usługi detektywistyczne, wykrywanie podsłuchów, windykacja, Kraków


Wykonujemy czynności w sprawach na zlecenie podmiotów gospodarczych w następujących obszarach

WYWIAD GOSPODARCZY
W ramach którego pozyskujemy wiedzę w zakresie:
- ustalenia miejsc wykonywania konkurencyjnej działalności oraz jej skalę, wielkość i strukturę zatrudnienia, majątek, zadłużenie
- ustalenie wcześniejszych kontrahentów oraz poznają ich opinię
- poddamy analizie zebrane informacje i ocenimy poziom ryzyka związanego z nawiązaniem współpracy i podpisaniem umowy

NIEUCZCIWA KONKURENCJA
W ramach tego zagadnienia detektywi realizują czynności mające na celu ochronę interesów przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami podejmowanymi na ich szkodę. W szczególności zbieramy informacje i dowody oraz ustalamy osoby odpowiedzialne za naruszenie, ujawnienie i wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowania produktów, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o swoim lub cudzym przedsiębiorstwie, utrudnianie dostępu do rynku itp.

SPRAWDZENIE UCZCIWOŚCI I LOJALNOŚCI PRACOWNIKÓW - OCHRONA PRACODAWCÓW PRZED PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ NA ICH SZKODĘ.
- weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
- sprawdzenie w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane jest mienie firmowe
- weryfikacja danych zawartych w CV
- sprawdzenie historii zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, opinii w miejscach pracy
- weryfikacja przed zatrudnieniem

ZAKAZ KONKURENCJI (działania konkurencyjne wobec pracodawcy)
W tym obszarze przeprowadzamy czynności detektywistyczne w efekcie których pozyskujemy wiedzę w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zakazu konkurencji w tym:
- zebranie dowodów w sprawie uczestnictwa w spółce konkurencyjnej i zajmowania się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu
- zebranie dowodów na prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie i po ustaniu stosunku pracy
- weryfikacja dotrzymywania warunków umów o zakazie konkurencji

WERYFIKACJA SZKÓD ZGŁASZANYCH FIRMOM UBEZPIECZENIOWYM - Sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym (zapobieganie wyłudzeniom i ich ujawnianie )
W ramach tych czynności detektywi ustalą stan faktyczny i zasadność roszczeń wysuwanych wobec firm ubezpieczeniowych w obszarach:
- weryfikacja stanu osób, które uległy wypadkom np. w pracy, komunikacyjnym, w wyniku złego zabezpieczenia budynków lub obiektów użyteczności publicznej
- weryfikacja stanu osób, które doznały uszczerbku w wyniku błędów lekarskich
- weryfikacja w zakresie zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych

PODEJMUJEMY CZYNNOŚCI WERYFIKACYJNE WOBEC KONTRAHENTÓW PRZED PODPISANIEM UMOWY LUB POWIERZENIEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.
Przeprowadzamy wywiad oraz zbieramy informacje z różnych źródeł, które pozwolą ocenić zasadność podjęcia współpracy z osobą lub podmiotem.

OCHRONA MARKI
Pozyskujemy informacje i dowody w sprawach dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, wytwarzania produktów i obrotu produktami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym w zakresie.
WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW W BIURACH I SALACH KONFERENCYJNYCH

ZAKRES USŁUG DLA OSÓB PRYWATNYCH

1. SPRAWY RODZINNE

Wykrywamy i dokumentujemy  przypadki niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej. W ramach czynności detektywistycznych w tego typu sprawach prowadzimy obserwacje osób, miejsc, obiektów, ustalamy tożsamość osób z którymi poddani obserwacji się spotykają i przeprowadzamy rzetelny i kompleksowy wywiad na ich temat. Ustalamy adresy do celów prawnych. Po zebraniu dowodów, przygotowujemy profesjonalny materiał foto – video oraz sprawozdanie z przeprowadzonych czynności detektywistycznych, który szczególnie w sprawach rozwodowych będzie stanowił mocny materiał dowodowy w sądzie.

2. OBSERWACJA I SPRAWDZENIA OSÓB
Prowadzimy obserwacje w celu ustalenia sposobu spędzania czasu przez współmałżonków, partnerów, dzieci. Obserwacji poddajemy także m.in. opiekunki do dzieci w czasie sprawowania opieki i w razie potrzeby przeprowadzamy wywiad na ich temat.


2. USTALENIA MAJĄTKOWE
Przeprowadzamy kompleksowe czynności detektywistyczne i pozyskujemy wiedzę w zakresie ustalenia źródeł i wysokości dochodu, posiadanego mienia ruchomego i nieruchomego, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska


3. SPRAWY KARNE

Jeśli stali się Państwo poszkodowanymi w wyniku przestępstwa, nasze biuro w ramach czynności detektywistycznych podejmie działania w celu pozyskanie materiału dowodowego w sprawie m.in ustalimy ewentualnych świadków zdarzenia, dokonamy rozpytań i wywiadów itp. Ponadto zbierzemy informacje i dowody w sprawach, w których toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

4. POSZUKIWANIE OSÓB

Przeprowadzamy czynności detektywistyczne mające na celu ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej lub ukrywającej się.

5. POSZUKIWANIE MIENIA

Podejmujemy działania w zakresie poszukiwania mienia utraconego w wyniku przestępstwa. Czynności detektywistyczne w tym zakresie podejmujemy wyłącznie po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą i ocenie co do rokowań na ich pozytywne zakończenie.

6. WINDYKACJA

Pełną informacja dotycząca usługi windykacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce.7. POZOSTAŁE

Nasze biuro detektywistyczne poprowadzi również sprawy, które nie zostały wyżej wymienione, które są dla Państwa ważne i wymagają wyjaśnienia , a których rozwiązanie możliwe jest w ramach usługi detektywistycznej. Takie sprawy omawiane są z detektywem w ramach bezpłatnej konsultacji i po ocenie czy są rokowania na efektywne ich zakończenie, zostają ustalone warunki i podpisana umowa.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usługi detektywistycznej zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodawcy.

Prowadząc sprawę detektywistyczną pozostajemy w stałym kontakcie ze zlecającym i na bieżąco informujemy o efektach podejmowanych działań.

Polska, Kraków
 
 


Liczba wyświetleń strony: 256