Zlecę wykonanie instalacji C.O. w budynku Żmigród - Oferteo.pl

Zlecę wykonanie instalacji C.O. w budynku

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
J●●●●●● S●●●●●●●●
Tel:
601 ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
o●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
P●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na instalacje grzewcze

Miejsce:    Żmigród - powiat trzebnicki, Dolnośląskie

Zlecę wykonanie instalacji C.O. w budynku administracyjno-socjalnym oraz rozbudowę kotłowni wraz z instalacjami towarzyszącymi w Żmigrodzie k/Wrocławia w oparciu o projekty budowlane (li).

Przedmiar i kosztorys materiałowy po stronie zleceniobiorcy.

Zleceniobiorcy są zobligowani do przedstawienia kosztorysu proponowanych do zastosowania materiałów oraz armatury.

Użyte materiały oraz armatura muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty, spełniać założenia projektowe.

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wybór oferenta zostanie dokonany na podstawie zaproponowanych materiałów instalacyjnych, ceny usługi oraz po przedstawieniu portfolio z wykonanych wcześniej robót o podobnej charakterystyce.

Termin składania ofert upływa 25.03.2011r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji na temat zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany wykonawca/wykonawcy zostaną zaproszeni do podpisania umowy.

Nr zapytania ofertowego: 185466

Najlepsi specjaliści: Instalacje grzewcze w Trzebnicy

 
Skontaktuj się z tym Klientem