Normy techniczne w przemyśle maszynowym
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Sierka nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Sierka

Normy techniczne w przemyśle maszynowym

Autor: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Sierka, publikacja: 2018-07-24

Przy realizacji umów między przedsiębiorcami z branży maszyn i urządzeń, jak i w ewentualnych sporach sądowych bardzo często pojawia się kwestia norm technicznych, w szczególności w zakresie ich rodzaju, zakresu oraz obowiązywania.

Zdjęcie nr 1

W pierwszej kolejności szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane z obowiązywaniem danych norm technicznych przy realizacji umowy. Wskazać w tym miejscu należy, iż normy techniczne są dobrowolne, a nie obowiązkowe. Aby dana norma obowiązywała strony umowy, konieczne jest odwołanie się do niej w treści samej umowy, poprzez wskazanie jej numeru i zakresu obowiązywania. Konieczne jest również zweryfikowanie, czy dana norma techniczna jest w dalszym ciągu dostępna na rynku i ewentualnie ustalenie, jaka norma zastąpiła poprzednią. Powołanie się na nieaktualną normę techniczną może bowiem powodować problemy natury organizacyjnej, polegające w szczególności na niedostępności tej normy dla obu stron umowy. Z jednej strony podmiot realizujący określone zamówienie może mieć problem z ustaleniem wymogów, jakie nakłada na niego dana norma. Z drugiej zaś strony zamawiający może mieć problem z ustaleniem, czy dana realizacja została wykonana zgodnie z normą, której nie sposób już pozyskać.

Powyższe wskazania, wbrew pozorom, nie są tak oczywiste dla stron umowy, a nawet dla osób posiadających bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej. Z doświadczeń praktycznych i procesowych wynika, iż między stronami umowy dochodzi bardzo często do sporu właśnie w przedmiocie obowiązywania norm technicznych. Niejednokrotnie do wykonawców określonych zleceń są kierowane zarzuty odnośnie niespełnienia wymogów z danej normy. Jest to stanowisko oczywiście błędne. Problemy z tematyką obowiązywania norm technicznych mają nawet biegli sądowi, którzy wydając opinie w danych sprawach, konstruują zarzuty dotyczące prawidłowości wykonania określonych prac umownych właśnie w oparciu o normy techniczne, pomimo ich niewskazania w umowie przez strony.

Z wyżej wymienionych względów w postępowaniach dotyczących realizacji umów o charakterze technicznym, ważna jest nie tylko wiedza prawna pełnomocników stron, ale i odpowiednia wiedza techniczna, która pozwala na wyłapanie błędnych twierdzeń i wniosków oraz ich zakwestionowanie na odpowiednim etapie postępowania. Wskazać bowiem należy, iż nawet najlepszy sąd gospodarczy nie posiada wiedzy technicznej i w tym zakresie posługuje się opinią biegłych sądowych. W przypadku popełnienia przez biegłego sądowego błędu, związanego z brakami w wiedzy technicznej, błąd taki przekłada się na przegrany proces i dotkliwe konsekwencje finansowe. Na złożenie zastrzeżeń do opinii biegłego sądowego wyznaczany jest z kolei termin wynoszący najczęściej 14 dni. W takim czasie nie sposób uzyskać opinii zewnętrznego specjalisty, który oceni pod kątem prawidłowości opinię biegłego sądowego. Jedyny ratunek pozostaje więc w kadrze pracowniczej oraz w pełnomocniku procesowym.

Oczywiście normy techniczne są tworzone i stosowane nie tylko w branży maszynowej, lecz w wielu zróżnicowanych rodzajach działalności gospodarczych. Normy są wydawane przez organizacje pozarządowe (np. ISO), ale również przez organizacje normalizacyjne określonych państw (np. DIN, ANSI). Polskie normy oznaczone są symbolem PN, natomiast symbolem PN-EN oznaczone są normy europejskie, które zostały zaimplementowane (przetłumaczone) przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normy europejskie nie są jednak powszechnie dostępne. Jedyną możliwością uzyskania normy europejskiej jest pozyskanie wersji zaimplementowanej w danym kraju przez odpowiednią organizację rządową.

Posługiwanie się normami technicznymi w wielu przypadkach daje gwarancję otrzymania towaru lub usługi o odpowiedniej jakości, dokładności czy wytrzymałości. Z norm tych należy jednak korzystać w sposób rozważny i umiejętny, w zależności od tego, po której stronie umowy aktualnie się znajdujemy. Należy wskazać, iż powołanie się na normę techniczną wyręcza nas od wskazywania w umowie określonych wartości, parametrów lub dokładności. Oznacza to jednak, iż w sposób automatyczny przyjmujemy wartości i parametry w niej wskazane, niezależnie od tego, czy dokładnie zapoznaliśmy się z jej treścią. Z drugiej strony powołanie się na normę ogranicza ryzyko otrzymania „bubla” na skutek omyłkowego niewskazania w umowie parametrów lub wartości danego wyrobu.

Należy jednak pamiętać, iż normy przewidują wartości wzorcowe i nie zawsze ich warunki mogą zostać spełnione w określonych pracach, np. przy remoncie maszyny używanej, starej, znacznie wyeksploatowanej. Z tego też względu wykonawca określonych prac remontowych musi ocenić w oparciu o swoją kadrę pracowniczą oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie, czy jest w stanie wykonać określone prace z dokładnością wskazaną w normie, którą narzucił kontrahent, czy też nie. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami od podmiotu zawodowo trudniącego się określonymi pracami wymagana jest wyższa staranność niż od osoby, która nie specjalizuje się w takich pracach. Z tego też względu to zazwyczaj na wykonawcy określonej usługi lub dzieła spoczywa powinność odpowiedniego dobrania kapitału ludzkiego i środków technicznych, niezbędnych do prawidłowego i profesjonalnego wykonania danego zadania.


Opracował:
Grzegorz Sierka
Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Sierka

Inne usługi lub produkty - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 841 362 Wykonawców i Dostawców najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych: