Na czym polega podział działki?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak A.V. Corner ŻANETA PTAK nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

A.V. Corner ŻANETA PTAK

Na czym polega podział działki?

Autor: A.V. Corner ŻANETA PTAK, publikacja: 2018-09-17

Pod pojęciem podział działki należy rozumieć wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. W wyniku tej czynności powstają nowe działki, które są osobno oznaczane w ewidencji gruntów. Podziału dokonujemy na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.

Zdjęcie nr 1

Podstawowym kryterium dopuszczającym podział nieruchomości jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania z wyjątkiem art. 95 UGN. W tych przypadkach podział nie jest zależny od miejscowego planu są to:

 1. Zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
 2. Wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze.
 3. Wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa.
 4. Realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw.
 5. Realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych.
 6. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.
  1. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
  2. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
  3. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 7. Wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.
 8. Wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Opracowała:
Żaneta Ptak
A.V. Corner ŻANETA PTAK

Geodeta - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 23 911 Geodetów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o geodezji