WSPOLNOTA ZLECI REMONT DACHU Zabrze - Oferteo.pl

WSPOLNOTA ZLECI REMONT DACHU

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowaliśmy zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
xxx xxx xx9
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx
Firma:
Xxxxxxxx

Szczegóły zlecenia

Kategoria: Pozostałe

Miejsce:    Zabrze - , Śląskie

Wykonanie remontu dachu dachówkowego na budynku mieszkalnym w Zabrzu obejmującego:
- Wykonanie daszków zabezpieczających
- Olinowanie terenu.
– Wymiana elementów konstrukcji dachu krokwie zwykłe i murłata – 10 %
– Przemurowanie kominów ponad dachem – cegła pełna kl. 200 – 100%
– Montaż ław kominowych systemowych (Kraty „WEMA”) -100%
- Obejmy antenowe z kątownika 45 x 45x 5 - 12 m
- Rozebranie obróbek blacharskich z blachy oc nienadających się do użytku - 100%
– Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej – 100%
– Demontaż rynien z blach ocynkowanej - 100%
– Montaż rynien Ø 150 z blachy stalowej ocynkowanej z malowaniem - 100%
– Wymiana wywietrzników kanalizacyjnych ponad dachem - 100%
– Demontaż starych rur spustowych – 100%
– Montaż nowych rur spustowych PCV Ø 110 mm – 100%
– Wymiana czyszczaków kanalizacyjnych z PCV Ø 110 mm – 100%
– Montaż nasady wentylacyjnej typu H – śr. wloty do 20 cm – 100%
– Wykonanie wyłazu dachowego zwykłego – 1 szt
– Rozbiórka czap kominowych betonowych (wykonanie nowych czap kominowych oraz
zabezpieczenie ich izolacją środkiem bitumicznym) – 100%
– Wykonanie tynków na kominach KAT II – 100%
– Wykonanie masztów antenowych 4m rurka 25 L=2,5
– Udrożnienie instalacji deszczowej samochodem WUKO
– Oczyszczenie więźby dachowej oraz podwójna impregnacja środkiem ogniochronnym
np. FOBOS M-4 lub innym posiadającym atest – 100%
– Rozebranie z poszycia dachówki karpiówki – 100%
– Wymiana łat – 100%
– Położenie foli paroprzepuszczalnej -100%
– Montaż kontrłat - 100%
– Wykonanie poszycia z dachówki DEKRA CLASSIC z akcesoriami firmy ICOPAL -
100%
– Wymiana deski czołowej - 20%
– Oczyszczenie oraz impregnacja deski czołowej - 100%
– Wymiana okienka dachowego PCV 50x60 - 2 szt.
– Wykonanie drabinki włazowej na dach z profilu 25 x 25 x 3 – 3,5m
W wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu wraz z utylizacją (wg. faktury) z budynku
b. koszt odbioru kominiarskiego (wg faktury) z budynku
c. zajęcie chodnika
W niniejszym konkursie ofert o zamówienie Wykonawcy we własnym zakresie sami
określą zakres – ilość – koniecznych prac.
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane .
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość
- koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na
bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.
Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB 2 tel. (032)271-26-45
JACEK ZALEWSKI – inspektor ds. technicznych REB 2.
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 316
(sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2010 o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT – REB 2
wykonanie remontu dachu dachówkowego na budynku mieszkalnym
przy ul. Słonecznej 26 w Zabrzu
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13. 07.2010 o godz. 9.30 w pok. nr 316
Wszystkie oferty otrzymane po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1
wraz z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanej przez Wykonawcę dachówki i impregnatu oraz nazwę
producenta.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wybory Wykonawcy dokona Wspólnota Mieszkaniowa
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Zabrze 28.06.2010r Krzysztof Piechnik
( miejscowość data sporządzenia ) ( Kierownik REB)

Cena maksymalna:
60000zł

Nr zapytania ofertowego: 133027
 
Skontaktuj się z tym Klientem