Szukanie wody metodą elektrooporową, Wieluń


SZUKANIE WODY POD STUDNIE GŁĘBINOWE!

W poszukiwaniu warstw piaszczysto – żwirowych (przepuszczalnych, zawodnionych) lub innych skał
zawodnionych najskuteczniejszymi, powszechnie stosowanymi metodami są pomiary geoelektryczne. Są
to - pionowe sondowanie (VES) elektrooporowe oraz tomografia elektrooporowa (ERT).
Sondowanie elektrooporowe polega na określeniu oporności gruntu w pionowym profilu
głębokościowym punktu pomiarowego. Wykorzystywane są cztery elektrody:
2 zasilające (zewnętrzne), 2 pomiarowe (wewnętrzne), rozmieszczone w konfiguracji zgodnej z techniką
pomiarową. Wynikiem badań jest profil geoelektryczny, z którego później wyznaczamy profil geologiczny
w zadanym punkcie.
Występujące warstwy wodonośne (np. pokłady piaszczysto – żwirowe, utwory kredowe czy jurajskie)
charakteryzują się wyższymi oporami elektrycznymi w odniesieniu do glin i iłów, które są warstwami
nieprzepuszczalnymi. Dzięki badaniu możliwe jest wykrycie warstw wodonośnych, w tym określenie
głębokości ich zalegania, jak i miąższości.
Znajomość profilu litologicznego, (na którym mamy wyznaczone głębokości występowania
poszczególnych warstw i ich miąższość)jest niezbędna na etapie projektu prac geologicznych na
wykonanie otworu studziennego. Profil umożliwia również określenie parametrów technicznych otworu
(średnica rur, długość i głębokość posadowienia filtra) tak by otrzymać żądaną wydajność studni, a tym
samym oszacować koszt wykonania otworu.
Błąd w ocenie głębokości zalegania poszczególnych warstw i ich miąższości może wynosić +/- 10%
przyjmowany dla metody geoelektrycznej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Polska, Wieluń
 
 


Liczba wyświetleń strony: 275