Zlecę remont i uszczelnienie tarasu 40 m2 Warszawa - Oferteo.pl

Zlecę remont i uszczelnienie tarasu 40 m2

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
Tel:
 pokaż
E-mail:
s●●●●@●●●●●  pokaż

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia dla glazurnika

Miejsce:    Warszawa - powiat Warszawa, Mazowieckie

Witam!

Zakres prac remontowych tarasu:
a) Przygotowanie tarasu do prac remontowych,
b) Zabezpieczenie okien, drzwi, oraz balustrad na czas prowadzenia prac remontowych,
c) Przygotowanie tymczasowego zadaszenia tarasu,
d) Skucie istniejących płytek,
e) Ściągnięcie i osuszenie szlichty tarasu,
f) Usunięcie i wywóz gruzu w sposób ograniczający uciążliwość dla innych mieszkańców,
g) Położenie izolacji sikka,
h) Położenie płytek Purstone Mars Marron, Abujarado, 60x60, kod katalogowy: 226877M,
i) Ułożenie cokoliku wokół tarasu,
j) Fugowanie tarasu,
k) Odnowienie elewacji przyległej bezpośrednio do tarasu przez naniesienie warstwy farby na cokół otaczający taras oraz ścianę z oknami i wejściem na taras,
l) Oczyszczenie i umycie balustrad, okien, tarasu oraz parapetów wokół balustrad otaczających taras oraz parapetów pod oknem wychodzącym na taras.

Zależy mi, aby wszelkie prace naprawcze tarasu wykonywane były wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku (lub soboty - w zależności od preferencji zleceniobiorcy) w godzinach 8.30 18.30.

W przypadku gdy realizacja prac nie zostanie zakończona w terminie, zleceniodawcy będzie przysługiwała od zleceniobiorcy kara umowna z tytułu uciążliwości prowadzonych prac w wysokości 500 zł za każdy dzień licząc od daty rozpoczęcia prac do daty zakończenia prac włącznie.

Zobowiązania Zleceniobiorcy:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) Wykonania zakresu prac zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszą i najlepszą wiedzą techniczną, normami i przepisami i z zastosowaniem uzgodnionych materiałów wykończeniowych,
b) Zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
c) Prowadzenia wszelkich prac remontowych i naprawczych w uzgodnionym terminie i godzinach prowadzenia prac
d) Dostarczenia materiałów (z wyłączeniem płytek) i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia i zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą,
e) Prowadzenia właściwego nadzoru nad realizowanymi pracami naprawczymi.

Zapłata za zrealizowane prace na podstawie faktury VAT.

Oferta powinna zawierać oczekiwane wynagrodzenie netto uwzględniające łącznie następujące pozycje:
a) Koszty realizowanych prac,
b) Koszty wywozu gruzu,
c) Koszty prac porządkowych,
d) Koszty materiałów dodatkowych: fug, klejów, uszczelnień,
e) Koszty ewentualnego zabezpieczenia realizowanych prac,
f) Inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji zlecenia.

Oferta cenowa nie powinna zawierać kosztów zakupu płytek Purstone Mars Marron, Abujarado, 60x60, kod katalogowy: 226877M. Płytki dostarczy zleceniodawca.

Istotnym elementem oferty jest proponowany termin realizacji prac wyrażony w dniach roboczych.

Czas realizacji zlecenia (konkretne daty realizacji od do) zostanie uzgodniony ze zleceniobiorcą w sposób uwzględniający jego dostępność.

Po złożeniu oferty wstępnej zawierającej:
a) Proponowane wynagrodzenie netto,
b) Proponowany czas realizacji prac wyrażony w dniach roboczych,
c) Powtórzenie warunków zamówienia tu opisanych

Po wstępnej akceptacji oferty oferent będzie uprawniony do oględzin miejsca prac przed zawarciem wiążącej umowy.

Oferty proszę przesyłać w terminie do 25 marca na adres mailowy.

Nr zapytania ofertowego: 185624

Najlepsi specjaliści: Glazurnik w Warszawie

 
Skontaktuj się z tym Klientem