Zmiany w formach finansowania sektora MŚP w ramach budżetu Polityki Spójności na lata 2014-2020
Otrzymaj oferty od specjalistów jak PMG Szymon Łokaj nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

PMG Szymon Łokaj

Zmiany w formach finansowania sektora MŚP w ramach budżetu Polityki Spójności na lata 2014-2020

Autor: PMG Szymon Łokaj, publikacja: 2015-02-25

Budżet Polityki Spójności w latach 2014-2020 przewiduje dla Polski fundusze unijne w wysokości 82,5 mld euro. Jest to o ponad 20% więcej w porównaniu z budżetem 2007-2013.

Pomimo tego, iż Komisja Europejska w wyniku malejącego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej uchwaliła mniejszy budżet Polityki Spójności na lata 2014-2020 niż w latach 2007-2013, Polska otrzyma kwotę 82.2 mld euro tj. o ponad 20% więcej niż w poprzednim budżecie. Środki te zostaną zainwestowane w gospodarkę poprzez 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych.

Fundusze unijne w latach 2014-2020 zostaną rozdysponowane m.in. na 6 programów krajowych (mld euro).

Fundusze unijne w latach 2014-2020

Poniższa ilustracja przedstawia podział funduszy unijnych w latach 2014-2020 na programy regionalne (mld euro).

Fundusze unijne w latach 2014-2020

NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE ŚRODKI Z POLITYKI SPÓJNOŚCI?

Obszary gospodarki jakie będą wspierane w Polityce Spójności to między innymi:

  • Innowacje w przedsiębiorstwach
  • Badania i rozwój
  • Rozwój konkurencyjności MŚP
  • Efektywna i zielona energia
  • Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  • Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska
  • Dziedzictwo naturalne i kulturowe
  • E-usługi w administracji
  • Rozwój sieci szerokopasmowego Internetu
  • Rynek pracy, edukacja, aktywizacja społeczeństwa, wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem

WSPARCIE INWESRTYCJI MŚP W REGIONACH

Skupmy się na możliwościach wsparcia sektora MŚP w zakresie wzrostu konkurencyjności, gdyż inwestycje tego sektora mają znaczący udział w stymulowaniu wzrostu PKB w Polsce.

Budżet unijny w ramach Polityki Spójności w latach 2007-2013 oferował wiele możliwości wsparcia firm z sektora MŚP na rozwój działalności. Było to wsparcie głównie w ramach programów regionalnych i odbywało się z wykorzystaniem instrumentów bezzwrotnych tj. dotacji. Intensywność wsparcia była różna w zależności od województwa oraz powiatu, w którym dokonywana była inwestycja. Przedmiotem inwestycji mogły być zakupy innowacyjnych maszyn, budowa linii technologicznych, budowa nieruchomości służących wprowadzeniu nowych produktów czy zwiększeniu potencjału produkcyjnego.

Polityka Spójności w latach 2014-2020 zgodnie z obecnymi projektami programów przewiduje znaczące zmiany w zakresie finansowania inwestycji sektora MŚP. Wycofano się z dotacji na inwestycje w zakresie wdrożeń innowacyjnych środków trwałych, a w zamian zaproponowano instrumenty finansowe tj. fundusze pożyczkowe. Taka zmiana w podejściu do wpierania sektora MŚP w naszej opinii jest sporym błędem, gdyż sektor MŚP jest bardzo istotny dla rozwoju polskiej gospodarki. Nie ulega wątpliwości, że planowane instrumenty finansowe, bardzo podobne w swojej konstrukcji do istniejących obecnie instrumentów finansowych w bankach komercyjnych nie spotkają się z zainteresowaniem przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę powyższe, jedyną formą rozwoju polskich firm będą projekty w&bsp;sektorze badań i rozwoju. Z uwagi na specyfikę tych projektów, ryzyko jakie za sobą niosą, będą to projekty skierowane głownie dla firm średnich i dużych posiadających niezbędne doświadczenie, zaplecze kadrowe, finansowe oraz techniczne.

Reasumując w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020 sektor MŚP realizujący inwestycje w zakresie zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu wzrostu swojej konkurencyjności na rynku jest zmuszony radzić sobie sam lub posiłkować się wyłącznie instrumentami pożyczkowymiOpracowano:
Szymon Łokaj
PMG Szymon Łokaj

Dotacje unijne - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 2 497 Specjalistów od Dotacji Unijnych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o dotacjach unijnych