OFERTA USŁUG, Kobylanka, Reptowo 83C


CENTRUM SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA REALIZUJE USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA:
 systemów zabezpieczeń technicznych/systemów bezpieczeństwa, w tym:
 instalacji sygnalizacyjno – alarmowych pożaru (SAP)
 instalacji oddymiania (ODD)
 systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) obejmujących systemy wewnętrzne i
zewnętrzne
 systemów telewizji dozorowej (STD/CCTV)
 systemów kontroli dostępu (SKD)
 zintegrowanych systemów ochrony i bezpieczeństwa
 instalacji przyzywowych
 i innych instalacji

ponadto realizuje usługi związane z opracowaniem:
 planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
 planów bezpieczeństwa informacji (zachowania poufności, integralności, dostępności informacji)
 instrukcji ochrony przeciwpożarowej
W ramach tych przedsięwzięć zajmuje się:
• wykonywaniem projektów zabezpieczeń technicznych, systemów ochrony, itp.
• kosztorysowaniem robót w zakresie zabezpieczeń technicznych, systemów ochrony, itp.
• opiniowaniem systemów zabezpieczeń technicznych, opracowywaniem ekspertyz, udzielaniem
porad technicznych
• opracowywaniem analiz ochrony i bezpieczeństwa obiektów
• doradztwem w zakresie ochrony obiektów systemami zabezpieczeń technicznych
• opracowywaniem koncepcji integracji systemów
• opracowywaniem planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
• zakresem usług związanych z zamówieniami publicznymi, w tym: przygotowanie koncepcji
zabezpieczeń technicznych lub projektów, opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych,
przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oceny ofert w zakresie
spełnienia warunków
• prowadzeniem nadzorów technicznych oraz uczestnictwo w odbiorach
• montażem i uruchomianiem systemów zabezpieczeń technicznych, instalacji przyzywowych i
automatyki oraz innych instalacji niskoprądowych
• montażem instalacji elektrycznych
• outsourcingiem zadań inspektora ochrony danych (data protection officer - DPO), zgodnie z
rozporządzeniem parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego RODO
• szacowaniem ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane
• sporządzaniem oceny skutków dla ochrony danych osobowych (privacy impact assessment - PIA)
• wykonaniem audytu zgodności z prawem przetwarzania informacji prawnie chronionych, m.in.:
danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy przedsiębiorstwa
• opracowaniem niezbędnej dokumentacji, procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji (danych)
• sporządzaniem analiz i ocen bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
• prowadzeniem szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych informacji(danych),
w tym: w formie stacjonarnej oraz e-learningu - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych,
Internetu, na urządzeniach stacjonarnych oraz przenośnych (tablet, smartfon, laptop).

Polska, Kobylanka, Reptowo 83C
 
 


Liczba wyświetleń strony: 237