Oferteo.pl

Wyposaż. pokoi budynku dydakt.-szkoleniowego

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
D●●●●●● H●●●●●●●●
Tel:
512 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
p●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
C●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia dla architektów wnętrz

Miejsce:    Radków - powiat kłodzki, Dolnośląskie

W związku z realizacją projektu "Stworzenie unikalnej oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Campu w Radkowie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw. Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

Firma zaprasza do składania ofert na:
- wyposażenie pokoi budynku dydaktyczno-szkoleniowego z częścią noclegową (wykaz szczegółowy wyposażenia oraz opis standardów dla wybranych elementów zawiera załącznik nr 1).

Termin realizacji zamówień:
- do 15 maja 2011r.

Warunkiem udziału w postępowaniu są:
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, podczas której zostaną udostępnione wizualizacje elementów wyposażenia oraz do wglądu pomieszczenia, w których będą użytkowane
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji.
Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwoty oraz stawka podatku).

Dokumentacja niezbędna do utworzenia oferty (formularz ofertowy, załączniki 1, 2) będzie przesłana potencjalnym oferentom po wysłaniu przez nich e-maila.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
1. Cena - 70% (podstawa „formularz_ofertowy”).
2. Gwarancja – 30% (podstawa „zalacznik_nr_1”) dotyczy gwarancji na wykonane zamówienie ponad gwarancję standardową wynikającą z przepisów prawnych – 1 pkt. za każdy dodatkowy rok gwarancji.
3. Wpłynięcie więcej niż dwóch ważnych ofert powoduje, że oferty z najwyższą i najniższą ilością uzyskanych za kryterium „Cena” punktów nie będą uwzględniane w postępowaniu.
4. W przypadku złożenia tylko dwóch ważnych ofert uwzględniona zostanie oferta korzystniejsza.
5. W przypadku wpłynięcia tylko jednej ważnej oferty zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Może to być wykonawca, który złożył ważną ofertę w ramach postępowania lub dowolnie wskazany przez zamawiającego z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich kryteriów i warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Kryterium - Cena
C = (C min / C of) * 100 pkt. - gdzie:
C min - najniższa cena wśród złożonych ofert
C of - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium „cena” danej oferty
Kryterium - Gwarancja
G = (G of / G max) * 100 pkt. - gdzie:
G of - zaoferowane czasy gwarancji w danej ofercie
G max – najdłuższe czasy gwarancji wśród złożonych ofert
G - ilość przyznanych punktów za kryterium „gwarancja” danej oferty

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = (C × 0,70) + (G × 0,30)
Gdzie: S - suma uzyskanych punktów, C - punkty z kryterium „cena”, G - punkty z kryterium „gwarancja”.
Punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglane według ogólnych zasad matematycznych.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Miejsce i sposób składania oferty:
1. Osobiście.
2. Pocztą.
3. e-mailem.

Termin składania ofert: do 18.03.2011 do godziny 18.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie 21.03.2011 godz. 12.00.

Wyniki rozstrzygnięcia zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 22.03.2011.

Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej zamawiającego.

Nr zapytania ofertowego: 185893

Najlepsi specjaliści: Architekt wnętrz w Kłodzku

 
Skontaktuj się z tym Klientem