Poszukujemy podwykonawców w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, Łódź


Cena do uzgodnienia

Uznana i rozpoznawalna na rynku fotowoltaicznym firma szuka solidnych podwykonawców, którzy podejmą się na terenie gminy Nowosolna kompleksowego montażu instalacji fotowoltaicznych (instalacje), wraz z niezbędnymi do montażu elementami i wpięciem instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika o następujących mocach i ilościach:
82 instalacje o mocy 3,06 kWp

Zakres zleconych czynności obejmować będzie:
1) montaż modułów fotowoltaicznych,
2) montaż optymalizatora mocy (zgodnie z ilością modułów),
3) montaż skrzynki AC oraz skrzynki – ograniczniki przepięć typ DC dobrany do instalacji
4) montaż licznika energii brutto lub zabudowanego licznika w falowniku
5) wykonanie konstrukcji, okablowanie,
6) montaż konektorów MC4,
7) montaż inwertera,
8) montaż rozłącznika nadprądowego po stronie AC zabudowanego w skrzynce oraz po stronie DC zabudowanego w skrzynce.

Do obowiązków wykonawcy należało będzie ponadto:
a) informować Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość przedmiotu umowy.
b) Przerwać prace montażowe na żądanie Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć wykonane prace przed zniszczeniem i poinformować Zamawiającego o przerwaniu prac w każdym przypadku, gdy polecenie pochodzi bezpośrednio od Inspektora Nadzoru.
c) Wykonywać bieżące polecenia Zamawiającego wydane przez Inspektora Nadzoru związane, z jakością i ilością prac montażowych, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, z umową i z dokumentacją projektową,
d) W czasie realizacji prac montażowych teren utrzymywać w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i usuwać odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, po zakończeniu prac uporządkować tereny inwestycji.
e) Zapewnić kompleksową koordynację, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu umowy, w tym planować montaże z wyprzedzeniem i informować telefonicznie o planowanym montażu Mieszkańca (użytkownika przedmiotu umowy) najpóźniej na 3 dni przed planowanym montażem.
f) Zapewnić specjalistyczne kierownictwo prac montażowych.
g) Uzyskać niezbędne zgody na poruszanie się transportem ciężkim, jeśli zajdzie taka potrzeba.
h) Zorganizować zaplecze budowy, miejsca składowania materiałów i zaplecza socjalnego.
i) Przeprowadzić wszelkie wymagane próby, badania i sprawdzenia w terminie, o którym Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń.
j) Naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej, w tym elementów konstrukcji dachu i elewacji.
k) Ściśle współpracować i koordynować prace montażowe (na każdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiającym,
l) Uczestniczyć na polecenie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych w miejscu i terminie wskazanym.
m) Umożliwić wstęp na teren prac przedstawicielom Zamawiającego, Inwestora, pracownikom państwowych instytucji upoważnionych z mocy prawa do kontroli.
n) Wykonywać prace montażowe, usługi, dostawy i wszelkie inne prace składające się na przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu oraz umożliwiający im normalne korzystanie z pozostałej, nieobjętej zakresem prac montażowych części obiektu

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić 5-letniej gwarancji jakości na materiały, urządzenia i montaż. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń i instalacji mających wpływ na trwałość gwarancji producenta.

Podstawą współpracy będzie umowa podwykonawcza regulująca w sposób szczegółowy prawa i obowiązki stron.

Zastrzegamy sobie uprawnienie do nieoceniania ofert, w których podana cena przekracza wartość 650 zł za 1 kWp.

Termin wykonania do 31.01.2022 r.

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 14