Praca zdalna a wypadek przy pracy
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Ratuj & Bądź Bezpieczny - szkolenia i kursy. BHP & Pierwsza Pomoc - Łukasz Pietrzak nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Ratuj & Bądź Bezpieczny - szkolenia i kursy. BHP & Pierwsza Pomoc - Łukasz Pietrzak

3

Praca zdalna a wypadek przy pracy

Autor: Ratuj & Bądź Bezpieczny - szkolenia i kursy. BHP & Pierwsza Pomoc - Łukasz Pietrzak, publikacja: 2020-10-30

Jeżeli pracownik wykonuje powierzone obowiązki w domu (poza zakładem pracy), świadcząc pracę zdalnie, nie zwalnia to jego pracodawcy z szeregu obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wbrew pozorom większość z tych obowiązków jest taka sama jak w przypadku zatrudniania pracowników, np. na terenie zakładu pracy.

Wypadek przy pracy zdalnej. One life, protect it

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Powyższy obowiązek odnosi się również do zatrudniania pracowników w formie pracy zdalnej.

Przepisy regulujące obowiązki pracodawcy w zakresie BHP odnośnie do pracowników zawarte są w Kodeksie pracy (dalej k.p.), z którego wynika, że jeżeli praca wykonywana jest w domu, pracodawca realizuje wówczas wobec takiego pracownika obowiązki BHP w zakresie wynikającym z rodzaju pracy i jej warunków. W pozostałym zakresie pracodawca powinien stosować analogiczne przepisy z zakresu BHP jak w przypadku klasycznej formy pracy w biurze, oczywiście z uwzględnieniem specyficznego charakteru pracy zdalnej.

Jeśli chodzi o zakres problematyki wypadku przy pracy mającego miejsce w warunkach pracy zdalnej, obowiązują te same regulacje jak przy tego typu zdarzeniach mających miejsce w zakładzie pracy. Wskazać tu więc należy na postanowienia ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. 2009 r. nr 167, poz. 1322), gdzie w art. 3 znajduje się definicja legalna wypadku przy pracy. Pod tym pojęciem należy więc rozumieć nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Nie wdając się w szczegółową analizę postępowania powypadkowego, trzeba podkreślić, że wystąpienie wypadku przy pracy w ramach pracy zdalnej obliguje pracodawcę do podjęcia co do zasady takich samych działań jak w przypadku pracowników np. świadczących pracę w siedzibie zakładu pracy.

Należy mieć jednak na względzie specyfikę miejsca pracy zdalnej. Przeważnie miejscem tym jest dom (mieszkanie) lub jego wydzielona część. W praktyce oznacza to, że postępowanie powypadkowe będzie nieco bardziej kłopotliwe niż w przypadku takich czynności podjętych w siedzibie zakładu pracy.

Wynika to z faktu, że z jednej strony obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie postępowania ustalającego okoliczności zdarzenia, z drugiej strony wizyta domowa (kontrola) u pracownika zdalnego powinna być poprzedzona jego zgodą. W takim wypadku przyjmuje się, że skoro podmiotem zawiadamiającym o wypadku pracownika zdalnego będzie on sam lub np. domownik, takie zawiadomienie będzie jednocześnie oznaczało zgodę na postępowanie pracodawcy w miejscu pracy – czyli domu pracownika zdalnego.

Warto pamiętać, iż miejsce pracy pracownika zdalnego, jakim często jest jego miejsce zamieszkania, sprzyja wykonywaniu innych czynności, niezwiązanych z pracą. Jeżeli więc do wypadku dojdzie w trakcie takich czynności (np. w trakcie zakupów), nie będzie można uznać takiego zdarzenia za wypadek przy pracy z uwagi na brak związku zdarzenia z pracą.

Opracowanie:
Ratuj & Bądź Bezpieczny - szkolenia i kursy. BHP & Pierwsza Pomoc - Łukasz Pietrzak

BHP, ppoż, bezpieczeństwo - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 2 197 Specjalistów od BHP i P.POŻ. najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o BHP i bezpieczeństwie pożarowym